Studijski program

Molekularno oplemenjivanje bilja (134058)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R3
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 34
Vježbe u praktikumu 16
Seminar 10
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Ivan Pejić
prof. dr. sc. Hrvoje Šarčević
prof. dr. sc. Snježana Bolarić
prof. dr. sc. Zlatko Šatović
Izvođač vježbi
dr. sc. Maja Žulj Mihaljević
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 71%
Vrlo dobar (4) 81%
Izvrstan (5) 91%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Ivan Pejić
prof. dr. sc. Ivan Pejić

Opis predmeta

Modul započinje uvodnim pretpostavkama i definicijama koncepta molekularnog oplemenjivanja (vezanost gena, selekcija pomoću morfoloških, biokemijskih i DNA markera), a nastavlja se sistematikom i principima najvažnijih metoda. Predavanja uključuju najnovija saznanja iz molekularne genetike, strukture DNA i biljnog genoma, kloniranja gena na temelju genetskih karata i molekularnih manipulacija iz perspektive oplemenjivanja bilja. U detalje se poučavaju tipovi i tehnike molekularnih markera prikladnih u praktičnom oplemenjivanju kroz laboratorijske vježbe. Glavni dio modula čine glavne praktične primjene: identifikacija germplazme i sorata; analiza podrijetla, srodnosti i roditeljstva; detekcija unutarsortne genetske varijabilnosti; izbor roditelja i populacija, i izrada genetskih karata. Auditorne i laboratorijske vježbe pomažu studentima sistematizirati znanje stečeno na predavanjima, te steći konkretne praktične vještine potrebne za rad u laboratoriju, analizu i tumačenje dobivenih rezultata.
Kroz seminare i praktične primjere detaljno se analiziraju i tumače najnoviji rezultati uspješne primjene navedenih metoda u oplemenjivanju gospodarski važnih vrsta.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Biljne znanosti (izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

Opće kompetencije

Razumijevanje dosega i primjene tehnika molekularnog oplemenjivanja bilja. Osposobljenost za planiranja pokusa i izvođenja molekularnih analiza. Pripremljenost za istraživački rad i nastavak poslijediplomskih studija.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
  ponavljanje gradiva i detaljno upoznavanje s laboratorijskom opremom, reagensima i protokolima, te metodama analize podataka.
 • Laboratorijske vježbe
  rad u malim grupama, upoznavanje s tehnikama molekularnog oplemenjivanja i samostalni rad sa molekularnim metodama (izolacija DNA iz biljnog tkiva, PCR reakcija, analiza i interpretacija rezultata).
 • Predavanja
  teorija, principi i metode molekularnog oplemenjivanja bilja
 • Seminari
  čitanje i analiza stručnih tekstova iz područja molekularnog oplemenjivanja bilja uz pomoć nastavnika. Stjecanje vještina – skupine studenta samostalno izrađuju i prezentiraju vlastiti rad.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti ograničenja klasičnih metoda oplemenjivanja bilja i perspektive molekularnog oplemenjivanja; Pismeni ili usmeni ispit.
Primijeniti metode i tehnike ekstrakcije i elektroforeze nukleinskih kiselina, te generirati, očitavati i interpretirati razne tipove molekularnih markera; Pismeni ili usmeni ispit.
Radni zadaci kroz vježbe.
Provesti identifikaciju genotipa kroz utvrđivanje genetičkog profila sorte i identificirati sinonime, homonime i srodnike unutar sortimenta; Pismeni ili usmeni ispit.
Radni zadaci kroz vježbe.
Ustanoviti genetsku strukturu oplemenjivačkih populacija pomoću molekularnih markera (analiza genetske čistoće reproduktivnog materijala, analiza međusortne i unutarsortne varijabilnosti) i integrirati ovo znanje u klasične metode oplemenjivanja; Pismeni ili usmeni ispit.
Radni zadaci kroz vježbe.
Argumentirati analizu i primjenu genetskih karata, te njihovu upotrebu u praktičnoj selekciji kvalitativnih i kvantitativnih svojstava; Pismeni ili usmeni ispit.
Radni zadaci i rasprava kroz vježbe i seminar.
Identificirati perspektivne roditelje za križanje i odabrati superiorne potomke iz križanja metodama selekcije pomoću molekularnih markera; Pismeni ili usmeni ispit.
Radni zadaci i rasprava kroz vježbe i seminar.
Dizajnirati i provoditi projekte racionalnog očuvanja biljnih genetskih izvora; Pismeni ili usmeni ispit. Radni zadaci i rasprava kroz vježbe i seminar.
Oralno i pisano prezentirati (prenositi) znanja iz područja molekularnih metoda oplemenjivanja bilja na razini srednjoškolskog ili cjeloživotnog obrazovanja. Pismeni ili usmeni ispit.
Radni zadaci i rasprava kroz vježbe i seminar.

Način rada

Obaveze nastavnika

Profesori izvode predavanja, dodjeljuju temu i prate izradu seminara, organiziraju provedbu pismenih ispita i ocjenjivanje, te provode usmene ispite. Suradnici izvode vježbe i sudjeluju u provedbi pismenog ispita.

Obaveze studenta

Redovno pohađanje nastave (predavanja i vježbe, te izrada grupnog seminara). Polaganje ispita se provodi preko pismenog testa iz cjelovitog gradiva i ocjene seminarskog rada.
U konačnici, studenti koji nisu zadovoljni ponuđenom ocjenom na pismenom ispitu imaju mogućnost odgovarati i usmeno.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Redovito pohađanje predavanja i vježbi 50 50 1,5
Seminar (ocjena vještine pisanja, argumentacije i izlaganja - ekspertna ocjena profesora) 20-10% Ekspertna ocjena profesora
Ekspertna ocjena profesora
Ekspertna ocjena profesora
Ekspertna ocjena profesora
Ekspertna ocjena profesora
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
Pismeni ispit (25-30 pitanja) ili usmeni ispit (3-5 pitanja) 80-90% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
100 3,5
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Svrha i struktura modula, seminar, literatura, ispit, način izvedbe programa. Ograničenja klasičnih metoda oplemenjivanja bilja i uvod u molekularno oplemenjivanje.
 2. Struktura DNA i organizacija genoma biljnih vrsta. Dodjela teme seminara.
 3. VJ1: Ekstrakcija i elektroforeza nukleinskih kiselina (laboratorij).
 4. Tipovi i metode molekularnih markera.
 5. VJ2: Tipovi i metode molekularnih markera (ponavljanje i vježbe – priprema za rad u laboratoriju).
 6. Primjena molekularnih markera u identifikaciji genotipa.
 7. Analiza tijeka seminara. Rasprava.
 8. VJ3: Utvrđivanje genetičkog profila sorte primjenom SSR markera (laboratorij).
 9. Analiza genetske varijabilnosti oplemenjivačkih populacija primjenom molekularnih metoda.
 10. Principi molekularnog oplemenjivanja bilja. Principi proizvodnje dihaploida.
 11. Principi i teorija kartiranja gena.
 12. Izrada genetske karte i kompjuterske simulacije (seminar).
 13. VJ4: Praktični aspekti primjene molekularnih markera u oplemenjivanju bilja, sjemenarstvu i rasadničarstvu.
 14. Upotreba genetskih karata – selekcija kvalitativnih i kvantitativnih svojstava pomoću molekularnih markera.
 15. Prezentiranje seminarskih radova (analiza i ocjena). Završni pismeni ispit.

Obvezna literatura

 1. Pisani materijali nastavnika – interna skripta (pojedinačna predavanja i vježbe) i slajdovi s predavanja.
 2. Maletić, E., Karoglan Kontić, Jasminka, Pejić, I. (2008). Vinova loza: ampelografija, ekologija i oplemenjivanje. Zagreb: Školska knjiga.
 3. Kozumplik, V. , Pejić , I .ur. (2012). Oplemenjivanje poljoprivrednog bilja u Hrvatskoj. Zagreb: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Preporučena literatura

 1. Yunbi, Xu (2010). Molecular Plant Breeding. CAB International.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Molecular Plant Breeding – BOKU (Vienna, Austria)
  Breeding and Biotechnology of Fruit Trees – University of Bologna (Italy