Studijski program

Informatika (143873)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 12
Seminar 3
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Vitomir Grbavac
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Vitomir Grbavac
doc. dr. sc. Lucija Blašković
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Lucija Blašković
prof. dr. sc. Vitomir Grbavac
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 71%
Vrlo dobar (4) 81%
Izvrstan (5) 91%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Vitomir Grbavac
prof. dr. sc. Vitomir Grbavac

Opis predmeta

Uspješan rad u bilo kojem segmentu agronomske struke danas je gotovo nezamisliv bez poznavanja i razumijevanja osnova informacijskih i komunikacijskih znanosti, posebice informatike. Program modula Informatika, omogućuje studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja koja su neophodna za uspješan studij, razumijevanje i primjenu u svim segmentima poljoprivrednih znanosti. Svrha predmeta je upoznavanje studenata s informatičkim (informacijskm i komunikacijskim) tehnologijama, kao i na njima zasnovanim znanjima i vještinama u kontekstu njihova korištenja i primjene u suvremenom poljodjelstvu. U tom cilju studenti će ovladati s određenom akademskom razinom informatičke (informacijske i komunikacijske) pismenosti kroz mogućnosti korištenje standardne informatičke tehnologije i na njima temeljenih softverskih alata. Na taj način polaznicima će biti omogućeno stjecanje određenih znanja i vještina iz informatičke (informacijske i komunikacijske) znanosti primjerenih visokoškolskoj razini obrazovanja sveučilišnog tipa agroprofilacije.
Stoga, stjecanje informatičke (informacijske i komunikacijske) pismenost kroz osobne vještine studenata vezane uz korištenje informatičkih (informacijskih i komunikacijskih) tehnologija su u fokusu izučavanja ovog predmeta.
Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih testova znanja i završnog usmenog ispita.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Studenti dobivaju neophodna znanja vezana uz informatičke (informacijske i komunikacijske) tehnologije u kontekstu njihova korištenjem, s ciljem postizanja informatičke pismenosti primjerenoj inženjerskoj struci agro profilacije.

Oblici nastave

 • Predavanja
  o U sklopu predavanja studenti na audiovizualan način usvajaju nastavne cjeline predviđene sadržajem programa i sudjeluju u diskusijama u kontekstu pojašnjenja obrađenog gradiva. Predavanja se izvode u grupama sukladno kapacitetu dvorana po studijskim smjerovima
 • Seminari
  U sklopu seminara student je obvezan izraditi seminarski rad iz određenih nastavih cjelina previđenih programom, kao i napraviti prezentaciju istog, a ocjena dobivena iz seminara sastavni je dio završne ocjene.
 • Vježbe
  U informatičkoj učionici se izvode tri skupine vježbi neophodnih za korištenje računala iz: Operativnih sustava. Izvode se vježbe iz Windows operativnog sustava kroz dva (2) termina vježbi Obrade teksta. Izvode se vježebe iz MsWord tekst procesora, kroz pet (5) termina vježbi Programiranje i programski jezik. Izvode se vježbe iz programskog jezika Python 3.5 +, kroz pet (5) termina vježbi.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Uspješno razlikovati tehničke osobine arhitekture/građe računalnih sustava, u smislu: središnje jedinice sustava, središnjeg procesora, sabirnice, registra, primarne i sekundarne memorije, te obodnih (U/I) jedinica računalnih sustava Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Spoznati strukturu i organizaciju softverske osnove računalnih sustava (sustavni i aplikativni softver) Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Razlikovati funkcijske osobine organizacije informatičkog centra (središnji, lokalni i periferni),
Uspješno razlikovati usrojstvo kompjutroskih mreža (vrste, razine i protokole - TCP/IP, OSI)
Razlikovati sve specifičnosti vezane uz informatička zanimanja
Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Spoznati razvoj interneta u današnjem svijetu, kao i njegove značajke, te inačice, (intranet i extranet) Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Spoznati razvoj interneta u današnjem svijetu, kao i njegove značajke, te inačice, (intranet i extranet) Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Izgraditi i koristiti u praksi znanja vezana uz informatičku pismenost i osobne vještine kompjutorske komunikacije. Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
prezentirati odabrane tematske cjeline Seminar

Način rada

Obaveze nastavnika

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz pokazne primjere, gotove primjere, predavanja i ocjenivanje studentskih seminara, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Obaveze studenta

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja, pokaznih primjera i seminara, prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi, izrada seminara, te redovno rješavanje svih zadataka s predavanja i vježbi.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
I Kolokvij 45 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
8 30 1
II Kolokvij 45 < 60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
7 30 1
Aktivno sudjelovanje na nastavi 5 1/4
Seminar + Vježbe(SV) 5 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 30 3/4
UKUPNO 100% 30 90 3
ILI Pismeni+usmeni 100 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
Ukupno 100 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
I Kolokvij pismeni 3. tjedan u 11.mjesecu -
II Kolokvij pismeni 2. tjedan u 01. mjesecu -
Seminar + Vježbe(SV) prezentacija+završna vježba 15. 01. -
ILI Pismeni+usmeni Pismeni+usmeni zimski i ljetni rokovi kroz akademsku godinu -

Tjedni plan nastave

 1. P- Informatički izazov kao svjetski proces
 2. P- Informatička znanstveno-tehnološka revolucija, informacijsko društvo i globalizacija
 3. P- Važnost informatike glede daljnjeg poljodjelskog razvitka RH
 4. Povjesni razvoj informatike kao discipline i znanosti. Kompjutorski sustavi: tehničko-tehnološki i Povjesni razvoj informatike kao discipline i znanosti. Kompjutorski sustavi: tehničko-tehnološki i razvojni aspekti (mikroračunala, midiračunala, makro računala, superračnala i klasterračunala)
 5. P- Središnja jedinica kompjutorskih sustava (makro, midi, mikro)
 6. Obodne jedinice kompjutorskih sustava
 7. P- Sekundarne memorije kompjutorskih sustava
 8. P- Aplikativna softverska podrška
 9. P- Kompjutorske mreže. Vrste mreža. Kompjutorske komunikacije. Kompjutorski mrežni standardi.Načini kompjutorskog komuniciranja
 10. Kompjutorske mreže. Vrste mreža. Kompjutorske komunikacije. Kompjutorski mrežni standardi. Načini kompjutorskog komuniciranja
 11. P- Modeli organizacije informatičkog centra(periferni, lokalni i stožerni) informatički centar
 12. Personalni informatički aspekti
 13. P- Personalni informatički aspekti
 14. P- Koncepcijska, analitička, metodologijska i statistička osnova infosustava.
 15. P- Globalni dosezi razvitka Interneta: mogućnosti, ograničenja i rješenja

Obvezna literatura

 1. Grbavac V., (2010) Informatika, kompjutori i primjena, IV izmijenjeno i dopunjeno izdanje sveučilišnog udžbenika Sveučilišta u Zagrebu, DOIK, Zagreb
 2. Grbavac V., (2014) Praktikum iz informatike – Skripta I, DOIK, Zagreb
 3. Ester Mario,(2016) Python jezik, PMF, Osijek

Preporučena literatura

 1. Grbavac V., (2006), Informatika u poljodjelstvu, FILEDATA/DOIK, Sveučilišni udžbenik Sveučilišta u Zagrebu,Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Informatics, Faculty of Agricultural Sciences, Aarhus Universitet, Tjele, Danska
 • Informacijske tehnologije u poljoprivredi, Sveučilište u Osijeku, Poljoprivredni fakultet
 • Računalništvo, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru, Slovenija