Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Ratarstvo (144043)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 33
Vježbe u praktikumu 20
Seminar 3
Terenske vježbe 4
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Ana Pospišil
prof. dr. sc. Jasminka Butorac
prof. dr. sc. Milan Pospišil
prof. dr. sc. Dubravko Maćešić
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Ana Pospišil
prof. dr. sc. Jasminka Butorac
prof. dr. sc. Milan Pospišil
prof. dr. sc. Dubravko Maćešić
prof. dr. sc. Zlatko Svečnjak
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Jasminka Butorac
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70 %
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90 %
Izvrstan (5) 91-100 %

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Ana Pospišil
prof. dr. sc. Ana Pospišil

Opis predmeta

Modul se sastoji od nekoliko nastavnih cjelina: Uvod (značaj ratarstva kao grane biljne proizvodnje, podjela ratarskih kultura), Žitarice, Zrnate mahunarke, Korjenasto-gomoljaste kulture, Uljarice, Predive biljke, Aromatično-alkaloidne kulture, Krmne kulture. U okviru ovih programskih dijelova bit će dane informacije o značaju pojedinih kultura, predstavnicima i sistematskoj pripadnosti, korištenju, utjecaju okolišnih čimbenika na njihov rast i razvoj, plodoredu, obradi tla, gnojidbi, sjetvi, njezi usjeva, žetvi te utjecaju tehnoloških mjera na formiranje prinosa i kvalitetu sjemena.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Studenti će ovladati znanjima i vještinama potrebnim za uspješnu ratarsku proizvodnju u različitim proizvodnim uvjetima.

Oblici nastave

 • Ostalo
  Terenske vježbe i vježbe u praktikumu U okviru vježbi koje se izvode u praktikumu i na pokušalištu studenti se upoznaju s morfologijom ratarskih, industrijskih i krmnih kultura, fazama rasta i razvoja, računaju potrebne količine sjemena za sjetvu uzimajući u obzir različitu kvalitetu sjemena, računaju razmak unutar reda kod širokorednih kultura.
 • Predavanja
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju seminar iz industrijskih i krmnih kultura

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Opisati ratarske, industrijske i krmne kulture i označiti njihove morfološke i fiziološke karakteristike Seminarski rad. Parcijalni ispit. Usmeni ispit.
Prepoznati ratarske, industrijske i krmne kulture u različitim fazama rasta i razvoja radi primjene odgovarajućih tehnoloških mjera i korištenja odgovarajuće poljoprivredne mehanizacije Parcijalni ispit. Usmeni ispit.
Planirati proizvodnju ratarskih, industrijskih i krmnih kultura ovisno o pogodnosti agroekoloških uvjeta određenog područja uključujući i izbor odgovarajuće poljoprivredne mehanizacije u datim agroekološkim uvjetima Parcijalni ispit. Usmeni ispit
Opisati i objasniti proizvodnju ratarskih, industrijskih i krmnih kultura kao sirovina za prehrambenu i druge industrije Seminarski rad. Parcijalni ispit. Usmeni ispit.
Izračunati količinu sjemena za sjetvu ratarskih, industrijskih i krmnih kultura, izračunati razmak u redu Rješavanje zadataka tijekom nastave. Pismeni ispit.
Analizirati potrebe za poljoprivrednom mehanizacijom u proizvodnji različitih ratarskih, industrijskih i krmnih kultura. Usmeni ispit
Analizirati i koristiti suvremene tehnologije u proizvodnji ratarskih, industrijskih i krmnih kultura Usmeni ispit.

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja, izvođenje vježbi i seminara, ocjenjivanje seminara, provođenje parcijalnih ispita tijekom semestra, provođenje pismenog i usmenog ispita.

Obaveze studenta

Uredno pohađanje predavanja i vježbi, izrada seminara, aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje parcijalnih ispita tijekom semestra, polaganje pismenog i usmenog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Parcijani ispit 1. (P1) 25% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
21 63 2,1
Parcijalni ispit 2. (P2) 25% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
9 27 0,9
Parcijalni ispit 3. (P3) 25% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
19 57 1,9
Parcijalni ispit 4. (P4) 25% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
11 33 1,1
UKUPNO 100% 60 180 6
Pismeni i usmeni ispit (ukoliko nisu položena sva četiri parcijalna ispita) 100% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 180 6
Ukupno 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Uvod, Strne ili prave žitarice - Definicija ratarstva, ciljevi ratarske proizvodnje, obim ratarske proizvodnje, ratarstvo kao privredna grana i znanstvena disciplina, objašnjenja izraza koji se koriste u ratarstvu, mogućnosti povećanja proizvodnje ratarskih kultura, agronomska klasifikacija ratarskih kultura. Biološka svojstva pšenice, raži, ječma, zobi i tritikalea (odnos prema vodi, temperaturi i tlu). Sistematika strnih žitarica. Morfološka svojstva strnih žitarica, faze rasta i razvoja strnih žitarica, način određivanja broja biljaka po jedinici površine.
 2. Strne žitarice - Proizvodni sustavi i agrotehničke mjere u proizvodnji pšenice: plodored, obrada tla, gnojidba, rok sjetve i sjetvena norma, utjecaj mjera zaštite od korova, štetnika i bolesti na formiranje prinosa, utjecaj stanja i tehnološke zriobe usjeva na vrijeme i uspješnost žetve pšenice. Stadiji razvoja strnih žitarica. Etape organogeneze.
 3. Strne žitarice - Proizvodni sustavi i agrotehničke mjere u proizvodnji ječma, raži i zobi: plodored, obrada tla, gnojidba, rok sjetve i sjetvena norma, utjecaj mjera zaštite od korova, štetnika i bolesti na formiranje prinosa, utjecaj stanja i tehnološke zriobe usjeva na vrijeme i uspješnost žetve. Komponente prinosa strnih žitarica. Kvalitativna svojstva prinosa strnih žitarica. Izračun količine sjemena za sjetvu strnih žitarica.
 4. Prosolike žitarice - Biološka svojstva kukuruza, sirka, prosa, riže i heljde, tj. njihov odnos prema temperaturi, vodi i tlu. Porijeklo i sistematika kukuruza. Proizvodni sustavi i agrotehnički zahvati u proizvodnji kukuruza: plodored, načini pripreme tla za sjetvu kukuruza u različitim plodoredima i uvjetima proizvodnje. Morfološka obilježja kukuruza. Faze rasta i razvoja kukuruza.
 5. Prosolike žitarice - Rokovi sjetve i sjetvene norme za kukuruz, principi gnojidbe tla za uzgoj kukuruza, utjecaj mjera zaštite od korova, štetnika i bolesti na prinos i njegovu kvalitetu, namjenska proizvodnja kukuruza i tehnološka zrioba za određeni način korištenja. Načini određivanja sjetvene norme, lisne površine i broja biljaka u berbi. Komponente prinosa zrna kukuruza. Fizikalna i kemijska svojstva zrna kukuruza važna za proizvodnju i korištenje. Način procjene prinosa zrna prije berbe kukuruza.
 6. Zrnate mahunarke - Sistematika soje, lupina i boba. Biološka svojstva soje, lupine i boba, odnosno odnos zrnatih mahunarki prema vodi, toplini i tlu. Morfološka obilježja soje. Faze rasta i razvoja soje. Kolokvij iz dijela modula Žitarice.
 7. Zrnate mahunarke – Proizvodni sustavi i agrotehničke mjere u proizvodnji soje, lupina i boba: plodored, priprema tla za sjetvu, gnojidba, rokovi sjetve i sjetvene norme, žetva. Morfološka obilježja i faze rasta i razvoja lupina i boba. Izračun sjetvene norme, analiza komponenata prinosa. Korjenasto-gomoljaste kulture - Krumpir: morfološka svojstva, faze rasta i razvoja krumpira. Računanje potrebne količine gomolja za sadnju.
 8. Korjenasto-gomoljaste kulture - Sistematika krumpira. Biološka svojstva krumpira, odnos prema vodi, toplini i tlu. Proizvodni sustavi i agrotehničke mjere u proizvodnji krumpira (plodored, priprema tla za sadnju, rokovi sadnje, gnojidba, vađenje krumpira). Šećerna repa: Važnost i upotreba, morfološka i biološka svojstva, faze rasta i razvoja, kemijski sastav i tehnološka kvaliteta korijena. Testiranje znanja iz dijela modula Zrnate mahunarke.
 9. Korjenasto-gomoljaste kulture - Ekološki uvjeti za proizvodnju šećerne repe (temperatura, voda, tlo). Proizvodni sustavi i agrotehnički zahvati u proizvodnji šećerne repe (plodored, obrada tla, gnojidba, sjetva, njega usjeva i vađenje repe). Cikorija: Važnost i upotreba, morfološka svojstva, kemijski sastav. Agroekološki uvjeti za proizvodnju cikorije. Agrotehnički zahvati u proizvodnji cikorije. Uljarice - Uljana repica: botanička klasifikacija, morfološka svojstva, stadiji rasta i razvoja, struktura prinosa, računanje sjetvene norme.
 10. Uljarice - Gospodarski značaj, kemijski sastav i upotreba uljarica u RH. Ekološki uvjeti za proizvodnju uljane repice. Proizvodni sustavi i agrotehničke mjere u proizvodnji uljane repice. Suncokret: botanička klasifikacija, morfološka svojstva, faze rasta i razvoja, analiza sastavnica prinosa i računanje sjetvene norme. Ekološki uvjeti za proizvodnju suncokreta. Proizvodni sustavi i agrotehničke mjere u proizvodnji suncokreta. Proizvodnja i značaj ostalih uljarica (mak, uljne bundeve).
 11. Predive biljke - Biološka svojstva konoplje i lana, tj. njihov odnos prema toplini, vodi, svjetlosti i tlu. Proizvodni sustavi i agrotehničke zahvati u proizvodnji konoplje i lana (plodored, obrada tla, sjetva, gnojidba, njega, berba). Morfološka svojstva, faze rasta i razvoja, analiza komponenata prinosa konoplje i lana. Seminarski radovi studenata (prerada konoplje i lana u vlakno, svojstva vlakna).
 12. Aromatično-alkaloidne kulture - Biološka svojstva duhana, tj. odnos duhana prema toplini, vodi, svjetlosti i tlu. Proizvodni sustavi i agrotehnički zahvati u proizvodnji duhana (plodored, obrada tla, sjetva, gnojidba, njega, berba, sušenje). Kvaliteta lista duhana. Morfološka i biološka svojstva hmelja. Proizvodni sustavi i agrotehnički zahvati u proizvodnji hmelja (plodored, obrada tla, sadnja, gnojidba, njega, berba, sušenje). Kvaliteta šišarica hmelja. Morfološka svojstva, faze rasta i razvoja, analiza komponenata prinosa duhana.
 13. Krmne kulture - Podjela i značenje najvažnijih krmnih kultura. Produktivnost u čistoj kulturi, smjesama i kombinacijama. Morfološka svojstva najvažnijih krmnih kultura, faze rasta i razvoja pojedinih kultura. Agroekološki uvjeti uzgoja, biološka svojstva tj. odnos prema toplini, vodi i tlu, načini korištenja: zelena masa, silaža, sijeno, sjenaža, zrno. Testiranje znanja iz dijela modula Industrijsko bilje
 14. Krmne kulture - Proizvodni sustavi i agrotehnički zahvati u proizvodnji krme (plodored, priprema tla, sjetva, gnojidba, zaštita usjeva i žetva), krmna vrijednost. Seminarski rad iz područja krmnih kultura (planiranje namjenske sjetve s potrebnim agrotehničkim zahvatima tijekom uzgojnih procesa ovih kultura u različitim agroekološkim uvjetima).
 15. Krmne kulture - Proizvodni sustavi i agrotehnički zahvati u proizvodnji krme (plodored, priprema tla, sjetva, gnojidba, zaštita usjeva i žetva), krmna vrijednost. Norme sjetve, sastavljanje krmnih smjesa. Testiranje znanja studenata o apsolviranom dijelu modula.

Obvezna literatura

 1. Pospišil, A. (2010): Ratarstvo I. dio, Zrinski d.d. Čakovec
 2. Pospišil, M. (2013): Ratarstvo II. dio – industrijsko bilje, Zrinski d.d. Čakovec
 3. Pospišil, A., Pospišil, M. (2013). Ratarstvo – praktikum, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet.
 4. Štafa Z., M. Stjepanović (2015): Ozime i fakultativne krmne kulture, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb
 5. Stjepanović M., T. Čupić, R. Gantner (2012): Grašak. Poljoprivredni fakultet, Poljoprivredni institut Osijek, Osijek
 6. Stjepanović M., Z. Štafa (2009): Lucerna. Poljoprivredni fakultet, Poljoprivredni institut Osijek, Osijek

Preporučena literatura

 1. Vratarić, M., Sudarić, A. (2008): Soja, Poljoprivredni institut Osijek, Osijek
 2. Buturac, I., Bolf, M. (2000): Proizvodnja krumpira, Hrvatski zadružni savez, Zagreb.
 3. Vratarić, M., Jurković, D., Ivezić, M. (2005): Proizvodnja suncokreta, Poljoprivredni institut Osijek i Tvornica ulja Čepin
 4. Butorac, J. (2009): Duhan, Kugler d.o.o., Zagreb.
 5. Butorac, J. (2009): Predivo bilje, Kugler d.o.o., Zagreb.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Field Crops, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU)
 • Field Crops Technology, Czech University of Life Sciences, Prague
 • Principles of Crop Sciences II, University of Hohenheim
 • Plant Production, University of Padova
 • Bilinogojstvo, Sveučilište J. J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku