Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Uzgoj i korištenje peradi (157054)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 38
Auditorne vježbe 4
Seminar 14
Terenske vježbe 4
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Zlatko Janječić
doc. dr. sc. Dalibor Bedeković
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Zlatko Janječić
doc. dr. sc. Dalibor Bedeković
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Dalibor Bedeković
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Zlatko Janječić
prof. dr. sc. Zlatko Janječić

Opis predmeta

Program predmeta omogućuje studentima stjecanje znanja i vještina iz tehnologije uzgoja peradi, proizvodnje mesa peradi i jaja te njihovu pripremu i plasman na tržište.
Programski dijelovi predmeta su sljedeći:
Značaj i stanje peradarske proizvodnje u svijetu i Hrvatskoj. Biološke osnove peradi. Načini uzgoja i držanja peradi, pasmine i hibridi peradi. Tehnologija proizvodnje jednodnevnog podmlatka peradi.Tehnologija proizvodnje kokošjih jaja, pilećeg i purećeg mesa.Uzgoj pataka, gusaka, japanskih prepelica, biserki, golubova i nojeva. Zaštita zdravlja i dobrobit peradi.
Laboratorijske vježbe omogućuju studentima određivanje kakvoće kokošjih jaja te rad s inkubatorom . Putem seminara studenti obrađuju tehničko tehnološke parametre farmskog uzgoja i držanja peradi. Terenska nastava izvodi se posjetom komercijalnim farmama i pogonima za doradu i predardu peradskih proizvoda.
Polaganje ispita se provodi putem parcijalnih testova (kolokvija) znanja te po potrebi i završnim usmenim ispitom.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski studij / Animalne znanosti (obvezni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Preddiplomski studij / Biljne znanosti (izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za razumijevanje tehnologije uzgoja i proizvodnje peradi, biološke sigurnosti u peradarstvu kao i zaštite zdravlja i dobrobiti peradi.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
  Dio vježbi izvodi se u peradnjaku s pokusnom peradi a dio u predavaonici utvrđujući kakvoću konzumnih kokošjih jaja
 • Predavanja
 • Seminari
  Putem seminara studenti detaljnije obrađuju pojedine nastavne cjeline na osnovi od nastavnika prikupljene literature.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Identificirati glavne subjekte i elemente u proizvodnji peradskog mesa i jaja Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Nabrojiti vrste, pasmine i hibride peradi Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Opisati glavna obilježja peradarske farme, peradnjaka, opreme u peradnjaku Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Odabrati sustav za hranjenje i napajanje prema vrsti peradi Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Objasniti ulogu hranidbe u uzgoju peradi Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Izračunati potrebe na hrani i vodi za pojedine kategorije peradi Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Prilagoditi mikroklimatske uvjete peradnjaka dobi peradi Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Isplanirati redoslijed radnih operacije tijekom uzgoja i tova pilića, purića Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Upravljati peradarskom farmom. Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu

Način rada

Obaveze nastavnika

Poučavati studente i prezentirati na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj predmeta za koje mora imati kompetencije. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve i ostvarili očekivane ishode učenja. Ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja postavljene u našem sustavu ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5)), i kompatibilne s ECTS sustavom, a koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja pismenog i usmenog ocjenjivanja.

Obaveze studenta

Redovito pohađati nastavu. Studenti su dužni prisustvovati na 75% predavanja i vježbi. U slučaju neopravdanog izostanka više od 3 puta, studenti dobivaju dodatni seminarski rad na temu iz područja koje su propustili na nastavi. U nastavi aktivno sudjelovati u raspravi, postavljati pitanja na predavanjima i seminarima. Samostalno rješavati radne zadatke iz teorijskih i praktičnih problema. Seminarske radove pripremati samostalno ili grupno te aktivno sudjelovati u raspravi.
Tijekom nastave položiti parcijalne pismene ispite/kolokvije kao uvjet za polaganje usmenog završnog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe) 46 45 1
Aktivno sudjelovanje na nastavi* Korektivni bodovi Aktivno sudjelovanje na nastavi korigira ocjenu naviše
Nedovoljan (1)
30 1
Seminarski rad 25 Struktura sadržaj pisanog rada 50%
Uvjerljivost prezentacije 50%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
14 25 1
Parcijalni ispit (PI -1) 25 60-70%
71-80%
81-90%
91 - 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 25 1
Parcijalni ispit (PI-2) 25 60-70%
71-80%
81-90%
91 - 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 25 1
(Nadoknada)** (25%) -
Nedovoljan (1)
- (25%) (1)
Usmeni ispit(U) 25 60-70%
71-80%
81-90%
91 - 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 30 1
UKUPNO 100% (S+PI1+PI2+UI)/4 60 180 6

*Studenti su obavezni zaraditi minimalno 3 ECTS boda kao preduvijet za izlazak na završni usmeni ispit
** Jedan bod moguće je nadoknaditi izradom samostalnog zadatka

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Parcijalni ispit 2 (PI-2) Ispit programski obuhvaća drugi dio, tehnologija tova hibridnih pilića. Rasprostranjenost, načini držanja i iskorištavanja, specifičnosti razmnožavanja i pasmine pura, gusaka, pataka i ostale peradi. Ispit je pismeni putem kolokvija. 15. tjedan Moguća putem zasebnog pisanja ispita (1ECTS)
Nadoknada (samostalni zadatak) Student treba ostvariti nužna 3 ECTS boda za izlazak na usmeni ispit, a ukoliko ne, može nadoknaditi izradom samostalnog rada određenog iz programskog sardržaja predmeta. Tijekom ispitnih rokova prije usmenog ispita -
Usmeni ispit (UI) Usmeni ispit sastoji se od pet pitanja prema programskim cjelinama predmeta. Uvažava se evaluacija aktinosti tijekom nastave (+++) Testira se znanje usvojenosti teorije, činjenica analitičnost, kritičnost i identificiranje praktičnih problema. Ispitni rokovi -

Tjedni plan nastave

 1. P- Uloga peradi u gospodarstvu i stanje peradarske proizvodnje u svijetu i Hrvatskoj. P- Fenotipska i anatomska obilježja peradi.
 2. P- Dišni sustav i disanje, krvotok peradi, probavni sustav i probava, urogenitalni sustav, stvaranje jajeta, endokrini sustav, osjetila peradi.
 3. P- Razmnožavanje peradi, embrionalni razvitak, inkubatori, uvjeti inkubacije.V- postupci s inkubatorima, rad u inkubatorskoj stanici.
 4. P- načini uzgoja i držanja peradi, slobodno, podno, kombinirano, višeetažno, kavezno. Dobrobit peradi. S- Prikaz suvremenih načina držanja peradi.
 5. P- Mikroklima u peradnjaku, oprema i objekti peradarskih farmi. V- mjerni instrumenti i mjerenje mikroklime u peradnjaku.
 6. P- Porijeklo domaće peradi, podjela i opis pasmina i hibrida kokoši.
 7. P- Prihvat jednodnevnog podmlatka peradi. Proizvodnja kokošjih jaja, matična jata, konzumne farme nesilica, hranidba nesilica, biološka sigurnost.
 8. V- Vanjska i unutarnja kakvoća kokošjih jaja. I Međuispit (kolokvij I)
 9. S-Ciklusi proizvodnje kokošjih jaja, procjene uspješnosti uzgoja pilenki , ponašanje pilenki i nesilica.
 10. P-Tehnologija tova hibridnih pilića, organski tov pilića.
 11. P- Rasprostranjenost, načini držanja i iskorištavanja, specifičnosti razmnožavanja i pasmine pura i pataka.
 12. P- Rasprostranjenost, načini držanja i iskorištavanja, specifičnosti razmnožavanja i pasmine gusaka, prepelica, biserki, nojeva, golubova i fazana.
 13. S-autohtone hrvatske vrste i pasmine peradi.
 14. P-terenska nastava na peradskim farmama i klaonicama peradi.
 15. S-hranidbena vrijednost i poboljšanje kakvoće peradskih proizvoda. II Međuispit (kolokvij II) Ispitni rok Završni ispit (usmeni)

Obvezna literatura

 1. Uremović Z.; Marija Uremović; Vesna Pavić; B.Mioč; S.Mužic; Z.Janječić: Stočarstvo, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2002.
 2. Senčić Đ. Tehnologija peradarske proizvodnje, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprovredni Fakultet u Osijeku, Osijek 2011.

Preporučena literatura

 1. Gordana Kralik; Z.Adamek, Mirjana Baban; I.Bogut; Vesna Gantner; S.Ivanković; I.Katavić;D.Kralik; I.Kralik; V.Margeta; J.Pavličević: Zootehnika, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprovredni Fakultet u Osijeku, Osijek 2011.
 2. Mužic S.: Proizvodnja kokošjih jaja, zadružni savez, zagreb 1999
 3. Nemanić J.; Ž.Berić: Peradarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb 1995.