Studijski program

Alternativne oranične kulture i sustavi proizvodnje (144331)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 40
Vježbe u praktikumu 8
Seminar 8
Terenske vježbe 4
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Ana Pospišil
prof. dr. sc. Milan Pospišil
prof. dr. sc. Dubravko Maćešić
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Ana Pospišil
prof. dr. sc. Milan Pospišil
prof. dr. sc. Dubravko Maćešić
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Ana Pospišil
prof. dr. sc. Milan Pospišil
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Ana Pospišil
prof. dr. sc. Ana Pospišil

Opis predmeta

Modul Alternativne oranične kulture i sustavi proizvodnje sastoji se od nekoliko programskih dijelova: Alternativne žitarice (zrnati šćir, quinoa, pir, jednozrnac, dvozrnac, kamut, riža, divlja riža, proso, smeđe proso), Alternativne uljarice (šafranika, ogrštica, ricinus, sezam, uljana rotkva, gorušica, lanik, jatropha, sikavica, krambe, niger i jojoba),Alternativne gomoljače (čičoka i tigrov oraščić) i Alternativne krmne kulture (facelija, esparzeta, vigna, kokotac, lespedeza, puerarija) te košaraška vrba.
U svakom programskom dijelu bit će dane informacije o značaju i korištenju pojedine kulture, cilju proizvodnje, uzgoju u svijetu, sistematskoj pripadnosti, kemijskom sastavu plodova i tehnologiji proizvodnje. U okviru vježbi u praktikumu bit će dane informacije o morfologiji kultura obuhvaćenih modulom, fazama rasta i razvoja, formiranju prinosa, kvaliteti i odnosu prema agroekološkim čimbenicima. U drugom dijelu modula obrađena je integrirana proizvodnja ratarskih kultura.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Biljne znanosti (izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

Opće kompetencije

Studenti će upoznati alternativne oranične kulture koje se mogu uzgajati u RH, njihovu botaničku pripadnost, zahtjeve prema klimatskim uvjetima, tehnologiju proizvodnje u različitim sustavima, prehrambenu vrijednost i način korištenja. Bit će upoznati s integriranom proizvodnjom ratarskih kultura. Ovladat će znanjem i vještinama potrebnim za procjenu mogućnosti uzgoja pojedinih alternativnih kultura u agroekološkim uvjetima Republike Hrvatske i mogućnostima njihovog uključivanja u različite sustave proizvodnje.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju seminar iz područja proizvodnje alternativnih kultura
 • Terenske vježbe
 • Vježbe u praktikumu
  U okviru vježbi koje se izvode u praktikumu i na pokušalištu studenti se upoznaju s morfologijom alternativnih kultura, fazama rasta i razvoja, računaju potrebne količine sjemena za sjetvu, uzimajući u obzir različitu kvalitetu sjemena.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Opisati alternativne oranične kulture koje pripadaju različitim skupinama ovisno o uporabi Seminarski rad. Usmeni ispit.
Analizirati mogućnost proizvodnje alternativnih oraničnih kultura ovisno o pogodnosti agroekoloških uvjeta. Seminarski rad. Usmeni ispit.
Planirati proizvodnju alternativnih oraničnih kultura, uključujući ove kulture u već postojeće plodorede ili izrađujući nove. Rješavanje zadataka tijekom nastave. Usmeni ispit.
Objasniti probleme u uvođenju novih kultura u plodored. Usmeni ispit.
Preporučiti odgovarajuću tehnologiju proizvodnje izabranih alternativnih kultura ovisno o agroekološkim uvjetima i sustavima proizvodnje Seminarski rad. Usmeni ispit.
Prikupiti nove informacije vezane za proizvodnju alternativnih kultura korištenjem informacijsko-komunikacijske tehnologije. Seminarski rad.
Primijeniti nove znanstvene spoznaje u planiranju proizvodnje alternativnih kultura u različitim sustavima proizvodnje Seminarski rad. Usmeni ispit.

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja, izvođenje vježbi i seminara, ocjenjivanje seminara, provođenje usmenog ispita.

Obaveze studenta

Uredno pohađanje predavanja i vježbi, izrada i prezentacija seminara, aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje usmenog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminar 10% 8 24 0,8
Usmeni ispit 90% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
52 156 5,2
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Uvod, Alternativne žitarice - što su alternativne kulture, njihov značaj i korištenje;
 2. Zrnati šćir - značaj i korištenje, sistematska pripadnost, kemijski sastav sjemena
 3. Alternativne žitarice - zrnati šćir; tehnologija i sustavi proizvodnje; jednozrnac, dvozrnac, kamut – tehnologija i sustavi proizvodnje; morfologija zrnatog šćira, jednozrnca, dvozrnca, kamuta, faze rasta i razvoja, odnos prema agroekološkim čimbenicima; izrada plodoreda s uključenjem alternativnih žitarica
 4. Alternativne žitarice - quinoa - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kemijski sastav sjemena, tehnologija proizvodnje; pir - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kemijski sastav sjemena, tehnologija i sustavi proizvodnje
 5. Alternativne žitarice – riža i divlja riža - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost; morfologija quinoe, pira i riže, faze rasta i razvoja, odnos prema agroekološkim čimbenicima
 6. Alternativne žitarice – riža i divlja riža - kvalitetetne osobine zrna, tehnologija i sustavi proizvodnje; proso i smeđi proso - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kvalitetne osobine zrna, tehnologija i sustavi proizvodnje
 7. Alternativne žitarice – morfologija prosa i smeđeg prosa; faze rasta i razvoja, odnos prema agroekološkim čimbenicima; Alternativne uljarice - šafranika i ogrštica - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kvalitetne osobine sjemena, tehnologija i sustavi proizvodnje
 8. Alternativne uljarice - ricinus i sezam - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kvalitetne osobine sjemena, tehnologija i sustavi proizvodnje; morfologija šafranike, ogrštice, ricinusa i sezama, faze rasta i razvoja, odnos prema agroekološkim čimbenicima
 9. Alternativne uljarice - uljane rotkve - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kvalitetne osobine sjemena, tehnologija i sustavi proizvodnje; gorušica - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kvalitetne osobine sjemena, tehnologija i sustavi proizvodnje; krambe, niger i jojoba - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kvalitetne osobine sjemena, tehnologija i sustavi proizvodnje; lanik - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kvalitetne osobine sjemena, morfologija, tehnologija i sustavi proizvodnje;
 10. Alternativne uljarice - morfologija uljanih rotkvi, gorušice, krambea, nigera i jojobe, faze rasta i razvoja, odnos prema agroekološkim čimbenicima; jatropha - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kvalitetne osobine sjemena, morfologija, tehnologija i sustavi proizvodnje; sikavica - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kvalitetne osobine sjemena, morfologija, tehnologija i sustavi proizvodnje Košaraška vrba - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, morfološka svojstva, odnos prema agroekološkim uvjetima, kvalitetne osobine šibe, tehnologija i sustavi proizvodnje; Alternativne korjenasto-gomoljaste kulture - čičoka i tigrov oraščić - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, morfološka svojstva, odnos prema agroekološkim uvjetima, kvalitetne osobine gomolja, tehnologija i sustavi proizvodnje
 11. Alternativne krmne kulture - morfološka i biološka svojstva alternativnih krmnih kultura; značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, kvaliteta krme, tehnologija proizvodnje: facelija, esparzeta, vigna, kokotac, lespedeza, puerarija
 12. Sustavi ratarske proizvodnje - integrirana proizvodnja strnih žitarica: plodored, gnojidba, izbor sorte, njega usjeva
 13. Sustavi ratarske proizvodnje - integrirana proizvodnja prosolikih žitarica: plodored, gnojidba, izbor sorte, njega usjeva
 14. Sustavi ratarske proizvodnje - integrirana proizvodnja uljanih buča, uljane repice, suncokreta, duhana: plodored, gnojidba, izbor sorte, njega usjeva
 15. Sustavi ratarske proizvodnje - integirana proizvodnja šećerne i stočne repe: plodored, gnojidba, izbor sorte, njega usjeva

Obvezna literatura

 1. Pospišil, A. (2010). Ratarstvo I dio. Čakovec: Zrinski d.d.
 2. Pospišil, A., M. Pospišil. (2013). Ratarstvo – praktikum. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet.
 3. Pospišil, M. (1993). Ricinus, Sezam, Zemni orašac: interne skripte. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
 4. Bavec, F. (2000). Nekatere zapostavljene in/ali nove poljščine. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo,
 5. Čižek, J. (1970). Proizvodnja krmnog bilja: skripta, Zagreb: vlast. nakl.
 6. Mišković, B. (1986). Krmno bilje. Beograd: Naučna knjiga.
 7. Tehnološke upute za integriranu proizvodnju ratarskih kultura

Preporučena literatura

 1. Bavec, F., Bavec, M. (2006). Organic Production and Use of Alternative Crops, Taylor &amp; Francis; 1 ed.
 2. Ball, D., Hoveland, C., Lacefield ,G. (2002). Southern forages. PPI, USA

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Special Field Crops, Czech University of Life Sciences, Prague
 • Alternative Crops, University of Maribor, Faculty of agriculture and life sciences
 • Growing Alternative Field Crops, University of Novi Sad, Faculty of Agriculture