Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Ekološko stočarstvo (26173)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 44
Seminar 11
Terenske vježbe 5
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Miljenko Konjačić
prof. dr. sc. Ante Ivanković
doc. dr. sc. Dubravko Škorput
prof. dr. sc. Dubravko Filipović
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Ivan Vnučec
izv. prof. dr. sc. Zvonimir Prpić
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Miljenko Konjačić
izv. prof. dr. sc. Miljenko Konjačić

Opis predmeta

Postupcima koji se provode u stočarstvu da se spriječi onečišćavanje okoliša daje se sve veće značenje jer 90% od ukupne emisije NH3 i 25% metana potječu od animalne proizvodnje. Gnojovka (otpadna tvar) iz stočarstva je ekološki problem, jer se razgrađuje i onečišćava zrak na farmi i oko farme štetnim plinovima te vodu i tlo nitritima, fosfatima i teškim metalima. U modulu Ekološko stočarstvo studenti će se preko programskih dijelova: Organsko biološka poljoprivreda, Ekološko gospodarstvo kao cjelina, Zračna onečišćenja u staji i okolišu, Postupci obrade tekućeg gnoja i Načini sprječavanja onečišćenja okoliša upoznati s načinom postizanja ekološkog gospodarstva, postupcima za korisnu upotrebu otpadnih tvari preko bioplina i načinima postizanja ekološki prihvatljivog govedarstva, svinjogojstva, peradarstva, ovčarstva i kozarstva. Nastava će se izvoditi putem predavanja (44 sata), seminara (11 sati) i terenskih vježbi (5 sati).

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje osnovnih razlika između konvencionalne i ekološke stočarske proizvodnje. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja kako bi mogli samostalno upravljati tehnološkim procesima u ekološkoj stočarskoj proizvodnji na vlastitom gospodarstvu ili u sklopu većih proizvodnih sustava.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  Seminari su vezani uz određene tehnološke procese u ekološkoj stočarskoj proizvodnji ovisno o pojedinoj vrsti, pasmini (genotipu) i kategoriji domaćih životinja, skupine (2-3) studenta samostalno izrađuju i prezentiraju seminare
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe izvode se u dvije do tri grupe u cilju stjecanja praktičnih znanja iz ekološke stočarske proizvodnje

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Identificirati i objasniti ulogu konvencionalne stočarske proizvodnje u onečišćavanju okoliša. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Usporediti konvencionalnu i ekološku stočarsku proizvodnju prepoznati i opisati najvažnije pasmine goveda, svinja, ovaca, koza i peradi te preporučiti pojedine pasmine (genotipove) domaćih životinja za ekološku stočarsku proizvodnju Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Definirati dobrobit životinja i ukazati na njezinu važnost u ekološkom stočarstvu Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Opisati otpadne animalne tvari u stočarstvu te odabrati najkvalitetniji način njihovog zbrinjavanja. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad Kolokviji, Usmeni, Pismeni
Razlikovati sustave držanja domaćih životinja i ukazati na prednosti i nedostatke pojedinih. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Opisati i odabrati najkvalitetniju opremu za ekološko zbrinajvanje otpadnih tvari i proizvodnju bioplina u stočarstvu. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Samostalno prezentirati rezultate aktivnosti na predavanju i u praktikumu. Seminarski rad i rasprave tijekom nastave

Način rada

Obaveze nastavnika

Izložiti predviđeni program predavanja na jednostavan i studentima razumljiv način
Provesti predviđeni program terenskih vježbi
Dodijeliti teme seminara i pomoći studentima pri pronalaženju literature i pripremi seminara
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja kombinacijom pismenog i usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5))

Obaveze studenta

Pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izvođena vježbi te prilikom izlaganja seminarskih radova
Pripremiti i prezentirati dodijeljene teme seminarskih radova
Pristupiti polaganju parcijalnih ispita ili završnom pismenom ispitu kao uvjetu za polaganje usmenog završnog ispita

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje predavanja 44 44 1,5
Aktivno sudjelovanje na vježbama 5 10 0,3
Test znanja 1. (Pi1) 18% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 18 0,6
Test znanja 2. (Pi2) 18% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 18 0,6
Test znanja 3. (Pi3) 18% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 18 0,6
Test znanja 4. (Pi4) 18% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 18 0,6
Seminarski rad (S) 5% Procijena nastavnika
Procijena nastavnika
Procijena nastavnika
Procijena nastavnika
Procijena nastavnika
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
11 18 0,6
Završni ispit usmeni (Zi) - uvijet položeni parcijalni testovi znanja (studenti koji ih nisu položili pišu završni pismeni ispit iz cijelog gradiva prije usmenog) 23% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 36 1,2
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Ekološka poljoprivreda P – osnovna načela ekološke poljoprivrede te važnost ekološke poljoprivrede u svjetskim i europskim razmjerima
 2. Zakoni i pravilnici o ekološkoj poljoprivredi P – definicija ekološkog stočarstva
 3. Zdravlje i dobrobit životinja u ekološkoj proizvodnji P
 4. Pasmine domaćih životinja pogodne za ekološku stočarsku proizvodnju S
 5. 1. Međuispit (kolokvij 1.) Mikotoksini i genetički modificirani organizmi P
 6. Otpadne animalne tvari, njihovo uklanjanje i važnost higijene podova u stočarstvu; primjena zeolita u ekološkoj poljoprivredi P
 7. Ekološka ovčarska i kozarska proizvodnja S
 8. Načini ostvarivanja ekološki prihvatljive svinjogojske proizvodnje P
 9. 2. Međuispit (kolokvij 2.) Glavni tehnološki postupci u svinjogojskoj proizvodnji S
 10. Načini ostvarivanja ekološki prihvatljive govedarske proizvodnje P
 11. Načini ostvarivanja ekološki prihvatljive peradarske proizvodnje P; 3. Međuispit (kolokvij 3.)
 12. Oprema za ekološko zbrinjavanje otpadnih tvari P
 13. Oprema za proizvodnju bioplina P
 14. 4. Međuispit (kolokvij 4.) Terenska vježbe V – upoznavanje studenata s ekološkom stočarskom proizvodnjom – praktični primjeri
 15. Ispitni rok Završni ispit (usmeni)

Obvezna literatura

 1. Uremović, Z., Uremović, M., Filipović, D., Konjačić, M. (2008.): Ekološko stočarstvo, Sveučilišni udžbenik, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Preporučena literatura

 1. Senčić, Đ., Antunović, Z., Mijić, P., Baban, M., Puškadija, Z. (2011.): Ekološka zootehnika, Sveučilišni udžbenik, Osijek
 2. Znaor, D. (1996.): Ekološka poljoprivreda, Nakladni zavod Globus, Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Ekološka zootehnika, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku