Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Ribarstvo (26430)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 32
Laboratorijske vježbe 16
Seminar 8
Terenske vježbe 4
Izvođač predavanja
doc. dr. sc. Daniel Matulić
prof. dr. sc. Marina Piria
izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović
izv. prof. dr. sc. Ana Gavrilović
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Marina Piria
izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović
doc. dr. sc. Daniel Matulić
izv. prof. dr. sc. Ana Gavrilović
Ivan Špelić, mag. ing. agr.
Tena Radočaj, mag. ing. agr.
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Daniel Matulić
izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović
prof. dr. sc. Marina Piria
izv. prof. dr. sc. Ana Gavrilović
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 71%
Vrlo dobar (4) 81%
Izvrstan (5) 91%

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Daniel Matulić
doc. dr. sc. Daniel Matulić

Opis predmeta

Povijesni razvoj i značenje ribarstva. Osnove limnologije i oceanologije. Temeljne morfološke, anatomske i fiziološke osobine riba. Mrijest, embrionalni i postembrionalni razvoj riba. Osnove ihtiogenetike. Osnove klasifikacije i biologije najznačajnijih vrsta riba i ostalih vodenih organizama. Organizacija privrednog ribolova. Sportski ribolov. Hranidba riba kao temelj akvakulture. Ekstenzivni, poluintenzivni i intenzivni uzgoj. Osobine pojedinih tipova uzgoja u moru i kopnenim vodama. Akvaristika. Kvaliteta, prerada i korištenje ribljeg mesa. Ekonomika, tržište i promet ribe. Fizikalne i kemijske analize kvalitete vode. Biološka analiza vode s uzimanjem uzoraka i mikroskopiranjem. Rad s akvarijima. Upotreba ključa za determinaciju riba. Sekcija riba. Postupci pri induciranom mrijestu riba. Razlikovanje najvažnijih ribljih bolesti

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Cilj je osposobiti studenta za vladanje temeljnim znanjima u ribarstvu, kako bi mogao sudjelovati u provedbi vrlo raznolikih aktivnosti ove privredne i znanstvene grane..

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
 • Predavanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
identificirati osnovne probleme i postupke u ribarstvu, Pismeni međuispit
isplanirati temeljne radnje u ribolovu i akvakulturi, Pismeni međuispit
Sistematizirati riblje vrste u odgovarajuće kategorije, te prepoznati najvažnije bolesti riba Pismeni međuispit
Opisati temeljne zakonitosti fizike i kemije voda Pismeni međuispit
demonstrirati uzorkovanje vode, planktona i bentosa Vježbe
Iskazati temeljne morfološke, anatomske i fiziološke osobine riba Pismeni međuispit
Objasniti zadani problem u ribarstvu kroz seminarski rad Završni ispit: Seminar: Usmeni i pismeni

Način rada

Obaveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastave.

Obaveze studenta

Redovito polaženje nastave i izvršavanje datih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
1. Međuispit: Pismeni 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 36 1,2
2. Međuispit: Pismeni 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 36 1,2
3. Međuispit: Pismeni 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 36 1,2
4. Međuispit: Pismeni 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 36 1,2
Završni ispit: Seminar: Usmeni i pismeni 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 36 1,2
UKUPNO 100% 1-5 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Povijesni razvoj ribarstva, njegovo današnje značenje, područja ribarstva.
 2. Temeljni geološki, fizikalni, kemijski i biološki parametri kopnenih voda i mora.
 3. Temeljne morfološke, anatomske i fiziološke osobine riba i drugih vodenih organizama.
 4. Osnove genetike, sistematike i biologije riba i drugih vodenih organizama.
 5. Načini organizacije i provedbe gospodarskog i sportskog ribolova u moru i kopnenim vodama.
 6. Temeljne hranidbene potrebe riba te bolesti uzrokovane pogrešnom hranidbom, kvalitetom vode i bioagresorima.
 7. Toplovodna i hladnovodna akvakultura u kopnenim vodama, marikultura, ostali oblici akvakulture.
 8. Kvaliteta mesa riba i drugih vodenih organizama, njihova prerada, ekonomika, tržište i promet.
 9. Analiza kvalitete vode, parametri fizikalne i kemijske kvalitete vode te njihova laboratorijska analiza.
 10. Terenski rad na uzimanju uzoraka za fizikalnu, kemijsku, biološku i ihtiološku analizu vode.
 11. Laboratorijski rad na analizi planktona, bentosa i obraštaja u vodi.
 12. Sekcija riba s upoznavanjem morfologije i anatomije riba te uporabe ključa za determinaciju ribljih vrsta.
 13. Rad u mrijestilištu s inkubatorima, akvarijima i ostalom opremom.
 14. Seminarski rad
 15. Seminarski rad

Obvezna literatura

 1. Treer, T., Safner, R., Aničić, I., Lovrinov, M. (1995): Ribarstvo, Globus, Zagreb
 2. Treer, T., Safner, R., Aničić, I. (2001): Modeli malih obiteljskih ribnjaka, Hrvatski zadružni savez, Zagreb
 3. Treer, T. (2003): Ihtiologija II, Agronomski fakultet, Zagreb - skripta

Preporučena literatura

 1. Dujmušić, A. (2000): Hrvatsko ribarstvo ispod površine, Rabus Media, Zagreb
 2. Cetinić, P., Swiniarski, J. (1985): Alati i tehnike ribolova, Logos, Split
 3. Stickeney, R. R. (2000): Encyclopedia of Aquaculture, John Wiley & Sons, New York
 4. Hall, S. J. (1999): The effects of fishing on marine ecosystem and communities, Blackwell Science Ltd., Oxford
 5. Eapen, P. K. (1999): Elsevier's Dictionary of Fisheries, Elsevier, Amsterdam

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Fisheries, Faculty of Agriculture, Mendel University in Brno
 • Akvakultura in ribištvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Ribarstvo, Poljoprivredni fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku