Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Posliježetvena tehnologija (143818)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 42
Laboratorijske vježbe 6
Vježbe u praktikumu 6
Seminar 6
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Tajana Krička
izv. prof. dr. sc. Ana Matin
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Ana Matin
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Ana Matin
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Tajana Krička
prof. dr. sc. Tajana Krička

Opis predmeta

Modul „Posliježetvena tehnologija“ obuhvaća tehnike dorade i skladištenja ratarskih proizvoda od prijama materijala pa do njegove otpreme. Posebna programska cjelina su tehnološki postupci konzerviranja proizvoda sušenjem merkantilnog i sjemenskog materijala, tipovi sušara te automatizacija procesa. Obrađuju će načini skladištenja dorađenih proizvoda, fiziološko - kemijski procesi tijekom samog skladištenja te tipovi skladišta i silosa. Programska cjelina su i osnove projektiranja u posliježetvenoj tehnologiji s izradom radnih dijagrama jednako za obiteljska gospodarstva kao i za velika industrijska postrojenja.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Student/ica će nakon predavanja steći znanja o posliježetvenoj tehnologiji koja mu omogućavaju čuvanje poljoprivrednih proizvoda tijekom cijele godine u punoj kakvoći, prepoznavanje i eliminiranje negativnih procesa koji se kod toga mogu javiti.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
  Vježbe - u sklopu PK i L vježbi izvode se vježbe iz proračuna h-x dijagrama, fizikalno-kemijskih karakteristika zrna kukuruza, načina sušenja (jednofazno i dvofazno), izračuna bilance sušara, utvrđivanja količine i vrsta primjesa te opreme i strojeva za njihovo čišćenje, sustava dugotrajnog i kratkotrajnog skladištenja i izrade radnih dijagrama za obiteljska gospodarstva te izrade radnih dijagrama za industrijska postrojenja.- Vježbe se provode u skupinama od 10 studenata
 • Predavanja
 • Seminari
  Seminar - stjecanje vještina – skupine (3 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za poljoprivredne sirovine te mogućnosti tehnoloških postupaka dorade i skladištenja navedene sirovine.
 • Vježbe u praktikumu

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razumjeti svojstva vode, zraka i zrna za potrebe sušenja i skladištenja Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Definirati fizikalno-kemijska svojstva ratarskih i ostalih značajnijih kultura tijekom dorade i skladištenja Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Identificirati opremu i strojeve za sušenje i skladištenje Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Izračunati bilancu sušare i njezinu energetsku učinkovitost tijekom sušenja ratarskih kultura Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Matematički modelirati osnovne postupke sušenja i razumjeti njihovu primjenu u praksi Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Odabrati i primijeniti pravilnu tehnologiju različitih hidrotermičkih dorada ratarskih proizvoda Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Rješavati probleme tijekom skladištenja i odabrati optimalnu tehnologiju sprečavanja istih Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Izraditi i analizirati idejni projekt postrojenja za doradu i skladištenje različitih poljoprivrednih proizvoda Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, laboratorijske vježbe, pismeni i usmeni ispit.

Obaveze studenta

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski radovi prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni i usmeni ispit 90% <60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
50 150 5
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) 10% <60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 – 100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Svojstva i promjena stanja vlažnog zraka P+PK - Svojstva vlažnog zraka koji se koristi u sušenju, termodinamičke promjene stanja hladnog zraka, proračun h-x dijagrama.
 2. Fizikalno-kemijska svojstva zrna i ploda P+L - Fizikalno kemijske osobine zrna i ploda, veličina zrna i ploda, koeficijent trenja i nasipna masa zrna i ploda, laboratorijske analize i uzorkovanje prilikom prijama sirovine. Higroskopna svojstva zrna i ploda, vezane vode u zrnu i plodu, parcijalni tlakovi u zrnu i plodu, krivulja histereze.
 3. Tehnološki postupci konzerviranja materijala sušenjem P - Osnove i načini sušenja merkantilnog i sjemenskog materijala. Tipovi sušara i njihova podjela vrsti sušenja, dijelovi sušara, prijenos mase i energije, potrošnja energije, zaštita okoliša.
 4. Proračun rada sušara P+PK - Izračun rada bilance sušare.
 5. Hidrotermički postupci dorade ratarskih proizvoda P- Peletiranje, dvostruko peletiranje, ekstrudiranje, tostiranje, uparavanje, ekspandiranje, mikroniziranje i flokiranje.
 6. Čišćenje materijala P - Utvrđivanje količine i vrsta primjesa te oprema i strojevi za njihovo uspješno uklanjanje, pranje, sortiranje po veličini, obliku, težini i boji.
 7. Skladišta i načini skladištenja P+PK - Sustavi dugotrajnog i kratkotrajnog skladištenja u skladištima i silosima, vrste skladišta i silosa, gubici tijekom skladištenja.
 8. Procesi tijekom skladištenja P- Fizikalno-kemijske promjene tijekom skladištenja s posebnim naglaskom na proces samozagrijavanja i njegovo sprečavanje.
 9. Dodavanje i vaganje P- Oprema i strojevi za dodavanje i vaganje, tipovi dodavača i vaga, načini umjeravanja.
 10. Transportni putevi P- Oprema i strojevi za transport u silosima i skladištima.
 11. Automatizacija procesa sušenja i skladištenja P- Primjena kompjuterskih sustava koji tvore integrirane sustave i implementiranje integriranih sustava u procesu sušenja i skladištenja.
 12. Osnove projektiranja P+PK - Uvod u projektiranje, izrada radnih dijagrama za obiteljska gospodarstva, izrada radnih dijagrama za industrijska postrojenja.
 13. Terenske vježbe T - Terenska nastava na industrijskim doradbenim i skladišnim kapacitetima.
 14. Seminar - Teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom.
 15. Ispit – Pismeni i usmeni ispit.

Obvezna literatura

 1. Katić, Z, (1997.):Sušenje i sušare u poljoprivredi, knjiga, Multigraf d.o.o, Zagreb
 2. Ritz, J. (1997.): Uskladištavanje ratarskih proizvoda, knjiga, PBI d.o.o., Zagreb
 3. Ujević, A. (1988.): Tehnologija dorade i čuvanje sjemena, Fakultet poljoprivrednih znanosti i Bc institut, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Mujumdar; A. (2000.): Drying Technology in Agriculture and Food Sciences, Plymouth, UK
 2. Bala, B.K. (1997.): Drying and storage of cereal grains, Science Publisher, USA.
 3. Grupa autora (1994.): Corn, American Association of Cereal Chemists, USA.
 4. Sauer, D.B. (1992.): Storage of Cereal Grains and Their Productis, American Association of Cereal Chemists, USA.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • University of Brno
 • University of North Carolina
 • University of California
 • University of Southern Queesland
 • Ankara Universty
 • King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)