Studijski program

Animalna higijena s etologijom i DDD-om (143908)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 60
Predavanja 38
Auditorne vježbe 18
Seminar 4
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Antun Kostelić
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Antun Kostelić
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Antun Kostelić
izv. prof. dr. sc. Antun Kostelić

Opis predmeta

Modul opisuje važnost higijene u stočarskoj proizvodnji. Nadalje, opisuje sve okolišne čimbenike koji djeluju na zdravlje životinja. Detaljno opisuje smještaj životinja, mikroklimatske pokazatelje i načine mjeranja mikroklime u stajama. Daje osnovna obilježja ponašanja pojedinih vrsta domaćih životinja ovisno o pasmini i tehnologiji uzgoja. Temeljito opisuje postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na farmama. Opisuje načine zbrinjavanja animalnog otpada.Cilj modula je stjecanje stručnih znanja iz područja animalne higijene, etologije, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Nakon završetka modula studenti će moći procijeniti higijenu na farmama, izmjeriti mikroklimatske pokazatatelje i protumačiti rezultate. Nadalje, moći će procijeniti utjecaj smještaja na ponašanje domaćih životinja. Provesti DDD na farmama i neškodljivo zbrinuti animalni otpad.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
 • Predavanja
 • Terenske vježbe

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti važnost higijene u stočarskoj proizvodnji. Završni ispit
Povezati i razlikovati mikroklimatske pokazatelje. Završni ispit
Odrediti vrijednosti mikroklimatskih pokazatelja. Seminar i završni ispit
Prepoznati ponašanje pojedinih vrsta i kategorija domaćih životinja Seminar i završni ispit
Izraditi plan dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Završni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Izvođenje predavanja, vježbi te ostalih oblika nastave - konzultacije, mentorstvo na stručnim projektima i završnim radovima, osiguranje nastavnih materijala te aktivna komunikacija sa studentom tijekom cijelog semestra.

Obaveze studenta

Uredno pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje ispita

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminar 50% 0-10
Nedovoljan (1)
4 4 1
Završni ispit 100% 0-5
Nedovoljan (1)
0 30 1
UKUPNO 100% Aritmetička sredina pozitivnih ocjena: < 60 % 60-70% 71-80% 81-90% 91-100% Nedovoljan (1) Dovoljan (2) Dobar 3) Vrlo dobar (4) Odličan (5) 60 90 6

Tjedni plan nastave

 1. Mikroklima (plinska i korpuskularna zagađenja stajskog zraka, fizikalni faktori mikroklime – tlak zraka, buka, osvijetljenost, temperatura, vlažnost, brzina strujanja zraka i toplinsko zračenje), higijena i patologija smještaja, konja, goveda, ovaca, koza, svinja, kunića i peradi.
 2. Higijena vode za piće, onečišćenje voda i otpadne vode (vodovodni sustavi, kaptirani izvori, Nortonovi bunari, kopani bunari, uporaba oborinske vode za napajanje, kondicioniranje vode za piće, onečišćenja voda, otpadne vode).
 3. Prijevoz kamionima, željeznicom, brodovima i zrakoplovima kopitara, preživača, svinja, mesojeda, krznaša, peradi i ptica, odmor objekta, karantena.
 4. Otpadna animalna tvar u stočarstvu, fekalna animalna tvar na farmi, postupci s gnojem (kompostiranje, skladištenje i postupci obrade tekućeg gnoja), neškodljivo zbrinjavanje i iskorištavanje leševa domaćih životinja, klaoničkih otpadaka i konfiskata (spaljivanje, jama grobnica, stočna groblja, utilizacijski zavodi).
 5. Osnove opće etologije domaćih životinja (informacije organizma o okolišu, neurohormonalna osnova, prirođena ponašanja, stečena ponašanja), značajni oblici ponašanja za primjenjenu opću etologiju domaćih životinja, ponašanje pri razmnožavanju). Zdravstveno ponašanje, normalno socijalno ponašanje po vrstama domaćih životinja (konji, goveda, ovce, koze, svinje i perad).
 6. Fizikalna i kemijska dezinfekcija, dezinfekcija staje, pribora i opreme, dezinfekcija vimena, sustava za mužnju, mljekarskog pribora i opreme, dezinfekcija inkubatora, dezinfekcija prijevoznih sredstava, dezinfekcija mjesta utovata, pretovara i istovara, dezinfekcija vode za piće, dezinfekcija zraka, dezinfekcija gnojovke, biokemijska dezinfekcija stajskog gnoja, dezinfekcijske barijere, dezinficijensi.
 7. Dezinfekcija prijevoznih sredstava, dezinfekcija mjesta utovara, pretovara i istovara, dezinfekcija vode za piće, dezinfekcija zraka, dezinfekcija gnojovke, biokemijska dezinfekcija stajskog gnoja, dezinfekcijske barijere, dezinficijensi.
 8. Postupci deratizacije (biološki, mehanički kemijski), provedba deratizacije, deratizacija naselja, trgovina, tržnica, klaonica, hladnjača, ugostiteljskih objekata, transportnih sredstava, i stočnih nastamba.
 9. Mikroklima – određivanje mikroklimatskih pokazatelja, tj. fizikalnih, plinskih i korpuskularnih čimbenika.
 10. Voda – određivanje organoleptičkih, fizikalnih, kemijskih i mikrobioloških čimbenika u vodi.
 11. Postupci dezinsekcije (biološki, mehaničko-fizikalni i kemijski), dezinsekcija nastamba i životinja, suzbijanje letećih kukaca štetnika, suzbijanje gmižućih štetnika u interijerima, suzbijanje ličinki, suzbijanje ektoparazita, insekticidi, repelenti.
 12. Terenska nastava - posjet farmi mliječnih krava i mljekari. Mjerenje mikroklimatskih pokazatelja.
 13. Terenska nastava Posjet farmi svinja i klaonici. Mjerenje mikroklimatskih pokazatelja.
 14. Posjet kafileriji.
 15. Važnost higijene u preventivi bolesti domaćih životinja.

Obvezna literatura

 1. Rupić, V. (2010): Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija. Zrinski d.d. Čakovec.
 2. Predavanja

Preporučena literatura

 1. Asaj, A. (2003): Higijena na farmi i u okolišu. Medicinska naklada. Zagreb.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet – Animalna higijena, okoliš i etologija