Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Uzgoj Avertebrata (169219)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 32
Laboratorijske vježbe 10
Seminar 8
Terenske vježbe 10
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović
doc. dr. sc. Daniel Matulić
prof. dr. sc. Marina Piria
prof. dr. sc. Dragan Bubalo
doc. dr. sc. Lidija Svečnjak
dr. sc. Saša Prđun
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović
doc. dr. sc. Lidija Svečnjak
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 66 -75%
Dobar (3) 76 -85%
Vrlo dobar (4) 86 -93%
Izvrstan (5) 94 -100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Redovito pohađanje predavanja i vježbi

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović
izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović

Opis predmeta

Upoznavanje studenata s uzgojem korisnih beskralješnjaka bilo kao izravna hrana (školjke puževi, glavonošci, raci, ježinci ) ili kao organizmi čiji tjelesni produkti ili tjelesna aktivnost imaju značaj u proizvodnji meda, svile, humusa (pčela, dudov svilac, kalifornijska glista). Pregled trenutnog stanja uzgoja u svijetu i kod nas te potencijalne mogućnosti interakcije s drugim industrijama. Sistematska determinacija uzgojno značajnih organizma s osnovnim biološkim i ekološkim čimbenicima na kojima se temelji tehnologija uzgoja. Osnovna konstrukcija uzgajališta sa svim posebnostima svake pojedine vrste Avertebrata. Prezentacija svih uzrasnih kategorija do završne faze uzgoja.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Student stječe temeljna teoretska i praktična znanja o vrstama uzgoja beskralježnjaka. Upoznati su s tehnološkim postupcima proizvodnje prilagođene potrebama različitih uzgojnih stadija pojedinih vrsta, kako vodenih, tako i terestrijalnih beskralježnjaka. Studenti su osposobljeni za samostalno planiranje i izvođenje uzgoja. Motivirani su za daljnju edukaciju kroz module Akvakulture ili Apikulture, na diplomskim studijima.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
 • Predavanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati pozicije i trendove uzgoja beskralježnjaka u zemlji i inozemstvu, te primijeniti stečena znanja u procesu njihove proizvodnje Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Vladati s tehnološkim postupcima proizvodnje različitih uzgojnih stadija pojedinih vrsta beskralježnjaka Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Koristiti dostignute sposobnosti teoretskog i praktičnog učenja u stjecanju novih spoznaja iz ove domene Pismeni ispit, usmeni ispit
Prepoznati važna zbivanja u uzgoju beskralježnjaka, te ih prezentirati u medijima i publicistici Pismeni ispit, usmeni ispit
Provesti terenski i laboratorijski rad, proučiti relevantnu literaturu, obraditi podatke, te napisati i poslati rad za objavljivanje u stručnom časopisu Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Koristiti informacijsko - komunikacijsku tehnologiju u svakodnevnom radu Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar

Način rada

Obaveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Među ispit Pismeni I 20 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
3 27 1,2
Među ispit Pismeni II 20 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
3 27 1,2
Među ispit Pismeni III 20 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
3 27 1,2
Među ispit Pismeni IV 20 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
3 27 1,2
Završni ispit usmeni Seminar usmeni, pismeni 20 % 0 – 60%
61 -70%
71 -80%
81 -90%
90 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
3 27 1,2
Predavanja + vježbe 45 45
UKUPNO 100% 60 180 6

Ocjenjivanje se temelji na rezultatima četiriju pismenih ispita tijekom semestra, te završnom usmenom ispitu pri čemu u zbirnu ocjenu ulazi i ocjena izrade i prezentacije seminara.

Tjedni plan nastave

 1. Definicija uzgoja beskralješnjaka i svrha uzgoja te pregled stanja u svijetu (P).
 2. Taksonomski pregled uzgojnih vrsta beskralješnjaka s osnovnim pregledom organskih sustava (P).
 3. Biologija i ekologija gujavica(P); Upoznavanje morfoloških i anatomskih osobina gujavica(L)
 4. Lumbrikultura (P); Načini određivanja osnovnih fizičko kemijskih pokazatelja staništa (L)
 5. Biologija i ekologija bodljokožaca (P); Sekcija ježinaca, morfološka mjerenja (L)
 6. Uzgoja ježinaca i trpova (P); Mjerenje i određivanje strukture gonada (L); Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 7. Biologija i ekologija školjkaša i različite tehnologije uzgoja (P); Metode određivanja rasta(L); Pismeni ispit(I)
 8. Uzgoj kamenica, dagnji, kapica i kučica (P); Upoznavanje morfoloških i anatomskih osobina kamenice i dagnje (L)
 9. Međusobni utjecaj uzgajališta i okoliša (P), Fizičko kemijski pokazatelji uzgojne sredine (L) Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 10. Biologija i ekologija puževa, helicikultura (P); Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 11. Uzgoj bumbara i solitarnih pčela (P); Pregled staništa opnokrilaca (L); Pismeni ispit (II)
 12. Biologija i ekologija dekapodnih rakova značajnih za uzgoj (kozice) i potencijalno interesantnih (jastog i hlap) (P); Sekcija rakova (L)
 13. Uzgoj slanišnog škrgonošca (Artemia salina) i drugih planktonskih račića kao primarna hrana ribljih ličinki (P)
 14. Uzgoj glavonožaca (P); Upoznavanje s najčešćim bolestima kultiviranih avertebrata (L)
 15. Pismeni ispit (III) Prezentacija seminara (S)

Obvezna literatura

 1. Predavanja i Power Point prezentacije
 2. Aničić, I., Matulić, D.(2009.) Biologija i ekologija pojasnika i njihov uzgojni potencijal. Interna skripta. Zavod za ribarstvo pčelarstvo lovstvo i specijalnu zoologiju. pp33.
 3. Aničić, I., Tomšić, S., Matulić, D. (2010.) Biologija ekologija i uzgoj bodljokožaca. Interna skripta. Zavod za ribarstvo, pčelarstvo lovstvo i specijalnu zoologiju. pp 46
 4. Treer, T., Safner, R., Aničić, I., Lovrinov, M. (1995.): Ribarstvo. Globus, Zagreb, pp 464
 5. Milanović, V. (2004.): Mini farme puževa. Stajer-graf. Zagreb, pp 191

Preporučena literatura

 1. Spencer, B. E. (2000.): Molluscan Shellfish Farming. Blackwell Publishing, pp 274
 2. John F. Wickens and Daniel O'C. Lee. Hardcover (2002.) Publisher: Wiley-Blackwell, Edition 2, 464 pages

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Biology for Aquaculture – Invertebrates- The University of St Andrews Scotland
 • Aquatic Invertebrate Culture - The University Malaysia Terengganu
 • Vermiculture -Washington State University