Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Animalna genetika (185435)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 38
Vježbe u praktikumu 16
Seminar 6
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Ino Čurik
izv. prof. dr. sc. Vlatka Čubrić Čurik
dr. sc. Dinko Novosel
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Maja Ferenčaković
doc. dr. sc. Dragica Šalamon
dr. sc. Vladimir Brajković
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 61-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-91%
Izvrstan (5) 92-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Redovito pohađanje nastave >80%

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Vlatka Čubrić Čurik
izv. prof. dr. sc. Vlatka Čubrić Čurik

Opis predmeta

Populacijska i kvantitativna genetika su znanstvene discipline biologije koje omogućavaju analizu genetske strukture i varijabilnosti svojstava u populacijama organizama kao i utjecaje genetičkih i ekoloških čimbenike na promjene svojstava u populacijama. Teorijske spoznaje ovih disciplina imaju praktičnu primjenu u analizi promjena genetske strukture populacija, održavanju/očuvanju bioraznolikosti populacija različitih vrsta organizama. U stočarstvu su od posebnog značaja za razvoj uzgoja i selekcije u populacijama životinja.
Program modula: Uvod (razvoj, značaj i odnos s prirodnim i društvenim disciplinama, terminologija); Genetička konstitucija populacije; Promjene frekvencije gena i genotipova u populacijama (posebno domaćih) životinja; Mala populacija (ΔF, Ft, Fx), Genske mape u stočarstvu; Pojam svojstva, vrijednosti, prosjeci, odstupanja i varijabilnost u populaciji; Varijance i kovarijance; Odnosi varijanci i genetički parametri; Osnovni parametri za selekciju životinja; Inbreeding i križanje (linije u stočarstvu, heterozis). Vježbe se održavaju uz individualni pristup studentu, samostalno rješavanje teorijskih i praktičnih problema u svrhu pripreme za praksu.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Osposobiti studente u razumijevanju i primjeni teorijskih spoznaja o genetičkoj konstituciji populacija, procesima promjena frekvencije gena i varijabilnosti svojstava jedinki i populacija kao osnove u oplemenjivanju životinja.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Audiovizualna metoda
 • Vježbe u praktikumu
  Izvode se u praktikumu uz individualni pristup studentu i samostalno rješavanje teorijskih i praktičnih zadataka.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Osnovni genetički pojmovi. Pismeni međuispit I.
Povijesni pregled razvoja animalne genetike. Pismeni međuispit I.
Prepoznati i ocijeniti važnost teorijskih spoznaja fenotipske i genetske varijabilnosti populacija životinja za uzgoj i selekciju životinja. Pismeni međuispit II.
Specificirati genetske parametre u postavljanju uzgojnih ciljeva i selekcijskih programa životinja. Pismeni međuispit II.
Objasniti i primijeniti značaj selekcije životinja u efikasnoj industrijskoj proizvodnji mesa i mlijeka. Pismeni međuispit III.

Način rada

Obaveze nastavnika

Redovito održavanje nastave.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave i polaganje pismenih međuispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
svladavanje 1. dijela gradiva 30% 0-60%
61-70%
71-80%
81-91%
92-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
svladavanje 2. dijela gradiva 40% 0-60%
61-70%
71-80%
81-91%
92-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
svladavanje 3. dijela gradiva 30% 0-60%
61-70%
71-80%
81-91%
92-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
svladavanje 1. dijela gradiva pismeni ispit redoviti
svladavanje 2. dijela gradiva pismeni ispit redoviti
svladavanje 3. dijela gradiva pismeni ispit redoviti

Tjedni plan nastave

 1. Uvod (P)-Povijesni razvoj, sadašnji značaj, odnos prema drugim prirodnim i društvenim disciplinama, terminologija.
 2. Genetička konstitucija populacije (P)-Frekvencije gena, genoma, HW-ravnoteža.
 3. Evolucijski i sustavni procesi u populacijama životinja (P) Promjene frekvencije gena i (adaptivna vrijednost, selekcijski pritisak) i u populaciji.
 4. Mala populacija (P) - Random drift, subpopulacije, inbreeding.
 5. Genske mape životinja (P) - Varijabilnost.
 6. Pojam svojstva i varijabilnost u populacijama (P) - Vrijednost (prosjeci, genski efekti osnova UV) VP, VG, VA, VD, VI.
 7. Varijance (P) - Odnosi među srodnicima i komponente varijanci, genetički parametri.
 8. Kovarijance (P) - Kovarijance, genetički parametri.
 9. Inbreeding i križanje (P) - Inbreeding i križanje (linije u stočarstvu i heterozis).
 10. Primjena teorijskih spoznaja u rješavanju problema i bioinformatički software-i (V) - Frekvencije gena u populaciji, HW-ravnoteža i testiranje, Promjene frekvencije gena i genotipova u populaciji, genskih efekti, varijance, inbreeding koeficijent. Softver paketi i primjena u rješavanju problema.
 11. Praktična primjena (problemi) iz populacijske kvantitativne genetike genetike (V) - Frekvencije i promjene frekvencije gena i genotipova kroz generacije.
 12. Praktična primjena (problemi) populacijske i kvantitativne genetike (V) - Vrijednosti svojstava u populaciji, genski efekti.
 13. Praktična primjena (problemi) populacijske i kvantitativne genetike.(V)- Varijance, kovarijance, koeficijent inbreedinga, heterozis
 14. Dostignuća istraživanja u populacijskoj genetici (P) - Linije u stočarstvu i uzgoj; Praktična primjena softver paketa u rješavanju problema izračuna frekvencija gena i genotipova i drifta (V).
 15. Praktična primjena softver paketa u rješavanju problema izračuna varijance, kovarijance i inbreedinga (V)

Obvezna literatura

 1. Meneely, P. (2009): Advanced genetic analysis genes, genomes, and networks in eukaryotes. Oxford Univ. Press, Oxford, UK.
 2. Falconer, D.S. , Mackay, T. (1996): Introduction to Quantiative genetics; Ed, Logman group Ltd.
 3. Đikić, M. (2012): Populacijska i kvantitativna genetika – odabrana poglavlja (skripte, predavanja) Zavod za opće stočarstvo, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 60.

Preporučena literatura

 1. Griffths, A.J.F., Wessler, S.R., Lewontin, R.C., Gelbart, W.M., Suzuki, D.T., Miller, J.F. (2005): Introduction to genetics analysis; Ed. W.H.Freeman and Company, New York, USA.
 2. Lynch, M., Walsh, B. (1998): Genetic and Analysis of Quantative traits, Ed. Sinauer Associates, Inc. Publish. Sunderland, Massachusetts, USA.
 3. Kimura, M. (1994): Population genetics, molecular evolution and the neutral theory; Ed. University of Chichago press, Chichago, USA, London, UK.
 4. Publikacije baza podataka CC, CAB i dr. o najnovijim spoznajama i istraživanjima iz populacijske i kvantitativne genetike te genomike i proteomike.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Qantitative and population Genetics (GG201D), Cornell University
 • Principles of animal genetics (ANSC 2210) Cornell Univresity USA
 • Pinciples of population Biology, (PGB, 200A, 200B, 200C) UC Davis University, USA
 • Evolutionary genetics and phylogeny“ University of Reading, UK