Studijski program

Korjenasto-gomoljaste kulture (144329)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 40
Seminar 10
Terenske vježbe 10
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Milan Pospišil
prof. dr. sc. Jasminka Butorac
prof. dr. sc. Milan Poljak
prof. dr. sc. Ana Pospišil
prof. dr. sc. Nina Toth
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Milan Pospišil
prof. dr. sc. Ana Pospišil
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Milan Pospišil
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Milan Pospišil
prof. dr. sc. Milan Pospišil

Opis predmeta

Modul Korjenasto-gomoljaste kulture obuhvaća dvije skupine kultura: korjenjače (šećerna repa, cikorija, batat - slatki krumpir, cassava) i gomoljače (krumpir, taro, yam). U sklopu modula studentima se kroz predavanja, vježbe u praktikumu i terenske vježbe daju specijalistička, teoretska i praktična znanja o cilju proizvodnje ovih kultura, regionalnoj važnosti proizvodnje i okolišnim problemima proizvodnje. Razmatra se utjecaj okolišnih biotskih i abiotskih čimbenika na rast i razvoj usjeva, formiranje prinosa i željenu kvalitetu. Modul studentima omogućuje razumijevanje primijenjenih agrotehničkih mjera i management usjeva.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Biljne znanosti (izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Povrćarstvo (izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

Opće kompetencije

Poznavanje pozicije i trendova u proizvodnji i korištenju korjenasto-gomoljastih kultura u Zemlji i svijetu, i osnovnih elemenata poljoprivredne struke u širem smislu. Sposobnost za samostalno donošenje odluka i obavljanje organizacijskih poslova u tehnološkim i istraživačkim procesima u proizvodnji korjenasto-gomoljastih kultura.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju seminar iz područja korjenasto-gomoljastih kultura.
 • Terenske vježbe
  Određivanje tehnološke kvalitete korijena, u sklopu terenskih vježbi studenti se upoznaju s vađenjem repe i radom tvornice šećera.
 • Vježbe u praktikumu
  Opis etapa organogeneze, opis anatomskih i bioloških svojstava.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Opisati anatomska i biološka svojstva šećerne repe i krumpira, etape organogeneze, fiziologiju, metabolizam Seminarski rad. Parcijalni ispit. Pismeni ispit. Usmeni ispit
Utvrditi komponente prinosa i čimbenike koji utječu na tehnološku kvalitetu korijena i gomolja Radni zadaci tijekom nastave. Seminarski rad. Parcijalni ispit. Pismeni ispit. Usmeni ispit
Procijeniti potencijal rodnosti novih sorata i hibrida korjenasto-gomoljastih kultura za uzgoj u specifičnim agroekološkim uvjetima Sudjelovanje u raspravi. Seminarski rad. Parcijalni ispit. Usmeni ispit
Prepoznati i analizirati probleme u domeni proizvodnje korjenasto-gomoljastih kultura te ih znati riješiti na temelju stečenih znanja i vještina Sudjelovanje u raspravi. Seminarski rad. Parcijalni ispit. Pismeni ispit. Usmeni ispit
Razviti i prihvatiti proizvodne tehnike koje ih osposobljavaju za proizvodnju korjenasto-gomoljastih kultura, kao i za znanstveno-istraživački rad Sudjelovanje u raspravi. Seminarski rad. Parcijalni ispit. Pismeni ispit. Usmeni ispit
Opisati i odrediti kvalitetu korjenasto-gomoljastih kultura i sporednih proizvoda u preradi Radni zadaci tijekom nastave. Seminarski rad. Parcijalni ispit. Pismeni ispit. Usmeni ispit
Utvrditi ekonomske aspekte proizvodnje (isplativost) najvažnijih korjenasto-gomoljastih kultura u Hrvatskoj Seminarski rad. Pismeni ispit. Usmeni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja, izvođenje vježbi i seminara, ocjenjivanje seminara, provođenje usmenog ispita

Obaveze studenta

Uredno pohađanje predavanja i vježbi, izrada i prezentacija seminara, aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje usmenog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Parcijalni ispit 1. (P1) 25% <60%
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
24 72 2,4
Parcijalni ispit 2. (P2) 25% <60%
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
18 54 1,8
Parcijalni ispit 3. (P3) 25% <60%
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
8 24 0,8
Aktivnost na nastavi (sudjelovanje u raspravi, rad na projektu, seminarski rad) 25% 10 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6
Završni pismeni ispit (ukoliko nisu položeni parcijalni ispiti) 40% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
24 72 2,4
Završni usmeni ispit (ukoliko nisu položeni parcijalni ispiti) 60% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
36 108 3,6
Ukupno 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Uvod: najvažnije korjenaste i gomoljaste kulture u svijetu i RH, zastupljenost u proizvodnji. Šećerna repa: porijeklo i geografska rasprostranjenost, značaj i cilj proizvodnje, perspektiva proizvodnje šećera i šećerne repe.
 2. Terenske vježbe - posjet tvornici šećera (polje).
 3. Anatomija, biologija i fiziologija šećerne repe, etape organogeneze; biološka svojstva šećerne repe.
 4. Sastavnice prinosa i čimbenici koji utječu na tehnološku kvalitetu korijena šećerne repe. Metabolizam šećera i transport floemom, mineralna ishrana šećerne repe.
 5. Vodni režim šećerne repe, utjecaj ekoloških uvjeta na proizvodnju šećerne repe, suvremeni sortiment, dostignuća i daljnji pravci u oplemenjivanju šećerne repe, dorada sjemena. Tehničko-tehnološki aspekti proizvodnje šećerne repe (plodored, obrada tla, gnojidba).
 6. Tehničko-tehnološki aspekti proizvodnje šećerne repe (sjetva, njega i zaštita usjeva, vađenje). Ekonomski aspekti proizvodnje šećerne repe.
 7. Sporedni proizvodi proizvodnje i prerade šećerne repe. Cikorija: perspektiva proizvodnje cikorije, tehnološka kvaliteta korijena cikorije.
 8. Tehničko-tehnološki i ekonomski aspekti proizvodnje cikorije. Batat: morfološka i biološka svojstva, hranidbena vrijednost, ljekovitost, klima, tlo, načini uzgoja.
 9. Cassava: morfološka i biološka svojstva, hranidbena vrijednost, ljekovitost, klima, tlo. Načini uzgoja cassave. Provjera znanja.
 10. Gomoljaste kulture. Krumpir: porijeklo, rasprostranjenost, gospodarska važnost. Odnos krumpira prema agroekološkim uvjetima: temperatura, vlaga, tlo, svjetlost.
 11. Rast i razvoj gomoljastog bilja: fiziologija krumpira; faze rasta i razvoja krumpira, sastavnice prinosa krumpira u ovisnosti o agroekološkim uvjetima.
 12. Obrada tla i mineralna ishrana krumpira u ovisnosti o agroekološkim uvjetima; izbor sorte krumpira prema namjeni, sadnja krumpira, njega usjeva krumpira.
 13. Priprema gomolja za sadnju, izračun potrebne količine gomolja za sadnju, vađenje krumpira, skladištenje.
 14. Kvaliteta gomolja, dormantnost. Ekonomski aspekti proizvodnje krumpira i tržište.
 15. Taro: morfološka i biološka svojstva, hranidbena vrijednost, ljekovitost, klima, tlo, načini uzgoja. Yam: morfološka i biološka svojstva, hranidbena vrijednost, ljekovitost, klima, tlo, načini uzgoja. Provjera znanja.

Obvezna literatura

 1. Pospišil, M. (2013). Ratarstvo II. dio - industrijsko bilje. Čakovec: Zrinski d.o.o.
 2. Pospišil, Ana, Pospišil, M. (2013). Ratarstvo – praktikum. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet.
 3. Grupa autora, Spasić, P. ur. (1992). Šećerna repa. Beograd: Jugošećer.
 4. Stanaćev ,S. (1979). Šećerna repa - biološke i fitotehničke osnove proizvodnje. Beograd: Nolit.
 5. Grupa autora (1986). Posebno ratarstvo 1 i 2. Beograd: Naučna knjiga.
 6. Buturac, I., Bolf, M. (2000). Proizvodnja krumpira. Zagreb: Hrvatski zadružni savez.
 7. Lešić, Ružica i sur. (2004). Povrćarstvo. -2. dop. izd., Čakovec: Zrinski d.o.o.

Preporučena literatura

 1. Cook, D. A., Scott, R. K. (1993). The Sugar Beet Crop. London: Chapman &amp; Hall.
 2. Draycott, A. P. (2006). Sugar Beet. Oxford: Blackwell Publishing.
 3. Harris, P. M. (1992). The Potato Crop. London: Chapman &amp; Hall.
 4. Keller, E. R., Hanus, H., Heyland, K. U. (1999). Knollen und Wurzelfrüchte, Körner und Futterleguminosen. Stuttgart (Hohenheim): Eugen Ulmer, GmbH &amp; Co.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Production Ecology - Root and Tuber Crops, University of Hohenheim.