Studijski program

Sjemenarstvo oraničnih kultura (144326)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 44
Seminar 12
Terenske vježbe 4
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko
prof. dr. sc. Jasminka Butorac
prof. dr. sc. Milan Pospišil
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Martina Grdiša
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70
Dobar (3) 71-80
Vrlo dobar (4) 81-90
Izvrstan (5) 91-100

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko
izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko

Opis predmeta

Svrha ovog predmeta je detaljno upoznati studente sa sjemenarstvom uključujući znanost o sjemenu i tehnologiju sjemenske proizvodnje. Prvi dio predmeta uključivati će sastavnice znanosti o sjemenu, kao što je tvorba, razvitak i zrioba sjemena, kemijski sastav sjemena, dormantnost i klijanje sjemena kao i ispitivanje kakvoće sjemena. U drugom i trećem dijelu, studenti će biti upoznati s načelima i praksom tehnologije proizvodnje sjemena najvažnijih samooplodnih i stranooplodnih kultura. Predmet je osmišljen tako da osposobi studente za sjemensku proizvodnju u svrhu njihovog zapošljavanja u industriji sjemena, na fakultetima, institutima, zavodima, sjemensko-rasadničarskim tvrtkama, samozapošljavanje ili napredovanje na poslijediplomskom studiju.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Biljne znanosti (izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)

Opće kompetencije

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o sjemenu koja su temelj za razumijevanje i organizaciju sjemenske proizvodnje. Osposobljeni su za rad u, sjemenskim kućama, institutima, fakultetima, inspekcijskim službama te za pokretanje vlastite proizvodnje.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  seminar vezan uz proizvodnju sjemena odabranih biljnih vrsta; stjecanje vještina. Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za izabranu biljnu vrstu.
 • Terenske vježbe
  u sklopu kojih se studente upoznaje s praktičnim aspektima sjemenske proizvodnje ratarskih kulture (npr. Bc Institut).

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati kategorije i sastavnice kakvoće sjemena pismeno
Planirati sjemensku proizvodnju u različitim agroekološkim uvjetima pismeno
Opisati i osmisliti tehnologiju proizvodnje sjemena samooplodnih i stranooplodnih vrsta pismeno
Izabrati metode sušenja, dorade i čuvanja sjemena pismeno
Kreirati i planirati sjemenske projekte te njihovu izvedbu pismeno

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja i vođenje terenske nastave.
Pomoć pri izradi seminara. Održavanje kolokvija i ispita. Dostupnost nastavnih materijala prema cjelinama

Obaveze studenta

Redovito pohađanje i sudjelovanje u nastavi. Izrada i prezentacija seminarskog rada.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja – međuispit I 25% < 60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
16 30 1
Usvojenost programskog sadržaja – završni pismeni ispit 65% < 60
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
32 120 4
Izrada seminara 10% Do 11
12 do 13
14 do 16
17 do 18
19 do 20
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Usvojenost programskog sadržaja – međuispit I Nakon održane nastave iz dijela modula student pristupa pismenom polaganju međuispita. Međuispit se sastoji od 10 pitanja povezanih sa ishodima učenja. U sklopu nastave Na redovitim ispitnim rokovima prije izlaska na završni pismeni ispit.
Usvojenost programskog sadržaja – završni pismeni ispit Nakon održane nastave student pristupa pismenom polaganju završnog ispita. Završni ispit se sastoji od 20 pitanja povezanih sa ishodima učenja. Nakon održanih predavanja. Redoviti ispitni rokovi
Izrada seminara Seminarski rad se izvodi pojedinačno i za studente je obavezan. Teme seminara su vezane uz tehnologiju proizvodnje sjemena odabrane biljne vrste. Očekuje se samostalna obrada teme uz javnu prezentaciju. U sklopu nastave. Nije moguće.

Tjedni plan nastave

 1. Znanost o sjemenu: uvod, generativni procesi kod biljaka, P
 2. Znanost o sjemenu: kemijski sastav sjemena, P
 3. Znanost o sjemenu: ispitivanje kakvoće sjemena, P
 4. Znanost o sjemenu: predsjetveni tretmani sjemena
 5. Specifičnosti proizvodnje sjemena samooplodnih i stranoplodnih oraničnih kultura, P
 6. Proizvodnja sjemena najznačajnijih žitarica, P
 7. Proizvodnja sjemena najznačajnijih mahunarki, P
 8. Proizvodnja sjemena najznačajnijih krmnih kultura, P
 9. Proizvodnja sjemena najznačajnijih ljekovitih i aromatičnih kultura, P
 10. Proizvodnja sjemena industrijskih kultura, P
 11. Proizvodnja sjemena uljarica, P (Međuispit)
 12. Proizvodnja sjemena ratarskih kultura, T
 13. Izlaganje seminara, S
 14. Izlaganje seminara, S
 15. Izlaganje seminara, S

Obvezna literatura

 1. Kolak, Ivan; Sjemenarstvo ratarskih i krmnih kultura, (1994). Zagreb
 2. Kolak, Ivan; Pojmovnik sjemenarstva, (1997). Zagreb
 3. PowerPoint prezentacije predavanja

Preporučena literatura

 1. Miller B. McDonald &amp; Lawrence O. Copeland; Principles of Seed Science and Technology (2001), Kluwer Academic Publishers
 2. Amarjit S. Basra; Seed Quality: Basic Mechanisms and Agricultural Implications (1995), Taylor &amp; Francis
 3. Amajrit Basra; Handbook of Seed Science and Technology, (2006), Taylor &amp; Francis

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Sjemenarstvo ratarskih kultura, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet
 • Seed Science and Ecology; Seed Research, University of Hohenheim