Studijski program

Oplemenjivanje bilja za ekološku poljoprivredu (169280)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
Sati nastave 60
Predavanja 36
Auditorne vježbe 18
Seminar 6
Izvođač predavanja
doc. dr. sc. Aleš Vokurka
prof. dr. sc. Snježana Bolarić
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Aleš Vokurka
prof. dr. sc. Snježana Bolarić
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Aleš Vokurka
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Redovno pohađanje nastave.

Nositelji predmeta

doc. dr. sc. Aleš Vokurka
doc. dr. sc. Aleš Vokurka
prof. dr. sc. Snježana Bolarić
prof. dr. sc. Snježana Bolarić

Opis predmeta

Stjecanje znanja i sposobnosti kritičkog promišljanja o osnovnim značajkama i principima ekološkog oplemenjivanja bilja po kojima se ono razlikuje od konvencionalnog oplemenjivanja. Sagledavanje i razumijevanje ekološkog oplemenjivanja bilja kao bitnog segmenta ekološke poljoprivrede. Razumijevanje integracije ekološkog oplemenjivanja bilja u sustave ekološke poljoprivredne proizvodnje. Postaviti, elaborirati i provesti cjelokupni oplemenjivački proces za ekološku poljoprivrednu proizvodnju

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Biljne znanosti (izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
  U okviru 18 sati vježbi studenti će kroz praktične primjere naučiti primijeniti oplemenjivačke metode u oplemenjivanju bilja za ekološku proizvodnju, te provesti analize i interpretirati dobivene rezultate.
 • Konzultacije
  Termini konzultacija su prema dogovoru.
 • Predavanja
  Predavanja se odvijaju u 15 tjedana po 4 školska sata. Predavanja su podijeljena u dva ciklusa nakon kojih su provjere znanja.
 • Provjere znanja
  Dva parcijalna ispita ili završni (cjeloviti) ispit
 • Seminari
  Studenti će kroz izradu i prezentaciju zadane teme seminarskog rada primijeniti svoje znanje stečeno slušanjem ovog modula i razumijevanje vezano uz primjenu oplemenjivačkih metoda u oplemenjivanju bilja za ekološku poljoprivrednu proizvodnju..

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prikazati glavna načela ekološkog oplemenjivanja bilja i sučeliti specifičnosti ekološkog u odnosu na konvencionalno oplemenjivanje. Parcijalni ispit, završni ispit
Integrirati ekološko oplemenjivanja bilja u kontekst ekološke poljoprivredne proizvodnje i organizirati ekološko oplemenjivanje bilja unutar šireg sustava ekološke proizvodnje. Parcijalni ispit, završni ispit
Predložiti konkretan cilj oplemenjivanja i predložiti model sorte adekvatan za ekološku poljoprivrednu proizvodnju. Parcijalni ispit, završni ispit
Razviti, formulirati i uskladiti strategiju i metode oplemenjivanja bilja u stvaranju sorata za ekološku poljoprivrednu proizvodnju. Parcijalni ispit, završni ispit
Procijeniti i vrednovati značaj bioraznolikosti u konkretnim programima ekološkog oplemenjivanja bilja. Parcijalni ispit, završni ispit
Formulirati ciljeve i strategiju oplemenjivanja u smislu boljeg iskorištavanja potencijala tla u ekološkoj proizvodnji, kao i boljih svojstava u smislu otpornosti i tolerantnosti prema okolinskim stresovima kao temeljnog uvjeta ekološke proizvodnje, a koji se bitno razlikuje u pristupu koji prevladava kod konvencionalnog oplemenjivanja. Parcijalni ispit, završni ispit
Preporučiti metode i uskladiti principe selekcije genotipova adekvatne za potrebe ekološke proizvodnje. Parcijalni ispit, završni ispit
Predvidjeti moguće probleme, poteškoće i ograničenja u stvaranju sorata za ekološku proizvodnju, kao i načine svladavanja tih ograničenja. Parcijalni ispit, završni ispit
Kritizirati, argumentirati i preporučiti zakonodavnu i administrativnu osnovu ekološkog oplemenjivanja bilja, proizvodnje sjemenskog i sadnog materijala. Parcijalni ispit, završni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Redovno izvoditi nastavu. Pratiti prisustvo studenata na nastavi. Održavati konzultacije sa studentima prema potrebi studenata. Organizirati testove znanja tijekom semestra i cjelovite ispite u redovitim ispitnim rokovima. Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u MOODLE sustavu.

Obaveze studenta

Uredno pohađati nastavu (predavanja, vježbe i seminar). Studenti imaju obavezu da se u roku prva dva tjedna prijave u sustav za e-učenje Moodle u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja i ostale materijale. Izraditi i prezentirati seminarski rad. Polagati parcijalne ispite znanja tijekom semestra ili cjelovit ispit (završni ispit) na kraju semestra.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 52 52 1,4
Parcijalni ispit I 50% 0-59
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 60 2
Parcijalni ispit II 50% 0-59
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 60 2
Seminar korektivni učinak na ocjenu 6 8 0,6
Ukupno 100% 60 180 6
Pohađanje nastave 52 52 1,4
Ispit 100% 0-59
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 120 4
seminar korektivni učinak na ocjenu 6 8 0,6
Ukupno 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Parcijalni ispit I Gradivo iz prve polovice semestra.
Parcijalni ispit II Gradivo iz druge polovice semestra.
Ispit obuhvaća čitavo gradivo redoviti ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Uvod o oplemenjivanju bilja za potrebe ekološke poljoprivrede. Razvoj ekološkog oplemenjivanja bilja kao poljoprivredne discipline. Značaj, korištenje i očuvanje bioraznolikosti u razvoju sorata za ekološku poljoprivrednu proizvodnju.
 2. Specifičnosti, principi i strategije ekološkog pristupa u oplemenjivanju bilja. Metode oplemenjivanja bilja i mogućnost integracije ekoloških principa u različite metode oplemenjivanja bilja, kao i u cjelokupni sustav ekološke proizvodnje hrane.
 3. Centralizirano i decentralizirano oplemenjivanje bilja. Kontekst i organizacija oplemenjivačkog postupka kod decentraliziranog oplemenjivanja primjerenog ekološkoj proizvodnji. Participatorni pristup oplemenjivačkom procesu.
 4. Stvaranje ideotipa sorte u ekološkom oplemenjivanju bilja. Karakteristike sorte potrebne za ispunjavanje zahtjeva i normi koje treba ispunjavati sorta u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. Izbor roditelja za kombinacijsko oplemenjivanje. Klonska selekcija u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.
 5. Stvaranje i upravljanje početnom oplemenjivačkom populacijom. Metode selekcije i evaluacija sorata iz perspektive ekološke poljoprivredne proizvodnje. Mogućnosti primjene suvremenih biotehnoloških metoda u ekološkom non-GMO oplemenjivanju (MAS, metode ozdravljivanja i dr.).
 6. Principi i specifičnosti ekološkog nasuprot konvencionalnom oplemenjivanju s ciljem stvaranja sorata visoke sinergije s organsko-mineralno-biološkim kompleksom tla. Ekološki pristup stvaranju sorata s potencijalom supresije korovskih vrsta. Ekološki pristup nasuprot konvencionalnom u stvaranju sorata tolerantnih na biotske i abiotske stresove.
 7. Zakonodavni i administrativni okvir u plasiranju novih sorata za ekološku poljoprivredu. Sjemenarstvo i proizvodnja sadnog materijala u ekološkoj proizvodnji. Zaštita intelektualnog vlasništva. Nadzor proizvodnje i trgovine. Certifikacijske sheme sjemenarske i rasadničarske proizvodnje u ekološkoj poljoprivredi.
 8. Ekološki principi oplemenjivanja žitarica: Poaceae (pšenica, raž, zob).
 9. Ekološko oplemenjivanje žitarica: Poaceae (ječam, riža, kukuruz).
 10. Ekološko oplemenjivanje grahorica, krmnih i industrijskih kultura: Fabaceae (grah, soja).
 11. Ekološko oplemenjivanje grahorica, krmnih i industrijskih kultura: Solanaceae, Chenopodiaceae, duhan, konoplja, šećerna repa).
 12. Ekološko oplemenjivanje povrtnih kultura: Solanaceae, Cucurbitaceae, Alliaceae, Brasicacceae, Apiaceae, (rajčica, paprika, krumpir, luk, kupusnjače, korjenasto povrće).
 13. Ekološko oplemenjivanje voćarskih kultura: vrste iz fam. Rosaceae, kao i dr. voćarske vrste (jezgričavo, koštičavo, jagodasto i lupinasto voće).
 14. Ekološko oplemenjivanje mediteranskih voćarskih kultura i vinove loze (agrumi i drugo južno voće, maslina i v.loza).
 15. Studije slučaja za pojedine primjere uspješne integracije ekološkog oplemenjivanja bilja u poljoprivrednu proizvodnju u svijetu. Mogućnosti i potencijali razvoja sorata za ekološku poljoprivredu na konkretnim prilikama u Hrvatskoj, Srednjoj Evropi i Mediteranu.

Obvezna literatura

 1. Lammerts van Bauern E.T. & J.R. (eds.), 2012. Organic Crop Breeding. Wiley-Blackwell, Chichester, UK
 2. Messmer M. et al. 2015. Plant Breeding Techniques: An Assessment for Organic Farming. Research Institute of Organic Agriculture, Frick, CH

Preporučena literatura

 1. Rundgren G. 2006. Organic Agriculture and Food Security. IFOAM, Bonn, D
 2. Lammerts van Bauern E.T. et al. 1999. Sustainable Organic Plant Breeding: Final Report: A Vicion, Choices, Consequences and Steps. Louis Bolk Institute, Driebergen, NL
 3. Horneburg B. 2011. Organic Plant Breeding: Achievements, Opportunities, and Challenges. Keynote Lectures at Organic World Congress, 26.9.-5.10.2011, Namyangju, South Korea