Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Osnove agrikulture (116358)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 48
Auditorne vježbe 6
Seminar 6
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Milan Mesić
doc. dr. sc. Tomislav Karažija
izv. prof. dr. sc. Mario Sraka
doc. dr. sc. Igor Bogunović
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Danijela Jungić
doc. dr. sc. Tomislav Karažija
doc. dr. sc. Igor Bogunović
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Igor Bogunović
doc. dr. sc. Tomislav Karažija
doc. dr. sc. Danijela Jungić
prof. dr. sc. Milan Mesić
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Predavanja – redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)
Seminari – uredeno ispunjene obaveze unutar zadanih zadataka
Vježbe - redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Milan Mesić
prof. dr. sc. Milan Mesić

Opis predmeta

Modul upoznaje studente s osnovnim pojmovima iz agroklimatologije, pedologije, ishrane bilja i opće proizvodnje bilja. Od klimatskih čimbenika detaljnije se tumači uloga svjetlosti, topline, vode i gibanja zračnih masa na biljnu proizvodnju. Analiziraju se osnovni uvjeti za organski život i njihov utjecaj na poljoprivredu, potrebe poljoprivrednih kultura za toplinom i vodom. U okviru Pedologije upoznaje se studente s važnosti poznavanja fizikalnih svojstva tla, o načinim istraživanja tih svojstava te o mogućnostima primjene rezultata u procesu održivog korištenja zemljišta. Nastavni proces omogućit će studentima bolji način sagledavanja i interpretacije činjenica vezanih uz fiziku tla, kao i samostalno formuliranje zaključaka i višenamjensko korištenje istih.
U predmetu Ishrana bilja prikazani su definicija i podjela biogenih elemenata i biljnih hranjiva, dinamička ravnoteža između pojedinih oblika hranjiva u tlu, mehanizmi primanja hranjiva iz tla i čimbenici koji utječu na primanje hranjiva iz tla, folijarna ishrana, makro i mikro elementi i njihova uloga u biljci. Iz predmeta Opća proizvodnja bilja prikazuju se izabrana poglavlja iz obrade tla, organske i mineralne gnojidbe, reprodukcije i njege kultura te sustava biljne proizvodnje.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje prirodnih okolišnih čimbenika rasta i razvoja biljke u kojemu se odvija uzgoj u poljoprivrednoj životnoj zajednici. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o postanku i funkciji tla u agroekosustavu, postanku tla te procesima u tlu. Usvajaju znanja o osnovnim biljno uzgojnim zahvatima, obradi tla, mehanizmima usvajanja biljnih hraniva, i ulozi hraniva na procese u biljci.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
  U sklopu auditornih vježbi izvodi se šest vježbi iz određivanja glavnih klimatskih pokazatelja, dijagnosticiranja stanja tla, određivanja fizikalnih i kemijskih karakteristika tla te mehanizmi primanja hranjiva iz tla. Auditorne vježbe se provode u skupinama (pet skupina od 40 do 45 studenata).
 • Predavanja
 • Seminari
  Seminar vezan za ulogu ekoloških čimbenika na biljnu proizvodnju, funkcije tla u agroekosustavu, utjecaj pojedinih makro i mikrohraniva na procese u biljci, obrade tla u funkciji konzervacije i zaštite, organske i mineralne gnojidbe. Stjecanje vještina – skupine (3 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za naslov seminara.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati tlo i objasniti faktore i procese koji dovode do njegovog postanka, razumjeti osnovne fizikalne, kemijske i biološke značajke tla, te njihov utjecaj na proizvodnu sposobnost i plodnost tla te primijeniti naučena znanja na ublažavanje ili otklanjanje ograničenja u gospodarenju tlom, a za potrebe poljoprivredne proizvodnje. 10-15 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Razumjeti zadaće suvremene znanosti o ishrani bilja te njezin odnos prema srodnim disciplinama, razumjeti definicije i klasifikacije biogenih elemenata u tlu ili supstratu kao izvoru hraniva za biljku, poznati čimbenike koji utječu na primanje hraniva, razumjeti biogene elemente (makroelementi, mikroelementi), njihovu fiziološku ulogu u biljci te prepoznati simptome nedostataka biogenih elemenata na biljci. 6 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Primijeniti racionalnu gnojidbe tla radi sprječavanja pojave simptoma deficijencije biogenih elemenata na biljci, isplanirati slijed pojedinih aktivnosti u biljnoj proizvodnji, objasniti i primijeniti osnovne zakonitosti (obrada, gnojidba, gospodarenje humusom i biljnim ostacima) za provođenje dobre poljoprivredne prakse. 6 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja

Način rada

Obaveze nastavnika

Oblici nastave
Predavanja – nastava se izvodi PPT prezentacijama
Seminari – studentima se zadaju zadaci vezani uz trenutnu nastavnu tematiku
Vježbe – na vježbama se riješavaju računski zadaci vezani uz trenutnu nastavnu tematiku te se znanje zadataka ocjenjuje putem parcijalnih ispita
Ispravljanje ispita

Obaveze studenta

Predavanja – redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)
Seminari – uredeno ispunjene obaveze unutar zadanih zadataka
Vježbe - redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
1.parcijalni ispit 33,3% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 40 1
2.parcijalni ispit 33,3% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 40 1
3.parcijalni ispit 33,4% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 40 1
Pismeni ispit <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 60 3
UKUPNO 100% 60 180 6

Pismeni ispit je način polaganja ispita kao opcija kod nepoloženih parcijalnih ispita.

Tjedni plan nastave

 1. Agroekološke osnove biljne proizvodnje – Sunčevo i Zemljino zračenje; Toplina kao vegetacijski čimbenik.
 2. Agroekološke osnove biljne proizvodnje - Voda kao vegetacijski čimbenik; Gibanje zraka.
 3. Tlo - funkcija tla u agroekosustavu; Čimbenici postanka tla; Procesi postanka tla: mineralne i organske tvari, migracije i specifični procesi.
 4. Tlo - Morfološke, fizikalne i kemijske značajke tla.
 5. Tlo – Organizmi u tlu, produktivnost i plodnost tala.
 6. Tlo – Osnove sistematike tla, klasifikacija tala Hrvatske.
 7. Ishrana bilja – Povijesni razvoj; Tla kao izvor biljnih hraniva.
 8. Ishrana bilja – Utjecaj faktora kapaciteta i faktora intenziteta; Pritjecanje hraniva do korijena.
 9. Ishrana bilja – Primanje hraniva; Folijarna ishrana.
 10. Ishrana bilja – Makrohraniva; Mikrohraniva.
 11. Gnojidba tla - Definicija i podjela gnojiva; Gospodarenje humusom u poljoprivrednim tlima.
 12. Posebnosti biljne proizvodnje – Agrobiotop; Agrobiocenoza; Agroekosistem.
 13. Osnovna obrada tla.
 14. Dopunska obrada tla.
 15. Sustavi biljne proizvodnje.

Obvezna literatura

 1. Butorac, A. (1999.): Opća agronomija – izabrana poglavlja, Školska knjiga, Zagreb
 2. Vidaček, Ž. (2005.): Opća pedologija, interna skripta u tiskanom i digitalnom obliku, Zavod za pedologiju, Zagreb
 3. Škorić, A. (1991): Priručnik za pedološka istraživanja, Zagreb
 4. Ćosić, T. (2001.): Ishrana bilja, interna skripta.
 5. Sraka, M. (2013.): Osnove agrikulture – pedološki dio, interna skripta za modul Osnove agrikulture, Zavod za pedologiju, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Preporučena literatura

 1. Mihalić, V. (1988.): Opća proizvodnja bilja, Školska knjiga, Zagreb
 2. Mihalić, V. (1997.): Temelji bilinogojstva (F. Bašić), Školska knjiga, Zagreb
 3. Škorić, A. (1986.): Postanak razvoj i sistematika tala, Zagreb
 4. Škorić, A. (1991.): Sastav i svojstva tala, Zagreb
 5. Vukadinović, V. (1998.): Ishrana bilja (Z. Lončarić ), Poljoprivredni fakultet, Osijek.S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, I/II dio, Školska knjiga, Zagreb, 1995., odabrana poglavlja

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Basics in soil science, BOKU
 • Soil as plant growth, BOKU
 • Osnove tloznanstva i biljne proizvodnje, Sveučilište u Osijeku, Poljoprivredni fakultet
 • Soil and Plant Growth, Iowa State University