Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Stručna praksa-Agroekologija (143889)

ECTS bodovi 3.00
Sati nastave 120
Ocjenjivanje

Opis predmeta

Stručna praksa je obvezni predmet na preddiplomskom studiju i podrazumijeva angažiranost studenata koja je ekvivalentna 3 ECTS-a. Tijekom preddiplomskog studija potrebno je obaviti stručnu praksu u trajanju od 120 radnih sati.
Stručna praksa može se obaviti u Hrvatskoj i/ili inozemstvu kod jedne ili više pravnih osoba ili obiteljskih gospodarstava upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, čija je djelatnost sukladna programu studija. Dio stručne prakse obavljat će se na pokušalištima i u laboratorijima Fakulteta.

Vrsta predmeta

  • Preddiplomski studij / Agroekologija (obvezni predmet, 6. semestar, 3. godina)

Opće kompetencije

Stručna praksa na preddiplomskom studiju je zadatak u kojem student radi na konkretnim slučajevima iz prakse odnosno teorijska znanja upotpunjuje s praktičnim. Uključuje stjecanje dodatnih vještina iz područja agronomije te djelokruga poslovanja kod pravne osobe ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u kojima se praksa obavlja kao i iznalaženje teme za završni rad.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
riješiti zadani problem u poznatim okolnostima Obavljanje povjerenih zadataka na stručnoj praksi. Procjena voditelja prakse o radu studenta za vrijeme stručne prakse.
formirati osjećaja odgovornosti i motiviranosti za izvršenje dodijeljenih poslova Obavljanje povjerenih zadataka na stručnoj praksi. Procjena voditelja prakse o radu studenta za vrijeme stručne prakse.
primijeniti naučeno znanje i steče vještina u konkretnim situacijama Obavljanje povjerenih zadataka na stručnoj praksi. Procjena voditelja prakse o radu studenta za vrijeme stručne prakse.
provjeriti vlastite sposobnosti za analitički ili holistički pristup poslu Obavljanje povjerenih zadataka na stručnoj praksi.
samoanalizirati kreativne sposobnosti u izvođenju poslova Obavljanje povjerenih zadataka na stručnoj praksi.
razviti osjećaja za konstruktivnu kritiku kolega i nadređenih Obavljanje povjerenih zadataka na stručnoj praksi. Procjena voditelja prakse o radu studenta.
imati osjećaja odgovornosti za dobivene poslove Obavljanje povjerenih zadataka na stručnoj praksi. Procjena voditelja prakse o radu studenta.

Način rada

Obaveze nastavnika

Mentor stručne prakse upoznaje studenta sa ciljevima i procedurom prakse. Tijekom semestra mentor svaki tjedan održava konzultacije sa studentima prema oglašenom rasporedu. Obavlja poslove vezane uz provođenje prakse i izdaje potrebne obrasce.
Mentor sastavlja Ocjenu stručne prakse na temelju Izvješća studenta i ispunjenog obrasca Ocjenjivanje studenta za vrijeme stručne prakse.
Voditelj studija supotpisuje Ocjenu stručne prakse koju mu je dostavio mentor te upisuje obavljenu stručnu praksu u indeks, a Ocjenu dostavlja u studentsku referadu te se ona čuva u dosjeu studenta.

Obaveze studenta

Student u dogovoru sa mentorom obavlja stručnu praksu u odabranoj pravnoj ili fizičkoj osobi. Po obavljenoj stručnoj praksi student piše Izvješće o stručnoj praksi te ga dostavlja mentoru zajedno sa Potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi i popunjenim obrascem Ocjenjivanje studenta za vrijeme stručne prakse koje je potpisao voditelj stručne prakse.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Ukupno 120 3

Na temelju procjene rada studenta na praksi koju sastavlja voditelj stručne prakse i izvješća o stručnoj praksi koje sastavlja student, voditelj studija na prijedlog mentora izdaje potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi i unosi ju u ISVU.

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Radni učinak studenta za vrijeme stručne prakse a) Visok radni učinak b) Zadovoljavajući radni učinak c) Slabiji učinak od očekivanja bez opravdanih razloga
Primjena teorije u praktičnom radu za vrijeme stručne prakse a) Pokazuje izuzetnu vještinu primjene teorije u praktičnom radu b) Prepoznaje teorijski okvir u praktičnom radu c) Ne povezuje teorijski okvir s praktičnim rado
Vještina rješavanja problema studenta za vrijeme stručne prakse a) Vrlo vješt u rješavanju problema, inovativan i kreativan b) Sposoban je riješiti zadani problem na poznati način c) Ne pokazuje zadovoljavajuće sposobnosti rješavanja problema
Sposobnost donošenje odluka studenta za vrijeme stručne prakse a) Odluke donosi samostalno, na osnovi temeljite analize (promjenjivih) okolnosti b) Odluke su zadovoljavajuće u poznatim situacijama c) Često donosi pogrešne odluke bez analize situacije
Sposobnost suradnje u timu za vrijeme stručne prakse a) Radi u skladu s ostalima, pridonosi grupnim odnosima i učinkovitosti b) Odnosi s drugima su skladni u normalnim okolnostima, ali se ne ističe c) Nekomunikativan i povučen do mjere da negativno djeluje na grupu
Komunikacijske vještine studenta za vrijeme stručne prakse a) Izuzetno jasna, dobro organizirana i uvjerljiva komunikacija, pisana i govorna b) Zadovoljavajuće vještine pisane i govorne komunikacije c) Slabe vještine pisanja i govorne komunikacije
Motiviranost i odgovornost studenta za vrijeme stručne prakse a) Visok stupanj motiviranosti u radu te kolektivne i društvene odgovornosti b) Zadovoljavajuća motiviranost za rad i odgovornosti prema poslu c) Slabo motiviran, nezainteresiran i bez osjećaja odgovornosti prema poslu