Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Repelentno i insekticidno bilje (143880)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 20
Auditorne vježbe 4
Vježbe u praktikumu 4
Seminar 2
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko
doc. dr. sc. Martina Grdiša
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Martina Grdiša
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Martina Grdiša
doc. dr. sc. Martina Grdiša

Opis predmeta

Studenti će biti upoznati s općim biološkim, kemijskim, ekološkim i agronomskim značajkama insekticidnog i repelentnog bilja, njihovom tehnologijom uzgoja, preradom i mogućnostima primjene u ekološkoj biljnoj proizvodnji. Kroz vježbe u praktikumu, auditorne vježbe i seminarske radove studenti će biti upoznati s praktičnim aspektima ovog predmeta, što će osigurati potrebno znanje i vještine za zapošljavanje u ekoproizvodnji ili samozapošljavanju.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Kroz predmet studenti stječu znanja o teoretskim i primijenjenim aspektima repelentnog i insekticidnog, nematocidnog, fungicidnog te ostalog bilja kao i primjeni pripravaka u ekološkoj proizvodnji bilja.

Oblici nastave

 • Predavanja
  predavanja će biti provedene pomoću PP prezentacija. Kroz pojedine tematske cjeline student će aktivno sudjelovati u izvođenju predavanja korištenjem metoda suradničkog učenja.
 • Seminari
  prema specifičnim interesima studenata
 • Vježbe u praktikumu
  studenti se upoznaju s sistematikom i morfologijom repelentnog i insekticidnog bilja.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Nabrojati i prepoznati repelentne i insekticidne biljne vrste Usmeni
Imenovati aktivne tvari odabranih repelentnih i insekticidnih vrsta i njihovo djelovanje Usmeni
Objasniti mehanizme djelovanja aktivnih tvari repelentnog i insekticidnog bilja Usmeni
Pripremiti ekološke pripravke za zaštitu bilja Usmeni
Odabrati odgovarajuće stanište i tehnologiju proizvodnje pojedinih repelentnih i insekticidnih biljnih vrsta Usmeni

Način rada

Obaveze nastavnika

Obveza nastavnika je održavanje predavanja te auditornih vježbi i vježbi u praktikumu te osiguravanje nastavnog materijala. Ujedno, nastavnik pruža pomoć studentima u izradi seminara osiguravanjem dostupne literature kao i stručnim i praktičnim savjetima.

Obaveze studenta

Obveze studenata uključuju redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u njenom izvođenju te izrada seminarskog rada što su i preduvjeti za pristup završnom ispitu. Uz navedeno, za pristup završnom ispitu potrebno je položiti kolokviji iz prepoznavanja biljaka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja- usmeni ispit 100% 28 75 2,5
Seminarski rad 0% 2 15 0,5
UKUPNO 100% 30 90 3

Tjedni plan nastave

 1. Uvod: definiranje osnovnih pojmova, prirodni insekticidi, prednosti/nedostaci korištenja prirodnih pesticida, zakonodavstvo (P)
 2. Upoznavanje studenata s Kolekcijom ljekovitog i aromatičnog bilja (PK), Kolokvij prepoznavanja repelentnih i insekticidnih biljnih vrsta.
 3. Tradicionalni biljni insekticidi: povijest korištenja botaničkih insekticida; pregled najznačajnijih vrsta i njihovih aktivnih sastavnica (P)
 4. Dalmatinski buhač – najznačajniji izvor prirodnog insekticida; morfologija, kemijska svojstva, tehnologija uzgoja i prerade, upotreba u zaštiti bilja (P)
 5. Eterična ulja i njihova primjena u zaštiti bilja; vrste s eteričnim uljima, kemijski sastav eteričnih ulja, metode izolacije eteričnih ulja, prednosti/nedostaci primjene (P)
 6. Pregled insekticidnih i repelentnih vrsta iz porodica Apiaceae, Asteraceae i Lamiaceae (P)
 7. Pregled insekticidnih i repelentnih vrsta iz porodica Lamiaceae, Zingiberaceae, Brassicaceae, Rutacea, Poaceae, Laureaceae, Myrtaceae (P)
 8. Agroekološki uvjeti: osnove agroekoloških uvjeta uzgoja repelentnog i insekticidnog bilja. Odabir lokacije za vrste, rajonizacija proizvodnje prema vrstama (P)
 9. Uzgoj: osnove tehnološkog postupka proizvodnje; plodored, hranidba, sjetva/sadnja, gospodarenje usjevom i žetva (berba, vađenje) (P)
 10. Tehnologija proizvodnje i upotreba odabranih vrsta (P)
 11. Izrada pripravaka za zaštitu bilja na poljoprivrednom gospodarstvu (PK)
 12. Vrste s fungicidnim, nematocidnim i herbicidnim potencijalom (A)
 13. Prirodna zaštita u skladištima sjemena (A)
 14. Stanje i perspektiva proizvodnje i upotrebe vrsta s repelentnim i insekticidnim svojstvima (P)
 15. Izlaganje seminara (S)

Obvezna literatura

 1. Nemčević, N. i sur. (2009). Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja. Jan-Spider d.o.o., Pitomača
 2. Grdiša, M, Carović-Stanko K., Kolak, I., Šatović, Z. (2009). Morphological and Biochemical Diversity of Dalmatian Pyrethrum (Tanacetum cinerariifolium /Trevir./ Sch. Bip.). Agric. conspec. sci. 74(2):73-80
 3. Grdiša M., Gršić K. (2013). Botanical Insecticides in Plant Protection. ACS-Agriculturae Conspectus Scientificus. 78 (2): 85-93
 4. PowerPoint prezentacije predavanja

Preporučena literatura

 1. Carović-Stanko, K., Orlić, S., Politeo, O., Strikić, F., Kolak, I., Miloš, M. Šatović, Z. (2010). Composition and Antibacterial Activities of Essential Oils of Seven Ocimum Taxa. Food Chemistry. 119 , 1: 196-201
 2. Hornok (ur.) (1992). Cultivation and Processing of Medicinal Plants. Akademia Kiado, Budimpešta, Mađarska
 3. Kolak, I., Šatović, Z. i Rukavina, H. (1997) Mogućnosti proizvodnje i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja na hrvatskim prostorima. Sjemenarstvo. 3-4: 203-229
 4. Kolak, I.; Rukavina, H. i Rozić I. (1997) Kamilica (Matricaria chamomila L.) - Stanje i mogućnosti. Znanstveni glasnik. 3: 25-34.
 5. Šilješ, I. Grozdanić, Đ. i Grgesina, I. (1992) Poznavanje, uzgoj i prerada ljekovitog bilja. Školska knjiga, Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Cultivation of Medicinal and Aromatic Plants, Biotehniška fakulteta, Ljubljana