Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (161191)

ECTS bodovi 0.50
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Auditorne vježbe 30
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Romana Caput-Jogunica
doc. dr. sc. Sanja Ćurković
Ocjenjivanje
Studenti na početku trećeg semestra mogu izabrati jednu do dvije aktivnosti s obzirom na interes, zdravstveni status, prethodno usvojena motorička znanja i obveze u studiju. Tijekom semestra obvezni su redovito dolaziti na vježbe. Nema ocjenjivanja.

Nositelji predmeta

izv. prof. dr. sc. Romana Caput-Jogunica
izv. prof. dr. sc. Romana Caput-Jogunica
doc. dr. sc. Sanja Ćurković
doc. dr. sc. Sanja Ćurković

Opis predmeta

Cilj Tjelesne i zdravstvene kulture 3 (TZK3) je učenje teorijskih i praktičnih kinezioloških znanja za studente koji prvi puta pohađaju izabranu kineziološku aktivnost. Za studente koji su tijekom prve godine studija pohađali istu kineziološku aktivnost cilj je usavršavanje teorijskih i praktičnih kinezioloških znanja. Na praktičnim vježbama i putem e-učenja studenti će se informirati o obilježjima zanimanja po završnosti studija i potrebama razvoja određenih osobina, znanja i sposobnosti.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Sposobnost korištenja novog znanja u praksi, umrežavanje i stvaranje novih kontakata, upravljanje vlastitim vremenom u procesu učenja i sposobnost rada u timu.

Oblici nastave

 • Ostalo
  e-zadaće (teorijske informacije o zdravlju, prehrani i tjelesnom vježbanju)
 • Vježbe
  Praktične vježbe u različitim sportskim objektima ovisno o izboru aktivnosti

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
1. Preispitati pojedine kineziološke aktivnosti s obzirom na osobno iskustvo
2. Izdovojiti spefična motorička znanja i vještine u funkciji obavljanja zanimanja
3. Demonstrirati specifične vježbe iz izborne kineziološke aktivnosti

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
redoviti dolasci na vježbe iz izborne aktivnosti minimalno 12 dolazaka 12 15 0,5

Tjedni plan nastave

 1. Prijave studenata za kineziološke aktivnosti, definiranje rasporeda, grupa i obveza studenata u trećem semestru prema angažiranosti u sportu i prema zdravstvenim obilježjima.
 2. Provjera motoričkih znanja i sposobnosti u izbornoj aktivnosti.
 3. Obilježja zanimanja s obzirom na vrstu studijskog programa i izbor kinezioloških aktivnosti koje preventivno djeluju na posljedice uzrokovane dugotrajnim radom.
 4. Učenje novih motoričkih znanja i/ili usavršavanje za studente veće razine motoričkih znanja.
 5. Učenje novih motoričkih znanja i/ili usavršavanje za studente veće razine motoričkih znanja.
 6. Učenje novih motoričkih znanja i/ili usavršavanje za studente veće razine motoričkih znanja.
 7. Učenje novih motoričkih znanja i/ili usavršavanje za studente veće razine motoričkih znanja.
 8. Vježbe disanja i vježbe relaksacije specifične za izbornu aktivnost.
 9. Prehrana studenata primjerena većim intelektualnim i tjelesnim naporima.
 10. Informiranje o zdravlju i utjecaju izborne aktivnosti na zdravlje.
 11. Specifična teorijska i praktična znanja iz izbornog sporta i/ili aktivnosti: povijest, pravila i dr.
 12. Osnove programiranja u svrhu unapređenja dominantnih motoričkih sposobnosti u izbornoj aktivnosti.
 13. Učenje novih tehničkih i taktičkih elemenata u izbornoj aktivnosti.
 14. Analiza postignutih ishoda kao povratna informacija studentima.
 15. Analiza postignutih ishoda kao povratna informacija studentima.

Preporučena literatura

 1. Bos, K. (2004.) Hodanjem do zdravlja, Mozaik knjiga 2. Colwin, C., M. (1998).
 2. Plivanjem za 21. Stoljeće, Gopal d.o.o.
 3. Cook, B., C. (1996) Strength Basics. Your Guide to Resistance Training for Health and Optimal Performance, Human Kinetics.
 4. Ćurković, S. (2010). Kineziološke aktivnosti i rizična ponašanja studenata, Disertacija. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 5. Janković, V. i Marelić, N. (1995). Odbojka, Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu
 6. Markežić, D. (2011.) Tjelesna aktivnost i zdravlje studenata Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Diplomski rad, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 7. Neljak, B. i Caput-Jogunica, R. (2012) Kineziološka metodika u visokom obrazovanju, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 8. Sertić, H. (2005) Osnove borilačkih vještina, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 9. Šnajder, V. (1995) Od starta do cilja, Školske novine, Zagreb
 10. Švenda, D. (2013.) Kvaliteta slobodnog vremena studenata Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Završni rad, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 11. Zbornik radova Međunarodna znanstveno stručna konferencija Kineziološka rekreacija i kvaliteta života, ur. M. Andrijašević (2008) Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Predmet je obvezan na svim hrvatskim visokim učilištima.