Studijski program

Duhan i hmelj (26601)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 28
Vježbe u praktikumu 10
Seminar 10
Terenske vježbe 12
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Jasminka Butorac
prof. dr. sc. Milan Pospišil
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Jasminka Butorac
prof. dr. sc. Milan Pospišil
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Jasminka Butorac
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Jasminka Butorac
prof. dr. sc. Jasminka Butorac

Opis predmeta

Modul Duhan i hmelj obuhvaća najznačajnije predstavnike aromatično-alkaloidne skupine biljaka koje se uzgajaju u Hrvatskoj. Ovaj modul omogućuje studentima stjecanje znanja o porijeklu i proizvodnji u svijetu i u nas, važnosti i upotrebi, podjeli duhana na tipove, kvaliteti lista i šišarica hmelja, suvremenoj tehnologiji uzgoja i preradi ovih kultura, uz poznavanje njihove morfologije i razvojnih ciklusa, te utjecaja okolišnih (klima i tlo) i tehnoloških čimbenika (sortiment, agrotehničke mjere, zaštita). Naglasak će biti na duhanu tipa flue-cured (virginia) i air-cured (burley), kao jedinim tipovima duhana koji se uzgajaju u Hrvatskoj, ali će se obraditi i ostali tipovi duhana (air-cured, sun-cured, fire-cured).

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Biljne znanosti (izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za samostalnu proizvodnju i preradu duhana i hmelja u različitim proizvodnim uvjetima

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  u sklopu seminara studenti samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za pojedine agrotehničke mjere duhana koji se ne uzgajaju u Hrvatskoj
 • Terenske vježbe
  u sklopu terenskih vježbi na pokušalištu AF u Maksimiru i na lokacijama uzgoja duhana i hmelja na egzaktnim sortnim pokusima vrši se berba i određivanje prinosa i komponenata prinosa
 • Vježbe u praktikumu
  u sklopu vježbi u praktikumu opisuju se morfološka i biološka obilježja, razvojni ciklusi duhana i hmelja, te pojam kvalitete i načini određivanja kvalitete, vježbe se provode u skupinama do 10 studenata

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Opisati stanje, potrebe i trendove u proizvodnji duhana i hmelja u zemlji i u svijetu Parcijalni ispit. Usmeni ispit.
Opisati i prepoznati tipove duhana koji se uzgajaju u zemlji i u svijetu Seminar. Usmeni ispit.
Procijeniti utjecaj okolišnih i tehnoloških čimbenika na prinos i sastavnice prinosa i kvalitetu listova duhana i šišarica hmelja, te sjemena duhana Parcijalni ispit. Usmeni ispit.
Definirati osnovne i specifične tehnologije proizvodnje i prerade, te samostalno kreirati i voditi tehnološki zahtjevne procese u proizvodnji i preradi različitih tipova duhana, te hmelja Seminar. Parcijalni ispit. Usmeni ispit.
Odabrati i za uzgoj preporučiti tipove duhana, kultivare duhana i hmelja koji odgovaraju specifičnim agroekološkim uvjetima s ciljem smanjenja učinka različitih biotskih i abiotskih stresova i donošenje preporuka za proizvodnju i poslovanje Usmeni ispit.
Opisati i procijeniti kvalitetu listova duhana i šišarica hmelja Parcijalni ispit. Usmeni ispit
Procijeniti pouzdanost, pristranost i korisnost dobivenih informacija, ideja i koncepata u proizvodnji duhana i hmelja Usmeni ispit.

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja, izvođenje terenskih vježbi, vježbi u praktikumu i seminara, ocjenjivanje seminara, provođenje parcijalnih ispita tijekom semestra, provođenje pismenog i usmenog ispita.

Obaveze studenta

Uredno pohađanje predavanja, terenskih vježbi i vježbi u praktikumu, izrada seminara, aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje parcijalnih ispita tijekom semestra, polaganje pismenog i usmenog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Parcijani ispit 1. (P1) 20% 60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 30 1
Parcijalni ispit 2. (P2) 20% 60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
14 30 1
Parcijalni ispit 3. (P3) 20% 60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
16 30 1
Seminar (S) 20% 10 30 1
Usmeni ispit UI 20% 60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 2
UKUPNO 100% P1+P2+P3+S+UI)/5 60 180 6
Završni usmeni ispit (ukoliko nisu položeni parcijalni ispiti) 80% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
50 150 5
Ukupno 100% ZUI + S 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Završni usmeni ispit (ukoliko nisu položeni parcijalni ispiti) Usmeni ispit sastoji se od pet pitanja. Testira se sposobnost studenta da poveže usvojene činjenice i sposobnost zaključivanja. Seminar se polaže tijekom nastave Ispitni rokovi.

Tjedni plan nastave

 1. Porijeklo i botanička pripadnost duhana i hmelja; proizvodnja, površine i prinosi u svijetu i u nas; podjela duhana na tipove; njihova osnovna obilježja. Važnost i upotreba duhana i hmelja; glavna morfološka, biološka obilježja i razvojni ciklusi duhana tipa flue-cured (virginia) i air –cured (burley)
 2. Utjecaj okolišnih i tehnoloških čimbenika na formiranje prinosa i kvalitete lista i sjemena duhana tipa flue-cured (virginia) i air –cured (burley)- (klima, tlo, sortiment)
 3. Utjecaj tehnoloških čimbenika na formiranje prinosa i kvalitete lista i sjemena duhana tipa flue-cured (virginia) i air –cured (burley) - (plodored, obrada tla, sjetva, gnojidba)
 4. Utjecaj tehnoloških čimbenika na formiranje prinosa i kvalitete lista i sjemena duhana tipa flue-cured (virginia) i air –cured (burley) - (njega usjeva, zaštita od bolesti, štetnika i korova)
 5. Tehnologija berbe- načini berbe duhana tipa virginia i burley; mehanizacija potrebna za berbu duhana tipa flue-cured (virginia) i air –cured (burley); prednosti i nedostaci dostupne mehanizacije
 6. Tehnologija sušenja duhana tipa flue-cured (virginia) - (sušenje u posebno izgrađenim sušarama uz zagrijavanje gorivom) i air –cured (burley)- (sušenje na zraku u posebno izgrađenim sušarama); prednosti i nedostaci sušenja. Skladištenje duhana (I međuispit – pismeni)
 7. Pojam kvalitete duhana i načini određivanja kvalitete (organoleptička procjena, fizikalna svojstva, kemijska svojstva, pušačka svojstva)
 8. Pojam kvalitete duhana i načini određivanja kvalitete (organoleptička procjena, fizikalna svojstva, kemijska svojstva, pušačka svojstva). Osnovne agrotehničke mjere uzgoja (plodored, obrada tla, sjetva, gnojidba, njega usjeva, zaštita od bolesti, štetnika i korova) air-cured duhana (svjetli i tamni, cigarni, perique)
 9. Osnovne agrotehničke mjere uzgoja (plodored, obrada tla, sjetva, gnojidba, njega usjeva, zaštita od bolesti, štetnika i korova) sun-cured (svjetli i tamni) i fire cured duhana (tamni)
 10. Određivanje glavnih komponenata prinosa na egzaktnim sortnim pokusima duhana tipa flue-cured (virginia) i air –cured (burley) - (sklop, visina biljaka, broj listova, dužina i širina listova, površina listova) (II međuispit – pismeni)
 11. Glavna morfološka i biološka obilježja hmelja u svijetu i u nas; razvojni ciklusi hmelja. Utjecaj okolišnih i tehnoloških čimbenika na formiranje prinosa i kvalitete šišarica hmelja (klima, tlo, sortiment)
 12. Utjecaj tehnoloških čimbenika na formiranje prinosa i kvalitete šišarica hmelja (plodored, obrada tla, sadnja, gnojidba)
 13. Utjecaj tehnoloških čimbenika na formiranje prinosa i kvalitete šišarica hmelja (njega , zaštita od bolesti, štetnika i korova)
 14. Tehnologija berbe hmelja; mehanizacija potrebna za berbu hmelja; prednosti i nedostaci dostupne mehanizacije. Tehnologija sušenja hmelja; prednosti i nedostaci sušenja. Skladištenje hmelja. Pojam kvalitete hmelja i načini određivanja kvalitete hmelja (kemijski sastav šišarica - α-kiseline, ekstrakti α-kiselina, β- kiseline, aromatske tvari)
 15. III međuispit – pismeni. Ispitni rok – Završni ispit – usmeni

Obvezna literatura

 1. Butorac, Jasminka. (2009). Duhan. Zagreb: Kugler d.o.o.
 2. Srečec, S. (2004). Hmeljarstvo. Križevci: Visoko gospodarsko učilište.

Preporučena literatura

 1. Hawks Jr., S. N., Collins, W. K. (1994). Načela proizvodnje Virginijskog duhana. Zagreb: Ceres.
 2. Akehurst, B. C. (1981). Tobacco. London , New York: Longmans.
 3. Tso, T. C. (1990). Production, physiology and biochemistry of obacco plant. Ideals, Inc. USA
 4. Beljo, J., Vuletić, N. (1990). Duhanski terminologijski rječnik. Mostar: Istraživačko razvojni institut, Zagreb: Duhanski institut.
 5. Davis, D.L., Nielsen, M.T. (1999). Tobacco – production, chemistry and technology. Oxford: Blackwell Science Ltd.