Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Uvod u ekološku poljoprivredu (26756)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 28
Vježbe u praktikumu 6
Seminar 12
Terenske vježbe 14
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Ivica Kisić
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Ivica Kisić
doc. dr. sc. Darija Bilandžija
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Ivica Kisić
doc. dr. sc. Darija Bilandžija
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Ivica Kisić
prof. dr. sc. Ivica Kisić

Opis predmeta

S ekspanzijom poljoprivrede visokih agro-kemijskih ulaganja, kao svojevrsna kritika i otporom konceptu razvijaju se alternative takvoj poljoprivredi koje se manje-više mogu svesti u naziv ekološka (organska) poljoprivreda. Dok ekološka poljoprivreda u Europi doživljava stalnu ekspanziju, premda se nigdje ne računa da bi taj oblik značajnije premašio 15-ak postotaka ukupnih površina, u nas još uvijek smo na početku. Trenutno ukupne površine u eko-uzgoju na području RH su samo 2,45% ukupnih poljoprivrednih površina. Ekološka poljoprivreda kao alternativa konvencionalnoj kemijskoj poljoprivredi javlja se tijekom 20-og stoljeća u državama srednje i sjeverne Europe. Postoje nekoliko temeljnih usmjerenja ovakve poljoprivrede: Biodinamička poljoprivreda koja se pojavljuje u dvadesetim godinama prošlog stoljeća u Njemačkoj, organska poljoprivreda koja korijene ima u Engleskoj u Poljoprivrednom testamentu iz 1940., biološka poljoprivreda koja se na temeljima biodinamičke poljoprivrede javlja tijekom pedesetih godina prošlog stoljeća u Njemačkoj i Švicarskoj. Početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća pojavljuje se uravnoteženi poljoprivredni sustav permakultura.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Nakon završetka modula studenti će moći demonstrirati temeljno znanje i razumijevanje elementarnih pojmova uzgoja bilja i stoke prema ekološkim počelima, problema, prednosti, nedostaka, uvjeta i ograničenja raznih regija RH za razvoj ovog vida poljoprivrede.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Predavanja će se održavati u jednoj grupi
 • Seminari
  Seminari će se održavati u četiri grupe
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe će se održavati u dvije grupe a vježbe u praktikumu u četiri grupe

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Opisati obilježja, poziciju i važnost ekološke poljoprivrede u odnosu na ostale sustave gospodarenja u poljoprivredi. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Ukazati na prednosti energetske i okolišne bilance ekološke u odnosu na konvencionalnu poljoprivredu. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Preporučiti oblike i argumentirati prednosti uzgoja usjeva bez primjene agrokemikalija. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Identificirati prednosti i nedostatke pojedinih tehnologija u biljnoj proizvodnji (konvencionalna – ekološka). 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Argumentirati važnost ekološke poljoprivrede u očuvanju biološke raznolikosti i njezin doprinos multifunkcionalnosti poljoprivrede. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Objasniti okvirne smjernice standardizacije i prepoznatljivosti proizvoda ekološke poljoprivrede. 1 pitanje iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Organizirati rad te samostalno upravljati tehnološkim procesima u ekološkoj poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu, kao i u sklopu većih proizvodnih sustava. 1 pitanje iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Samostalno prezentirati informacije, probleme i rješenja iz domene ekološke poljoprivrede. 1 pitanje iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Objasniti deklariranje, označavanje ekoloških proizvoda. 1 pitanje iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja

Način rada

Obaveze nastavnika

Koordinirati izvođenje nastave, definirati ciljeve izvođenja nastave, biti na raspolaganju za konzultacije, dostupnost putem emaila
Oblici nastave
Predavanja – nastava se izvodi PPT prezentacijama
Seminari – studentima se zadaju zadaci vezani uz trenutnu nastavnu tematiku
Auditorne vježbe
Ispravljanje ispita

Obaveze studenta

Dolazak na nastavu, sudjelovanje u izvođenju nastave, izrada seminara
Predavanja – redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)
Seminari – uredeno ispunjene obaveze unutar zadanih zadataka
Vježbe - redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
1. parcijalni ispit 35% 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 50 1,5
2. parcijalni ispit 35% 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 50 1,5
Završni ispit 30% 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 80 3
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u strukturu modula, Mogućnosti razvitka ekološke poljoprivrede
 2. Pravci i terminologija u ekološkoj poljoprivredi, Standardizacija eko-hrane, Prirodni uvjeti i uputni biljno-uzgojni zahvati u ekološkoj poljoprivredi
 3. Ekologija kao znanost, Kratki prikaz povijesnog razvoja ekologije
 4. Klimatske promjene na Zemlji i posljedice koje nastaju, Štetne pojeve u atmosferi, Oštećenje – zagađenje tla vode i zraka, Oštećenje tala Hrvatske – klasifikacija oštećenja tala
 5. Biološko-dinamička poljoprivreda, Biološko-dinamički preparati, Upotreba biološko-dinamičkih preparata, Rad uz pomoć Mjeseca i zvijezda
 6. Pripravci u bio-dinamičkoj poljoprivredi, Gnoj iz roga, Kremen iz roga, Pripravak od kravlje balege, Zelena gnojidba, Izmjena usjeva i plodored, Korovi i riješavanje pitanja korova
 7. Biološko-organska poljoprivreda, Ekološki pristup u uzgoju voćaka, Fizikalne i mehaničke metode u suzbijanju štetnika i bolesti, Biološke metode u suzbijanju štetnika i bolesti, Ishrana bilja u eko-voćarstvu, Bio(eko) zaštita u voćarstvu/vinogradarstvu
 8. Dozvoljena kurativna sredstva u eko zaštiti voćaka, Botanički pesticidi, Biopreparati u eko-poljoprivredi, Botanički pesticidi dobiveni ekstrakcijom otrovnih biljaka,
 9. Seminari i I. parcijalni ispit
 10. Poljoprivreda na amiški način – o povijesti Amiša, Poljoprivredno gospodarstvo na amiški način, Temeljni principi poljoprivrede na amiški način
 11. Permakultura, Principi permakulture, Tlo u permakulturi, Film – Permakultura i emisija Na rubu znanosti – biodinamička poljoprivreda, Amiši
 12. Kompost i postupci kompostiranja u eko-poljoprivredi, Metode kompostiranja
 13. Biološko gnojivo od gujavica, Sadržaj (kemijski sastav) gnojiva od gujavica, Primjena gnojiva od gujavica
 14. Izmjena usjeva i plodored te problematika vezana uz plodored u ekološkoj poljoprivredi
 15. Seminari i II. parcijalni ispit

Obvezna literatura

 1. Kisić, I.: Uvod u ekološku poljoprivredu, sveučilišni udžbenik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zagreb, 2013.
 2. Igrc Barčić, J., Maceljski, M. (2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika, Zrinski Čakovec
 3. Znaor, D. (1996): Ekološka poljoprivreda, Nakladni zavod Globus, Zagreb.
 4. Benčević, K. (1993): Biokont – osnove biološkog poljodjelstva, MZT RH, Zagreb.
 5. Mollison, B. (1996): Uvod u permakulturu, Središnja hrvatska udruga za permakulturu,Split.

Preporučena literatura

 1. Schjonning, P., Elmholt, S., Christensen, B.T. (2004): Managing Soil Quality – Challenges in Modern Agriculture. str. 329, CABI Publishing,
 2. De Walter, L.F. (2005). Ecological Agriculture and Rural Development in Central and Eastern European Countries.
 3. Grewell, J.B., Danly, L.L.M., Landry, C.J. (2003): Ecological Agrarian: Agricultures First Evolutionin 10 000 Years.
 4. Krišković, P. (1987): Osnove biološkog voćarstva, Tisak Rijeka, str. 190.
 5. Robert, S. (1999). Organic farming: methods and markets: an introduce to ecological agriculture.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Organic Agriculture, BOKU
 • Osnove ekološke biljne proizvodnje, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
 • Organic farming, Sveučilište u Ljubljani
 • Osnove ekološkega kmetijstva, Sveučilište u Mariboru