Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (161190)

ECTS bodovi 0.50
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Auditorne vježbe 30
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Romana Caput-Jogunica
doc. dr. sc. Sanja Ćurković
Ocjenjivanje
Studenti na početku drugog semestra mogu izabrati jednu do dvije aktivnosti s obzirom na interes, zdravstveni status, prethodno usvojena motorička znanja i obveze u studiju. Tijekom semestra obvezni su redovito dolaziti na vježbe. Nema ocjenjivanja.

Nositelji predmeta

izv. prof. dr. sc. Romana Caput-Jogunica
izv. prof. dr. sc. Romana Caput-Jogunica
doc. dr. sc. Sanja Ćurković
doc. dr. sc. Sanja Ćurković

Opis predmeta

Cilj Tjelesne i zdravstvene kulture 2 (TZK2) je učenje i/ili usavršavanje teorijskih i praktičnih kinezioloških znanja iz kinezioloških aktivnosti prema izboru studenata. Na praktičnim vježbama i putem e-učenja studenti će usvojiti pravilnu tehniku izvođenja vježbi i njihovu primjenu s obzirom na strukturu sata vježbanja. Na vježbama i putem e-učenja informirati će se o strukturi sata vježbanja, o utjecaju tjelesnog vježbanja i prehrane na sastav tijela i o negativnim posljedicama nedovoljnog tjelesnog vježbanja na zdravlje i radne sposobnosti.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Upravljanje vlastitim vremenom u procesu učenja, sposobnost korištenja novog znanja u praksi i umrežavanje i stvaranje kontakata.

Oblici nastave

 • Ostalo
  e-zadaće (teorijske informacije o zdravlju, prehrani i tjelesnom vježbanju)
 • Vježbe
  Praktične vježbe u različitim sportskim objektima ovisno o izboru aktivnosti

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
1. Navesti čimbenike koji utječu na kvalitetu života
2. Objasniti razlike između kondicijskih vježbi, pripremnih vježbi i vježbi istezanja u izbornoj aktivnosti
3. Demonstrirati pravilnom tehnikom motoričke strukture kretanja iz izborne aktivnosti
4. Izraditi plan vježbanja tijekom ljetnog ispitnog roka

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
redoviti dolasci na praktične vježbe iz izborne aktivnosti minimalno 12 dolazaka 12 15 0,5

Tjedni plan nastave

 1. Prijave studenata za kineziološke aktivnosti, definiranje rasporeda, grupa i obveza studenata tijekom prvog semestra prema angažiranosti u sportu i prema zdravstvenim obilježjima.
 2. Provjera motoričkih znanja i sposobnosti u izbornoj aktivnosti.
 3. Osnove terminologije u izbornoj aktivnosti
 4. Struktura sata i ciljevi pojedinih dijelova sata s obzirom na posebnosti izborne aktivnosti
 5. Učenje novih i usavršavanje motoričkih znanja
 6. Učenje novih i usavršavanje motoričkih znanja
 7. Učenje novih i usavršavanje motoričkih znanja
 8. Vježbe za razvoj dominantnih motoričkih sposobnosti za izbornu aktivnosti
 9. Vježbe istezanja specifične za izbornu aktivnost
 10. Prehrana studenata primjerena većim intelektualnim i tjelesnim naporima
 11. Informiranje o zdravlju i utjecaju izborne aktivnosti na zdravlje
 12. Usavršavanje tehnike izvođenja pokreta specifičnih za izbornu aktivnost
 13. Osnove planiranja vježbanja u svrhu unapređenja dominantnih motoričkih sposobnosti u izbornoj aktivnosti
 14. Učenje novih tehničkih i taktičkih elemenata u izbornoj aktivnosti
 15. Informiranje studenata o aktivnostima kojima mogu prevenirati neželjene zdravstvene posljedice ovisno o vrsti posla kojeg će raditi.

Preporučena literatura

 1. Bos, K. (2004.) Hodanjem do zdravlja, Mozaik knjiga 2. Colwin, C., M. (1998).
 2. Cook, B., C. (1996) Strength Basics. Your Guide to Resistance Training for Health and Optimal Performance, Human Kinetics
 3. Ćurković, S. (2010). Kineziološke aktivnosti i rizična ponašanja studenata, Disertacija. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 4. Janković, V. i Marelić, N. (1995). Odbojka, Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu
 5. Markežić, D. (2011.) Tjelesna aktivnost i zdravlje studenata Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Diplomski rad, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 6. Neljak, B. i Caput-Jogunica, R. (2012) Kineziološka metodika u visokom obrazovanju, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 7. Sertić, H. (2005) Osnove borilačkih vještina, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 8. Šnajder, V. (1995) Od starta do cilja, Školske novine, Zagreb
 9. Švenda, D. (2013.) Kvaliteta slobodnog vremena studenata Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Završni rad, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 10. Zbornik radova Međunarodna znanstveno stručna konferencija Kineziološka rekreacija i kvaliteta života, ur. M. Andrijašević (2008) Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 11. Plivanjem za 21. Stoljeće, Gopal d.o.o.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Predmet je obvezan na svim hrvatskim visokim učilištima.