Studijski program

Osnove laktacije i strojne mužnje (143921)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 18
Vježbe u praktikumu 6
Terenske vježbe 6
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Alen Džidić
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Alen Džidić
doc. dr. sc. Dragica Šalamon
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Alen Džidić
doc. dr. sc. Dragica Šalamon
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Alen Džidić
prof. dr. sc. Alen Džidić

Opis predmeta

Cilj ovoga predmeta je studenta upoznati s rastom i razvojem mliječne žlijezde domaće životinje, pogotovo u segmentu vezanom uz sekreciju mlijeka. Prikazati važnost morfologije vimena za pravilan tijek strojne mužnje, te načine evaluacije morfologije vimena. Objasniti pravilnu proceduru strojne i robotske mužnje na teoretski i praktičan način, obaviti mjerenja protoka mlijeka tijekom strojne mužnje i analizirati ih u okviru vježbi. Upoznati studenta s načinima strojne mužnje (strojna mužnja s kantom, mužnja mljekovodom u štali i mužnja u izmuzištu), komponentama stroja za mužnju, te čišćenjem i održavanjem stroja za mužnju. Upoznati studente s robotskom mužnjom, te različitim načinima kretanja krava u štali („cow traffic“) i njihovim utjecajem na količinu proizvedenog mlijeka.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje rasta i razvoja mliječne žlijezde, početka i održavanja laktacije, te osnovnih principa strojne i robotske mužnje.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  na temelju podataka prikupljenih tijekom terenskih vježbi

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razumjeti kako prilikom strojne mužnje domaćih životinja dobiti maksimalnu količinu higijenski ispravnog mlijeka na brz i potpun način Pismeni, Usmeni
Razumjeti različitosti vezane uz mliječnu žlijezdu domaćih životinja koje proizvode mlijeko na farmama Pismeni, Usmeni
Moći riješiti probleme vezane uz neispravan rad stroja za mužnju, a kako bi spriječili negativne posljedice na zdravlje vimena domaće životinje. Pismeni, Usmeni
Znati primijeniti pravilan proces strojne i robotske mužnje domaćih životinja Pismeni, Usmeni

Način rada

Obaveze nastavnika

Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni putem e-maila i Dropboxa; kalendar važnijih događanja za kolegij dostupni putem e-maila i Dropboxa; obavijesti vezane uz kolegij dostupni putem e-maila i Dropboxa; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama dostupni putem e-maila i Dropboxa; upute za korištenje nastavnih materijala uz zasebne cjeline dostupni putem e-maila i Dropboxa, predavanja i ocjenjivanje studentskih zadaća, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Obaveze studenta

Prisustvovanje predavanjima, vježbama u praktikumu i seminarima je obavezno, te studenti moraju sudjelovati aktivno i individualno u predavanjima i vježbama. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi, te izlaganje seminara.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 50 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
Usmeni ispit 50 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pismeni ispit Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim nakon svakog predavanja putem e-maila. Prepisivanje je zabranjeno Prijavljuje se u sustavu ISVU
Usmeni ispit Usmeni dio ispita održava se poslije pismenog dijela ispita. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim nakon svakog predavanja putem e-maila. Prijavljuje se u sustavu ISVU

Tjedni plan nastave

 1. Mliječna žlijezda – građa, P - Opis građe mliječne žlijezde, te njen rast i razvoj.
 2. Mliječna žlijezda – sekrecija, P - Sekrecija mlijeka te poremećaji sekrecije mlijeka (periferna i centralna inhibicija).
 3. Frakcije mlijeka prije početka strojne mužnje, P - Opis alveolarne i cisternalne frakcije mlijeka.
 4. Pravilna procedura pripreme vimena za strojnu mužnju, P - Prikaz pravilne pripreme vimena, te opis načina kako izmjeriti pravilnu pripremu vimena.
 5. Pravilna procedura pripreme vimena za strojnu mužnju – mjerenja, T - Mjerenja na farmi pravilne pripreme vimena (krivulje protoka mlijeka).
 6. Pravilna procedura pripreme vimena za strojnu mužnju – analiza podataka, P - Analiza krivulja protoka mlijeka izmjerenih na farmi.
 7. Strojna mužnja – načini, P - Opis strojne mužnje s kantom, mužnje mljekovodom u štali i mužnje u izmuzištu.
 8. Strojna mužnja – komponente, P - Opis sustava za proizvodnju vakuuma, pulsatora, muzne jedinice i sustava za prijenos mlijeka.
 9. Strojna mužnja – čišćenje i održavanje, P - Opis dnevne i periodičke procedure čišćenja, te opis načina održavanja komponenti stroja za mužnju.
 10. Robotska mužnja, P - Razvoj i učinkovitost robotske mužnje, opis načina kretanja krava u štali (“cow traffic”) i priprema vimena za robotsku mužnju.
 11. Strojna mužnja – mjerenja, T - Mjerenja protoka mlijeka tijekom strojne mužnje
 12. Strojna mužnja – analiza, V - Analiza podataka prikupljenih tijekom mjerenja prilikom strojne mužnje
 13. Robotska mužnja – mjerenja, T - Mjerenja rada robotske ruke, te protoka mlijeka tijekom robotske mužnje
 14. Robotska mužnja – analiza, V - Analiza podataka prikupljenih tijekom mjerenja prilikom robotske mužnje
 15. Završna razmatranja teoretskog i praktičnog dijela modula, te završna analiza prikupljenih podataka sa farmi, V

Obvezna literatura

 1. Džidić A. (2013): Laktacija i strojna mužnja, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb, 163 str.

Preporučena literatura

 1. Džidić A. (1999): Physiology of lactation and machine milking, Mljekarstvo 49(3): 163-174.
 2. Džidić A. (2004): Studije o sekreciji i izmuzivanju mlijeka tijekom strojne mužnje u različitih vrsta životinja, Technische Universitat Muenchen, Njemačka –doktorska disertacija
 3. Akers M. (2002): Lactation and the mammary gland, Iowa state press-Blackwell publishing company, Iowa, USA, 278 .
 4. Akers M. (2002): Lactation and the mammary gland, Iowa state press-Blackwell publishing company, Iowa, USA, 278 .

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Lactation and milk production, Massey University, New Zeland.
 • Laktationsphysiologie, Technical University Munich, Germany
 • Lactation biology, University of Illinois, USA
 • Lactation physiology, University of Vermont, USA
 • Biology of lactation, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden