Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Osnove botanike (143893)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 16
Vježbe u praktikumu 12
Seminar 2
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Sandro Bogdanović
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Ivica Ljubičić
izv. prof. dr. sc. Dubravka Dujmović Purgar
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Obavljene nastavne obaveze („potpis“ predmetnog nastavnika u indeksu) podrazumijevaju redovito izvršavanje obaveza na predavanjima i vježbama te položen Kolovij iz poznavanja bilja. Navedene obaveze uvjet su pristupanju ispitu.
Pohađanje nastave je obavezno, a mogu se opravdati najviše dva (2) izostanka s predavanja i dva (2) izostanka s vježbi.

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Sandro Bogdanović
izv. prof. dr. sc. Sandro Bogdanović

Opis predmeta

Predmet obuhvaća širok pregled opće botanike. Stečena znanja neophodno su potrebna u daljnjem studiju.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet omogućuje stjecanje temeljnih spoznaja o anatomskim i morfološkim značajkama biljaka.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
 • Vježbe u praktikumu

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
razumjeti i opisati najbitnija anatomska i morfološka obilježja kormofitskih biljnih organizama aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
prepoznati najčešće samonikle i kultivirane biljke aktivno sudjelovanje tijekom nastave, test znanja, usmeni ispit
primijeniti stečena znanja o anatomskim i morfološkim značajkama biljaka u procesu njihove determinacije aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Izvođenje nastave, održavanje konzultacija, priprema nastavnih materijala, organiziranje i održavanje testova znanja i ispita tijekom semestra i ispitnih rokova.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi, polaganje testa znanja tijekom semestra te ispita u ispitnom roku.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi Korektivni bodovi. Redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi korigira ocjenu naviše. 28 30 1
Test znanja (Kolokvij iz poznavanja bilja) 10% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 15 0,5
Završni ispit 90% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
45 1,5
Ukupno 100% 30 90 3

Obavljene nastavne obveze („potpis“ predmetnog nastavnika u indeksu) podrazumijevaju redovito izvršavanje obveza na predavanjima i vježbama te položen Kolokvij iz poznavanja bilja.
Navedene obveze uvjet su pristupanju ispitu.

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi U svim oblicima nastave prati se motiviranost studenata te ih se potiče na aktivno sudjelovanje, većinom putem rasprave o pojedinim temama. Tijekom semestra. Nema nadoknade.
Test znanja (Kolokvij iz poznavanja bilja) Kolokvij iz poznavanja bilja. Prepoznavanje najčešćih samoniklih i kultiviranih biljaka. Tijekom semestra. Tijekom semestra još dva roka za nadoknadu. Po jedan rok tjedan dana prije početka jesenskog i zimskog ispitnog roka.
Završni ispit Usmeni ispit. Ispitni rokovi.

Tjedni plan nastave

 1. Anatomija - broj i starost biljaka, veličine i oblici biljnih stanica, struktura eukariotske biljne stanice (jezgra, diobe jezgre i stanice)
 2. Anatomija - struktura eukariotske biljne stanice (mitohondriji, plastidi, ribosomi, vakuole, citoplazma)
 3. Anatomija - struktura eukariotske biljne stanice (biomembrane, plazmalema, endoplazmatski retikulum, diktiosomi, stanična stijenka)
 4. Anatomija - građa kormofitskog biljnog organizma (tvorna i trajna staničja)
 5. Anatomija - građa kormofitskog biljnog organizma (anatomija lista, stabljike i korijena)
 6. Morfologija - građa vegetativnih organa kormofitskog biljnog organizma (list: morfologija, preobrazbe listova)
 7. Morfologija - građa vegetativnih organa kormofitskog biljnog organizma (stabljika: morfologija, posebni tipovi podzemnih i nadzemnih stabljika, preobrazbe stabljike)
 8. Morfologija - građa vegetativnih organa kormofitskog biljnog organizma (korijen: morfologija, preobrazbe korijena)
 9. Morfologija - građa generativnih organa kormofitskog biljnog organizma (morfologija cvijeta)
 10. Morfologija - građa generativnih organa kormofitskog biljnog organizma (raspodjela cvatova)
 11. Morfologija - građa generativnih organa kormofitskog biljnog organizma (plodovi: morfologija i raspodjela)
 12. Osnove sistematike - papratnjače, sjemenjače (morfologija i sistematika)
 13. Osnove sistematike - morfološke značajke golo- i kritosjemenjača te njihov ekološki i gospodarski značaj
 14. Osnove sistematike - jednosupnice (obilježja i predstavnici porodice Poaceae)
 15. Osnove sistematike - prave dvosupnice (obilježja i predstavnici porodica Asteraceae, Fabaceae i Brassicaceae)

Obvezna literatura

 1. Interna skripta (Merlin-sustav za e-učenje)

Preporučena literatura

 1. Bresininsky, A., Körner, C., Kadereit, J. W., Neuhaus, G., Sonnewald, U., Strasburger’s Plant Sciences: Including Prokaryotes and Fungi, Springer, 2013.
 2. Nikolić, T., Morfologija biljaka: razvoj, građa i uloga biljnih tkiva, organa i organskih sustava, Alfa, Zagreb, 2017.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Allgemeine Botanik, Universität für Bodenkultur Wien
 • Grundlagen der Botanik, Universität Hohenheim Stuttgart