Studijski program

Ljekovito, aromatično i medonosno bilje (143958)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 40
Auditorne vježbe 4
Vježbe u praktikumu 8
Seminar 4
Terenske vježbe 4
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko
prof. dr. sc. Stjepan Pliestić
prof. dr. sc. Milan Pospišil
doc. dr. sc. Martina Grdiša
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Martina Grdiša
izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko
izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko

Opis predmeta

Studenti se upoznaju s općim i specifičnim značajkama ljekovitog, aromatičnog i medonosnog bilja i prednostima uzgoja pred prikupljanjem, sistematikom i morfologijom, aktivnim tvorbama te osnovama tehnologije proizvodnje i prerade ljekovitog, aromatičnog i medonosnog bilja. Tijekom vježbi u praktikumu kao i terenskih vježbi studenti će se upoznati s najvažnijim vrstama ljekovitog, aromatičnog i medonosnog bilja koje se uzgaja u Hrvatskoj te tehnologijom uzgoja, procesima sušenja, dorade i prerade.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za prepoznavanje najvažnijih vrsta ljekovitog, aromatičnog i medonosnog bilja i njihovih proizvoda te ih upoznaje s mogućnostima njihovog uzgoja u Republici Hrvatskoj.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
  – studenti se upoznaju sa sistematikom, morfološkim i kemijskim svojstvima ljekovitog i aromatičnog bilja; studenti se upoznaju sa sjemenom ljekovitog i aromatičnog bilja kao i s Kolekcijom i pokušalištem ljekovitog i aromatičnog bilja, Zagreb-Maksimir
 • Predavanja
 • Seminari
  prema specifičnim interesima studenata.
 • Terenske vježbe
  studenti imaju priliku vidjeti proizvodnji i doradu ljekovitog i aromatičnog bilja na OPG-u.
 • Vježbe u praktikumu
  – studenti se upoznaju sa sistematikom, morfološkim i kemijskim svojstvima ljekovitog i aromatičnog bilja; studenti se upoznaju sa sjemenom ljekovitog i aromatičnog bilja kao i s Kolekcijom i pokušalištem ljekovitog i aromatičnog bilja, Zagreb-Maksimir

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Nabrojati glavne komercijalne vrste ljekovitog, aromatičnog i medonosnog bilja (LJAMB) u RH. Kolokvij usmeno
Prepoznati specifičnosti proizvodnje različitih LJAMB vrsta. Pismeno
Nabrojati aktivne tvari LJAMB vrsta kao i njihovo djelovanje. Pismeno
Osmisliti proizvodnju LJAMB vrsta prema načelima dobre agronomske prakse (DAP). Pismeno
Odabrati odgovarajuću tehnologiju dorade i prerade LJAMB vrsta. Kolokvij pismeno
Nabrojati LJAMB proizvode, procijeniti kakvoću i navesti metode primjene u ishrani ljudi i domaćih životinja. Pismeno

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja i auditornih vježbi te vođenje terenske nastave.
Pomoć pri izradi seminara. Održavanje kolokvija i ispita. Dostupnost nastavnih materijala prema cjelinama

Obaveze studenta

Redovito pohađanje i sudjelovanje u nastavi uvjet su za potpis. Izrada seminara i položen kolokvij uvjet su za pismeni ispit.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja- pismeni kolokvij 25% < 60%
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
4 30 1
Usvojenost programskog sadržaja-završni pismeni ispit 50% < 60%
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
52 120 4
Izrada seminara 25% Do 11
12 do 13
14 do 16
17 do 18
19 do 20
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
4 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Usvojenost programskog sadržaja- pismeni kolokvij Nakon održane nastave iz jednog dijela predmeta student pristupa pismenom polaganju kolokvija. Kolokvij se sastoji od 10 pitanja povezanih sa ishodima učenja, svako pitanje nosi po 1 bod. Nakon održanih predavanja Redoviti ispitni rokovi
Usvojenost programskog sadržaja-završni pismeni ispit Nakon održane nastave student pristupa pismenom polaganju završnog ispita. Završni ispit se sastoji od 20 pitanja povezanih sa ishodima učenja, svako pitanje nosi po 1 bod. Nakon održanih predavanja Redoviti ispitni rokovi
Izrada seminara Seminarski rad se izvodi pojedinačno tijekom izvođenja nastave da bi studentima približio programski sadržaj i načine oralne prezentacije istog. U sklopu nastave. Nije moguće

Tjedni plan nastave

 1. Opće značajke ljekovitog i aromatičnog bilja; prikupljanje, očuvanje, uzgoj i tržništvo ljekovitim i aromatičnim biljem u svijetu, Europi i Hrvatskoj (P)
 2. Prikupljanje i uzgoj, DAP Prikupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja; prednosti uzgoja; agroekološki uvjeti za proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja, regionalizacija LJAMB vrsta, osnove dobre agronomske prakse (DAP) (P)
 3. Morfološka i kemijska svojstva ljekovitih i aromatičnih vrsta i djelovanje njihovih aktivnih sastavnica (A)
 4. Etnomedicina (P)
 5. Samoniklo ljekovito i aromatično bilje (P)
 6. Upoznavanje sjemena ljekovitog i aromatičnog bilja (PK)
 7. Ljekovito i aromatično bilje 1; Tehnologija proizvodnje najvažnijih vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja (P)
 8. Ljekovito i aromatično bilje 2; Tehnologija proizvodnje najvažnijih vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja (P)
 9. Medonosno bilje 1; Osnovni oblici cvjetova i cvatova, građa cvijeta, osnovni uvjeti za lučenje nektara, nektar, pelud, propolis, medljika, medonosno biljne porodice, morfologija i aktivne tvorbe medonosnih biljnih vrsta, prinosi meda, uloga pčele medarice u oprašivanju bilja (P)
 10. Medonosno bilje 1; Naše najvažnije medonosne bilje, drvenaste medonosne biljke, zeljaste medonosne biljke, kalendar cvatnje kontinentalnog medonosnog bilja, kalendar cvatnje mediteranskog medonosnog bilja (P)
 11. Medonosno bilje 2; Poboljšanje pčelinje paše sjetvom medonosnih biljaka, tehnologija proizvodnje odabranih vrsta medonosnog bilja: suncokret, uljana repica, facelija, heljda, i dr. (P)
 12. Dorada i prerada važnosti i zadaci dorade i prerade; postupci proizvodnje eteričnih ulja (P)
 13. Terenska nastava (T)
 14. Upoznavanje s Kolekcijom i pokušalištem ljekovitog i aromatičnog bilja, Zagreb-Maksimir (PK)
 15. Izlaganje seminara (S)

Obvezna literatura

 1. Šilješ I., Grozdanić Đ., Grgesina I. 1992. Poznavanje, uzgoj i prerada ljekovitog bilja. Školska knjiga, Zagreb
 2. PowerPoint prezentacije predavanja

Preporučena literatura

 1. Bučar, M. 2008. Medonosno bilje kontinentalne Hrvatske. Matica hrvatska Petrinja
 2. Hornok (ur.) 1992. Cultivation and Processing of Medicinal Plants. Akademia Kiado, Budimpešta, Mađarska
 3. Kolak, I., Šatović, Z. i Rukavina, H. 1997. Mogućnosti proizvodnje i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja na hrvatskim prostorima. Sjemenarstvo. 3-4: 203-229
 4. Kolak, I.; Rukavina, H. i Rozić I. 1997. Kamilica (Matricaria chamomila L.) – Stanje i mogućnosti. Znanstveni glasnik. 3: 25-34.
 5. Kuštrak D., 2005. Farmakognozija – Fitofarmacija. Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb
 6. Stepanović B., Radanović D., Turšić I., Nemčević N., Ivanec J., 2009. Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja. Jan-Spider d.o.o., Pitomača
 7. Mindell, E. 1998. Velika knjiga o vitaminima. Menora d.o.o., Opatija
 8. Umeljić, V. 2004. U svijetu cvijeća i pčela – atlas medonosnog bilja 1, Nakladnik Ilija Borković
 9. Šipuš, V. 1993. Pčelinje paše u Hrvatskoj. Pčela 112(4): 50-53.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Cultivation of Medicinal and Aromatic Plantst, Biotehniška fakulteta, Ljubljana