Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Voćarstvo (157028)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R2
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 42
Auditorne vježbe 6
Laboratorijske vježbe 5
Vježbe u praktikumu 2
Seminar 2
Terenske vježbe 3
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Martina Skendrović Babojelić
prof. dr. sc. Tomislav Jemrić
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Martina Skendrović Babojelić
doc. dr. sc. Goran Fruk
Marko Vuković, mag. ing. agr.
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Martina Skendrović Babojelić
doc. dr. sc. Goran Fruk
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60 - 70 %
Dobar (3) 71 - 80 %
Vrlo dobar (4) 81 - 90 %
Izvrstan (5) 91 - 100%

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Martina Skendrović Babojelić
izv. prof. dr. sc. Martina Skendrović Babojelić

Opis predmeta

Predmet 'Voćarstvo' sastoji se iz općeg i specijalnog dijela. U sklopu predavanja na općem dijelu obrađuju se poglavlja: morfologija voćaka, fiziologija rasta i rodnosti, rezidba, uzgojni oblici i razmnožavanje voćaka, ekološki uvjeti za uzgoj voćaka, sadnja i sustavi održavanja tla u voćnjaku, te dozrijevanje, berba i načini čuvanja plodova voća. U specijalnom dijelu obrađuju se poglavlja vezana uz gospodarski važne voćne vrste (jezgričave, koštićave, lupinaste, jagodaste i južne voćke) i to: pregled aktualnog sortimenta, izbor podloga, izbor proizvodnog prostora. Na vježbama studenti obrađuju morfologiju rodnih i nerodnih izbojaka, osnovne tehnike rezidbe i razmnožavanja voćaka, načine utvrđivanja vegetativne i generativne aktivnosti voćaka, metode za određivanje rokova berbe te pomološki opis i degustaciju najznačajnijih voćnih vrsta odnosno sorata.
Kroz seminarske radove studenti pretražuju literaturu, a pisanjem i izlaganjem seminarskih radova nadopunjuje se gradivo obrađeno na predavanjima i vježbama. U sklopu terenske nastave planira se posjet voćnjaku i hladnjači.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski studij / Agroekologija (izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)
 • Preddiplomski studij / Biljne znanosti (izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)
 • Preddiplomski studij / Ekološka poljoprivreda (izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)
 • Preddiplomski studij / Fitomedicina (izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za razumijevanje osnovnih morfoloških i fizioloških svojstava gospodarski značajnih voćnih vrsta. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o odabiru prikladnih voćnih vrsta (sorata) za uzgoj u suvremenoj voćarskoj proizvodnji.

Oblici nastave

 • Konzultacije
  Termin konzultacija objavljuje se na prvim predavanjima u dogovoru sa studentima.
 • Laboratorijske vježbe
  Laboratorij - svladavanje metoda za određivanje rokova berbe voća odnosno provođenje fizikalno-kemijskih i senzornih analiza plodova
 • Predavanja
  Nastava se održava kontinuirano tijekom semestra i predavanja su studentima unaprijed dostupna u obliku power point prezentacija (preko sustava Merlin).
 • Provjere znanja
  Pismeni ispiti (kolokviji i završni), usmeni ispit, prezentacija seminarskog rada
 • Seminari
  stjecanje vještina samostalnog analiziranja i prikupljanja literature, pisanja i predstavljanja seminarskog rada pred nastavnikom i ostalim studentima.
 • Terenske vježbe
  Terenska nastava obuhvaća posjet voćnjaku te hladnjači.
 • Vježbe u praktikumu
  praktikum - svladavanja morfologije rodnih i nerodnih izbojaka, tehnika rezidbe i razmnožavanja voćaka, izračunavanje vegetativne i generativne aktivnosti voćaka.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati pojam i značaj voćarstva te objasniti sistematiku voćaka Parcijalni ispit/usmeni ispit
Odabrati način sadnje i njege voćaka, ovisno o zahtjevima voćne vrste Parcijalni ispit/usmeni ispit
Razlikovati rodne i nerodne izbojke značajnih voćnih vrsta Vježbe (praktikum, terenska nastava, laboratorijske), seminarski rad, sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit/usmeni ispit
Razlikovati pomološka svojstva i kakvoću plodova pojedinih voćnih vrsta Vježbe (praktikum, terenska nastava, laboratorijske), seminarski rad, sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit/usmeni ispit
Utvrditi fenofaze rasta i razvoja voćaka Vježbe (praktikum, terenska nastava, laboratorijske), seminarski rad, sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit/usmeni ispit
Primijeniti određeni način i tehniku rezidbe i razmnožavanja ovisno o voćnoj vrsti Vježbe (praktikum, terenska nastava, laboratorijske), seminarski rad, sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit/usmeni ispit
Procijeniti optimalni rok berbe i uvjete čuvanja plodova najznačajnijih voćnih vrsta Vježbe (praktikum, terenska nastava, laboratorijske), seminarski rad, sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit/usmeni ispit
Razlikovati značaj primjene defolijanata u rasadničarstvu i rodnim nasadima Vježbe (praktikum, terenska nastava, laboratorijske), seminarski rad, sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit/usmeni ispit
Utvrditi potrebu primijene retardanata u voćarstvu Vježbe (praktikum, terenska nastava, laboratorijske), seminarski rad, sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit/usmeni ispit
Opisati i interpretirati morfološke i uzgojne značajke jezgričavog voća (jabuka, kruška, dunja, mušmula i oskoruša) Seminarski rad/Pismeni ispit/usmeni ispit
Opisati i interpretirati morfološke i uzgojne značajke koštićavog (šljiva, trešnja, višnja, breskva, marelica) i lupinastog voća (orah, lješnjak, bajam i kesten) Seminarski rad/Pismeni ispit/usmeni ispit
Opisati i interpretirati morfološke i uzgojne značajke jagodastog (jagoda, malina, kupina, ribiz i ogrozd) i južnog voća (agrumi, smokva, rogač Seminarski rad/Pismeni ispit/usmeni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Osigurati pripremu materijala prema nastavnim cjelinama i njihovu dostupnost u sustav za e-učenje Merlin; pravovremeno informirati studente o važnim informacijama i događanjima na modulu; održavati predavanja sukladno sadržaju predmeta; izvoditi terenske i laboratorijske vježbe; redovito provjeravati i adekvatno ocjenjivati stečeno znanje i vještine kroz seminare, parcijalne ispite i usmeni ispit.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje predavanja, terenskih i laboratorijskih vježbi; aktivno sudjelovanje u nastavi; izrada i prezentacija seminara; polaganje parcijalnih ispita i polaganje usmenog ispita; Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Merlin u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja, materijale za seminare i dr.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave i aktivnost na nastav 10 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
42 60 2
Seminarski rad 20 2 30 1
Parcijalni ispit (Kolokvij vježbe) 20 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
16 15 0,5
Pismeni ispit (PI) 25 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 2
Usmeni ispit (UI) 25 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 0,5
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Uvod i sistematika voćaka P – Uvodno predavanja: upoznavanje sa organizacijom provedbe nastave i ispita, pregled nastavnih cjelina; Stanje voćarstva i proizvodnja voća u Republici Hrvatskoj; Podrijetlo i sistematika voća
 2. Morfologija voćaka, P – Morfologija korijena i nadzemnog dijela voćaka (pupovi, listovi, mladice, rodni i nerodni izbojci voćaka, cvijet, plod, sjeme); V - Morfologija rodnih i nerodnih izbojaka; Seminar S - Rasprava i dogovor tema seminara
 3. Rast i razvoj voćaka, Period generativne aktivnost P - Godišnji i životni ciklus, Fenofaze rasta i razvoja voćaka; cvatnja, oprašivanje, oplodnja, zametanje rast i razvoj ploda, opadanje plodova, diferencijacija, uloga prorjeđivanja plodova u regulaciji rodnosti voćaka; V, SZ - Utvrđivanje generativne i vegetativne aktivnosti voćaka
 4. Rezidba i uzgojni oblici voćaka P - Cilj i značaj rezidbe; načini rezidbe, značaj zelene rezidbe, rezidba korijena. Uzgojni oblici vrste, zahtjevi i postupci formiranja; V- Praktično svladavanje osnovnih tehnika rezidbe; Voćarski alat.
 5. Ekologija voćaka P - Utjecaj klimatskih čimbenika na voćke u pojedinim fenofazama razvoja; Tipovi tala prikladnih za uzgoj voćaka; V, SZ - Izračunavanje sume toplinskih jedinica
 6. Razmnožavanje voćaka P- Načini razmnožavanja; Podloge za voćke; Inkompatibilnost između podloge i plemke; Proizvodnja sadnica. V - Načini i tehnike razmnožavanja i cijepljenja voćaka
 7. Sadnja voćaka, Sustavi održavanja tla u voćnjaku P - Izbor proizvodnog prostora, krčenje, priprema tla, obilježavanje tabli, putova i razmaka sadnje. Izbor sadnog materijala; Postupak sadnje voćaka, Načini obrade tla; mehanizacija; zatravljivanje; malčiranje; značaj i učinci navodnjavanja; Cilj i značaj gnojidbe voćaka – Kolokvij 1
 8. Dozrijevanje i berba plodova P– Promjene u plodovima tijekom zrenja; Klimakterijski i neklimakterijski plodovi; Ručna i strojna berba voća, Posljedice prerane i prekasne berbe; V - Određivanje roka berbe voća - subjektivne i objektivne metode
 9. Čuvanje plodova P-Tretmani plodova nakon berbe; Načini i uvjeti čuvanja plodova, Fiziološke bolesti
 10. Jezgričave voćke (Pomoideae) P - Jabuka, kruška, dunja, mušmula, oskoruša (Izbor proizvodnog prostora, Izbor podloge, Aktualni sortiment), V Pomologija i degustacija plodova (senzorički test)
 11. Koštićave voćke (Prunoideae) P – Šljiva, breskva, trešnja i višnja (Izbor proizvodnog prostora, Izbor podloge, Aktualni sortiment)
 12. Lupinaste i jagodaste voćke P - Jagoda, kupina, malina, ribiz, ogrozd, Orah, lijeska, kesten, bajam (Izbor proizvodnog prostora, izbor podloga i sorata)
 13. Južne i suptropske voćke P - agrumi, smokva, rogač, maslina, šipak (Izbor proizvodnog prostora, Aktualni sortiment); Kolokvij 2
 14. Seminar S – Studenti pojedinačno izlažu seminarske radove na temu dogovorenu početkom semestra. Pismeni ispit
 15. Terenska nastava - Posjet voćnjaku i hladnjači, informiranje o načinu organizacije voćarske proiizvodnje i upoznavanja s tehnološkim procesima i načinom čuvanja voća.

Obvezna literatura

 1. Predavanja i Power Point-prezentacija (Merlin-sustav e-učenje)
 2. Skendrović Babojelić, M., Fruk, G. 2016. Priručnik iz voćarstva – Građa svojstva i analize voćnih plodova, Hrvatska Sveučilišna Naklada, Zagreb.
 3. Jemrić, T. 2007. Cijepljenje i rezidba voćaka, Uliks, Rijeka (odabrana poglavlja)
 4. Miljković, I. 1991. Suvremeno voćarstvo, Znanje, Zagreb (odabrana poglavlja)

Preporučena literatura

 1. Pašalić, B. 2006. Berba, pakovanje I skladištenje plodova voćaka, Poljoprivredni fakultet Banja Luka
 2. Krpina, I. i suradnici, 2004. Voćarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb
 3. Štampar, K.1966. Opće voćarstvo, Interna skripta, Poljoprivredni fakultet, Zagreb
 4. Brzica K. 1991. Voćarstvo za svakoga; Zagreb.
 5. Stanković, D.M. 1973. Opšte voćarstvo, III.deo., Minerva, Subotica-Beograd
 6. Westwood, M.N. 1995. Temperate zone pomology, physiology and culture, Third edition, Timber Press, Portland, Oregon.
 7. Gliha, R.1978. Sorte jabuka u suvremenoj proizvodnji, Zagreb