Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Uzgoj i korištenje konja (169215)

ECTS bodovi 4.00
Engleski jezik R1
E-učenje R2
Sati nastave 60
Predavanja 32
Auditorne vježbe 4
Vježbe u praktikumu 16
Seminar 4
Terenske vježbe 4
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Ante Ivanković
izv. prof. dr. sc. Jelena Ramljak
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Jelena Ramljak
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Ante Ivanković
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Pohađanje programa izvođenja nastave i vježbi (minimalno 80%)

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Ante Ivanković
prof. dr. sc. Ante Ivanković

Opis predmeta

Uzgoj i korištenje konja u gospodarskim razvijenijim društvima ima veliku važnost. Studenti preddiplomskog studija trebaju upoznati stanje konjogojstva u Hrvatskoj i svijetu, evolucijske tragove razvoja konja, nastanak pasmina i tipova. Spoznavanje anatomskih, fizioloških i drugih osobitosti nužno je za razumijevanje funkcionalnosti građe tijela konja. Upoznat će tehnike rasplođivanja, načela uzgoja konja od ždrijebljenja do ulaska u program obuke. Upoznavanje genetske osnove i hereditarnosti obilježja, modela procjene obilježja, sustava testiranja, izračuna uzgojne vrijednosti, uzgojnih metoda nužno je za oblikovanje i vođenje uzgojnog rada. Upoznat će temelje obuke sportskih konja, usklađene s uporabnim naglascima. Upoznavanje olimpijskih, trkaćih, tradicionalnih i drugih konjičkih natjecanja učinit će se kroz predavanja, seminare i praktikum. Upoznat će alternativne mogućnosti uporabe konja. Kroz predavanja, seminare, terenske i praktične vježbe upoznat će osnove hranidbe i smještaja konja, konjogojske ustanove, organizacijske forme i zakonsku regulativu koja dotiče uzgoj i korištenje konja. Upoznat će najčešće ozljede i bolesti konja, otkrivanje, saniranje i preventivu.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Nakon apsolviranja predmeta student je osposobljen za bavljenje uzgojem konja, osnovnom obukom konja, poznaje funkcionalnu anatomiju, fiziologiju i etologiju konja, raspoznaje pasmine konja, modele uzgoja te može voditi selekciju konja, poznaje tehnologije i postupke u uzgoju, osnovne norme izgradnje objekata za smještaj konja, krmne normative te može sastaviti obrok. Može samostalno utvrditi korektnost građe konja, uočiti genetske nedostatke i uporabne potencijale. Osposobljen je za samostalno vođenje konjičkog pogona, praćenje aktualnih i integraciju novih tehnologija i tehnika.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
 • Predavanja
 • Seminari
  Skupine (2 studenta) izrađuju i prezentiraju izlaganje vezano za odabrana područja konjogojstva
 • Terenske vježbe
  Stjecanje vještina – (skupine do 10 ) neposredno se upoznaje s konjičkim pogonom
 • Vježbe u praktikumu
  Stjecanje vještina – skupine (4-5 studenta) se upoznaju s neposrednim radom s konjima.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati i obrazložiti osobitosti, ekonomsku i biološku poziciju konjogojstva u poljoprivrednoj proizvodnji. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera
Prepoznati i opisati najvažnije pasmine konja. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera
Objasniti anatomske i fiziološke osobitosti konja. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera
Samostalno upravljati poslovima vezanim za reprodukciju i selekciju na konjičkom pogonu. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera
Isplanirati i objasniti norme u pogledu smještaja, hranidbe i njege konja. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera
Identificirati i obrazložiti suvremene modele uzgoja i korištenja konja, navesti i opisati konjičke natjecateljske discipline. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera
Prepoznati i obrazložiti tehnološke, zdravstvene i ekonomske zahtjeve u uzgoju i korištenju konja. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera
Organizirati rad i samostalno upravljati poslovima vođenja farme konja. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera
Izračunati indikatore uspješnosti proizvodnje, prepoznati i rangirati prednosti, ograničenja i rizike, predložiti poboljšanja u proizvodnji. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera
Demonstrirati vještinu pristupa konju, pružanje osnovne njege te poznavanje konjičke opreme. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera

Način rada

Obaveze nastavnika

Izložiti predviđeni program predavanja
Izložiti predviđeni auditornih vježbi
Provesti predviđeni program terenskih vježbi
Provesti predviđeni program kliničkih vježbi
Pomoći u pripremi dodijeljenih tema seminara

Obaveze studenta

Pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Pohađati predviđeni auditornih vježbi i usvojiti programom predviđena znanja
Pohađati predviđeni program terenskih vježbi i usvojiti programom predviđena znanja
Pohađati predviđeni program kliničkih vježbi i usvojiti programom predviđena znanja
Pripremiti i izložiti dodijeljene teme seminara

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje predavanja 32 32 1,08
Pohađanje auditornih, terenskih i vježbi u praktikumu 24 24 0,80
Seminarski rad (priprema, pisanje, izlaganje) 10% Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
4 4 0,13
1. Test znanja: pismeni 20% <60 %
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 0,33
2. Test znanja: pismeni 20% <60 %
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 0,33
3. Test znanja: pismeni 20% <60 %
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 0,33
Završni ispit: usmeni 30% <60 %
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 1,00
UKUPNO 100% 60 120 4
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminarski rad (priprema, pisanje, izlaganje) Seminarski rad s temom vezanom uz programski sadržaj studenti zadužuju samostalno na početku semestra. Pisani rad predaju na pregled tjedan dana prije izlaganja. Studenti pojedinačno izlažu seminarski rad. Ocjenjuje se oblikovanje seminarskog rada i prezentacije, vještina prezentacije, kritičnost i analitičnost problematike. 15. tjedan izvođenja nastave u semestru. Nije moguća u naknadnom terminu
1. Test znanja: pismeni Tijekom semestra, nakon odrađene prve nastavne cjeline. Moguća putem naknadnog pristupa.
2. Test znanja: pismeni Tijekom semestra, nakon odrađene druge nastavne cjeline. Moguća putem naknadnog pristupa.
3. Test znanja: pismeni Tijekom semestra, nakon odrađene treće nastavne cjeline. Moguća putem naknadnog pristupa.
Završni ispit: usmeni Usmeni ispit sastoji se od pet pitanja. Testira se znanje usvojenosti teorije, činjenica, kritičnost i identificiranje praktičnih problema. Uvažava se ranija aktivnost studenta tijekom održavanja nastave i vježbi Ispitni rokovi. Prijavljuje se putem ISVU sustava.

Tjedni plan nastave

 1. Gospodarska važnost konjogojstva, evolucija i razvoj pasmina konja; P - uvod u specifičnosti uzgoja i korištenja konja, stanje i trendovi konjogojstva u Hrvatskoj i svijetu; osobitosti konja kao vrste i biljojeda.
 2. Gospodarska važnost konjogojstva, evolucija i razvoj pasmina konja; P – evolucija konja, srodnici konja, podjela i filogeneza pasmina konja; toplokrvne, hladnokrvne i autohtone pasmine konja; V - identifikacija pasmina i genotipova primjerenih uporabnom cilju
 3. Osnove funkcionalne građe i reprodukcije konja; P - anatomske i fiziološke osobitosti konja, upoznavanje funkcionalne građe pasivnog i aktivnog dijela lokomotornog sustava, osobitosti probavnog, respiratornog, krvožilnog, živčanog, urogenitalnog i taktilnog sustava.
 4. Osnove funkcionalne građe i reprodukcije konja; P –rasplođivanje konja, spolni ciklus, reproduktivne tehnike, pripust, gravidnost, ždrijebljenje i uzgoj podmlatka; uzgojne metode, uzgojni programi, procjena reproduktivne učinkovitosti; KV – pristup konju
 5. Osnove funkcionalne građe i reprodukcije konja; KV - Procjena korektnosti vanjštine konja, hodova i uporabne sukladnosti.
 6. Hranidba i smještaj konja; P – načela hranidbe konja, osobitosti hranidbe različitih kategorija konja obzirom na spol, dob i uporabu, tipovi nastambi za konje; KV - oprema na konjičkim pogonima, upoznavanje i rukovanje.
 7. Hranidba i njega konja; V - sastavljanje obroka za konje obzirom na spol, dob i uporabu; PK potkivanje i timarenje konja.
 8. Uzgoj i obuka konja; P - upoznavanje nasljedne osnove i hereditarnosti obilježja, sustavi testiranja i ocjene; V - oblikovanje uzgojnih programa, izračun uzgojne vrijednosti.
 9. Uzgoj i obuka konja; KV - njega i obuka mladih konja; trening sportskih konja prema uporabnim naglascima.
 10. Uporaba konja i konjička natjecanja; PK- osnove njege i obuke mladih konja, trening sportskih konja prema uporabnim naglascima; P - alternativni načini uporabe konja (mlijeko, meso, turizam i dugo).
 11. Uporaba konja i konjička natjecanja; P - upoznavanje konjičkih natjecanja, pojmova i pravila vezanih za olimpijska, trkaća, tradicionalna i druga konjička natjecanja. upoznavanje s pravilima FEI-a u pogledu organizacije natjecanja, vrednovanja, suđenja, ponašanja i drugog
 12. Funkcionalni poremećaji zdravlja konja; P – dobrobit konja, nasljedne, zarazne i parazitarne bolesti konja, ozljede konja, otkrivanje, saniranje i preventiva ozljeda, genetski testovi.
 13. Konjogojske uzgojne ustanove i zakonska regulativa; P - zakonske norme i pravila; doping u konjičkim natjecanjima, otkrivanje i suzbijanje; konjogojske ustanove i organizacije; sljedivost uzgojne dokumentacije, rodovnik.
 14. Upravljanje konjičkim pogonom; T - obilazak uzgajivača konja, sudjelovanje u procesu rada, uvid u model praktičnog vođenja konjičkog pogona.
 15. Odabrana poglavlja iz uzgoja i korištenja konja; S - prezentacija studentskih seminara po odabranim područjima uzgoja i korištenja konja.

Obvezna literatura

 1. Ivanković, A. (2004): Konjogojstvo, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Asaj, A. (2003): Higijena na farmi i u okolišu, Medicinska naklada, Zagreb.
 2. Black, W., Clayton, H. (2001): Equine Locomotion.WB Saundres, UK.
 3. Brinzej, M. (1980): Konjogojstvo, Školska knjiga, Zagreb.
 4. Bruns, E., Hartwig, W., Lowe, H. (1988): Pferdezucht, Ulmer, Stuttgart, Germany.
 5. Caput, P., Ivanković, A., Mioč, B. (2013). Očuvanje biološke baštine u stočarstvu, Hrvatska mljekarska udruga. Zagreb.
 6. Cuddeford, D. (2000): Feeding Systems for Horses. U: Feeding Systems and Feed Evaluation Models (Ed.: Theodorou, M.K., France, J.), CABI Publishing, Wallingford, UK.
 7. Ivanković, A., Caput Jogunica, R., Ramljak, J. (2013): Jahanje, Agronomski fakultet/Hrvatska olimpijska akademija, Zagreb.
 8. Keeling, L., Gonyou, H (2001): Social Behaviour in Farm Animals, CABI Publishing, Wallingford, UK.
 9. Mina,C.G., Morel, D. (2005): Breeding horses, Blackwell Publishing, Oxford, UK.
 10. Šerman, V. (2001): Hranidba konja, Hrvatsko agronomsko društvo. Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Konjogojstvo I, Bs: Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera
 • Horse Breeding; Biotehniška fakulteta Univerze u Ljubljani;
 • Allg. Betriebswirtschaftslehre für Pferdewissenschaften ; Universität für Bodenkultur Wien
 • Rechtliche Aspekte der Pferdewirtschaft ; Universität für Bodenkultur Wien