Studijski program

Marketing u ruralnom turizmu (144408)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R2
E-učenje R2
Sati nastave 60
Predavanja 24
Auditorne vježbe 16
Seminar 20
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Marija Cerjak
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Marija Cerjak
doc. dr. sc. Željka Mesić
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Željka Mesić
Preduvjeti
Ruralni turizam
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80 %
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Redovito pohađanje nastave.

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Marija Cerjak
prof. dr. sc. Marija Cerjak

Opis predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente sa specifičnostima ruralnog turističkog tržišta, prikupljanjem i analizom marketinških podataka, politikom proizvoda, distribucije, cijene i promocije u ruralnom turizmu te ih osposobiti za izradu marketinškog plana u ruralnom turizmu.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za razumijevanje i primjenu marketinga u ruralnom turizmu.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
  Priprema za izradu seminarskih radova
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  Prikupljanje terenskih podataka
 • Predavanja
  Interaktivna predavanja, rasprave o primjerima iz prakse, on-line sadržaji, video materijali
 • Seminari
  Grupna izrada i prezentacija seminarskih radova
 • Terenske vježbe
  Obilazak agroturističkih gospodarstava

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razumjeti ponudu i potražnju u ruralnom turizmu seminarski rad, pismeni ispit
Definirati osnovne marketinške koncepte u turizmu seminarski rad, pismeni ispit
Provesti jednostavna marketinška istraživanja i objasniti ponašanje potrošača u ruralnom turizmu seminarski rad, pismeni ispit
Kreirati politiku proizvoda, distribucije, cijene i promocije u ruralnom turizmu seminarski rad
Identificirati alate koji se koriste u e-marketingu seminarski rad, pismeni ispit
Izraditi marketinški plan za ruralni turizam seminarski rad
Pokazati osnovne prezentacijske vještine kroz izlaganje seminara i on-line komunikacije seminarski rad

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja i vježbi
Distribucija nastavnih materijala preko MOODLE sustava
Pomoć pri izradi seminarskih radova
Ocjenjivanje studentskih seminara i ispita

Obaveze studenta

Sudjelovanje u nastavi
Izrada seminarskog rada

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminarski rad 60% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 120 4
Usvojenost programskog sadržaja-pismeni ispit 40% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
40 60 2
UKUPNO 100% 60 180 6

Način ocjenjivanja - Polaganja ispita

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul. Ponavljanje ponude i potražnje s osvrtom na ruralni turizam
 2. Specifičnosti ruralnog turističkog tržišta, definiranje okruženja u ruralnom turizmu
 3. Postupak istraživanja, metode i analiza podataka
 4. Proces donošenja kupovnih odluka, Vrste potrošača, Specifičnosti ponašanja potrošača u ruralnom turizmu
 5. Segmentacija tržišta, odabir ciljnog tržišta i pozicioniranje
 6. M- splet u ruralnom turizmu - proizvod
 7. M- splet u ruralnom turizmu - cijena
 8. M- splet u ruralnom turizmu - distribucija
 9. M- splet u ruralnom turizmu - promocija
 10. Web stranice, On-line oglašavanje. Analiza uspješnih web stranica iz područja ruralnog turizma
 11. Uporaba društvenih mreža u marketinške svrhe
 12. Etika i zakonodavstvo u marketingu
 13. Izrada seminarskog rada
 14. Prezentacija seminarskih radova
 15. Prezentacija seminarskih radova

Obvezna literatura

 1. Kotler, P., Bowen, J.T., Makens, J.C.: „Marketing u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu“, Mate, Zagreb, 2010.
 2. Ružić, D.: Marketing u turističkom ugostiteljstvu, Sveučilište J.J. Strossmayera, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2007.
 3. Marušić, M., Prebežac, D. (2004.), Istraživanje turističkih tržišta, Adeco, Zagreb.

Preporučena literatura

 1. Jennifer-Claire V. Klotz (2002.): How to direct-market farm products on the Internet, U.S. Dept. of Agriculture, Agricultural Marketing Service, Transportation and Marketing Programs, Marketing Services Branch
 2. Ružić, Drago; Biloš, Antun; Turkalj, Davorin. E-marketing . Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2009.
 3. Internet marketing u turizmu, Vodič za bolju popunjenost smještajnih kapaciteta, Paradox, d.o.o., Rijeka
 4. Šerić, N. (2014). Istraživanje tržišta za turističke subjekte, Redak, Split

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Marketing of rural tourism, Universita' di Macerata