Studijski program

Med i drugi pčelinji proizvodi (26658)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
Sati nastave 60
Predavanja 34
Laboratorijske vježbe 6
Vježbe u praktikumu 6
Seminar 6
Terenske vježbe 8
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Lidija Svečnjak
doc. dr. sc. Lidija Svečnjak

Opis predmeta

Med se zbog svojih specifičnih nutricionistički vrijednost svrstava u lakoprobavljive i visokovrijedne namirnice. Osim u prehrani, koristi se u kozmetici, apiterapiji, zatim kao konzervirajuće sredstvo te u mnoge druge svrhe. Iako je med najzastupljeniji pčelinji proizvod i ostali pčelinji proizvodi (pelud, propolis, matična mliječ, vosak i pčelinji otrov) posjeduju zanimljive, kako hranidbene, tako i ljekovite odlike te je zbog toga potražnja za njima u stalnom porastu.
Program modula Med i drugi pčelinji proizvodi omogućit će studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja iz proizvodnje i analitike pčelinjih proizvoda koja su neophodna za uspješno poslovanje, posebice tvrtkama koje se bave plasmanom meda i ostalih pčelinjih proizvoda, kao i na obiteljskim gospodarstvima te dati osnove za daljnju nadogradnju znanja.
Programom su predviđeni sljedeći dijelovi predmeta:
Osnove biologije pčelinje zajednice pružit će studentima osnovna znanja koja su potrebna za razumijevanje anatomsko-fizioloških značajki pčela, zatim njihova ponašanja te funkcioniranja pčelinje zajednice. Također, kroz poslove koje pčele obavljaju u košnici, kao i skupljačke aktivnosti izvan košnice studentima će se objasniti nastanak meda, zatim uloga peludi i propolisa u pčelinjoj zajednici. Nadalje, kemijskim će se sastavom te fizikalnim odlikama upoznati studente s vrijednosnima i specifičnostima pčelinjih proizvoda. Ujedno će se obraditi analitika, zatim botaničko podrijetlo (melisopalinološka analiza) i senzorika meda, kao i čimbenici koji utječu na medenje medonosnih biljnih vrsta te pašni resursi na području RH. Kroz „Apiturizam“ prezentirat će se mogućnost korištenja pčelinjaka u turističko-edukativne svrhe te plasman i promocija pčelinjih proizvoda. Studenti će se upoznati i s razlikama u zakonskoj regulativi u konvencionalnom i ekološkom pčelarenju, te će im se prezentirat i alternativni pristup u liječenju pčela.
Laboratorijskim će se vježbama omogućiti studentima kroz praktičan i samostalan rad savladavanje osnovnih fizikalno-kemijskih parametara u analitici meda, dok će se vježbama u praktikumu (pčelinjak AF) pružiti mogućnost rada s pčelinjim zajednicama, kao i provođenje osnovnih tehnoloških procesa u proizvodnji pčelinjih proizvoda.
Polaganje će se ispita provesti preko parcijalnih testova znanja, seminarskog rada i završnog usmenog ispita.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Studenti će tijekom nastavnog procesa poboljšati način interpretiranja činjenica i zaključaka u pisanom obliku, te će unaprijediti vještinu argumentiranog raspravljanja. Također, nakon odslušanog i položenog predmeta moći će samostalno nadograđivati stečeno znanje upotrebom informatičkih tehnologija, primjenjivati znanje u praksi, te raditi samostalno i u timu. Studenti će steći osnovna znanja iz područja proizvodnje i analitike meda i drugih pčelinjih proizvoda u okvirima teorijske i praktične nastave te će moći obavljati stručne poslove u proizvodnji pčelinjih proizvoda.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
  Sadržajno se nadovezuju na teme predavanja pri čemu studenti mogu primijeniti i utvrditi teorijsko znanje.
 • Predavanja
  Obuhvaćaju teorijsko i aplikativno pojašnjavanje relevantnih nastavnih cjelina.
 • Seminari
  Ostvaruje se kroz grupni ili samostalni rad studenata pod vodstvom predmetnog nastavnika uz primjenu do tada naučenih znanja i vještina te obradom dostupnih literaturnih i internetskih podataka.
 • Terenske vježbe
  Sadržajno se nadovezuju na teme predavanja pri čemu studenti mogu primijeniti i utvrditi teorijsko znanje. Terenskim vježbama u ovlaštenom laboratoriju za analitiku meda i drugih pčelinjih proizvoda te punionici meda.
 • Vježbe u praktikumu
  Sadržajno se nadovezuju na teme predavanja pri čemu studenti mogu primijeniti i utvrditi teorijsko znanje. Ostvaruju se kroz vježbe u praktikumu (Pčelinjak AF).

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati izravne i neizravne koristi pčela Pisani i usmeni ispit
Objasniti nastanak meda i drugih pčelinjih proizvoda te opisati njihov sastav i fizikalna svojstva Pisani i usmeni ispit
Interpretirati osnovne fizikalno-kemijske parametre meda i drugih pčelinjih proizvoda Pisani i usmeni ispit. Vježbe.
Prepoznati osnovne vrste meda i medonosne biljne vrste Pisani i usmeni ispit. Vježbe.
Rangirati uzorke unutar iste vrste meda prema senzorskim odlikama i prepoznati mane meda Usmeni ispit. Vježbe.
Utvrditi udio vode i izmjeriti električnu provodnost u medu te pripremiti uzorke meda za melisopalinološku analizu Usmeni ispit. Vježbe.
Isplanirati slijed aktivnosti za proizvodnju meda, peludi, propolisa, matične mliječi, pčelinjeg otrova i voska Pisani i usmeni ispit.

Način rada

Obaveze nastavnika

Zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; upute za korištenje nastavnih materijala uz zasebne cjeline, predavanja i ocjenjivanje studentskih seminara, pisanih ispita, provođenje usmenih ispita; određeno vrijeme za konzultacije izvan nastave.

Obaveze studenta

Prisustvovanje predavanjima, vježbama i seminarima je obavezno. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi te izrada seminara.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 60 45 1,5
I Parcijalni ispit 25% <60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 30 1
II Parcijalni ispit 25% <60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 30 1
Seminarski rad 10% <4
5
6-7
8-9
10
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 30 1
Usmeni ispit 40% <60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 45 1,5
(Nadoknada) (25%) <60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
(30) (1)
Ukupno 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Značaj pčelarstva i osnove biologije pčelinje zajednice P - Izravne i neizravne koristi od pčela. Sastav pčelinje zajednice, osnove anatomije i fiziologije pčela te raspodjela poslova unutar i izvan pčelinje zajednice. Odlike glavnih pasmina pčela.
 2. Med P - Proces nastanaka meda. Kemijski sastav i fizikalna svojstva meda. Mane meda.
 3. Medonosno bilje P – Čimbenici koji utječu na medenje. Tipovi nektarija. Nastanak medne rose. Najznačajnije kontinentalno i mediteransko medonosno bilje.
 4. Analitika meda P - Upoznavanje s fizikalno-kemijskim metodama koje se koriste za utvrđivanje autentičnosti meda.
 5. Peludna analiza meda P - Utvrđivanje botaničkog i zemljopisnog podrijetla meda. Priprema uzoraka meda za peludnu analizu - L Kvalitativna i kvantitativna peludna analiza.
 6. Senzorika meda - PK Senzorska svojstva glavnih kontinentalnih i mediteranskih vrsta meda. Ocjenjivanje meda.
 7. Terenska nastava I T - Posjeta ovlaštenom laboratoriju za analitiku meda. Upoznavanje s metodama i instrumentima koji se koriste u analitici meda i ostalih pčelinjih proizvoda.
 8. Zakonska regulativa P - Upoznavanje sa zakonskom regulativom koja se odnosi na kakvoću meda i ostalih pčelinjih proizvoda u konvencionalnom i ekološkom pčelarstvu. I parcijalni ispit.
 9. Pelud, propolis, matična mliječ, pčelinji otrov i vosak P - Kemijski sastav i svojstva navedenih pčelinjih proizvoda te njihov način proizvodnje.
 10. „Apiturizam“ P - Mogućnost korištenja pčelinjaka u agroturizmu kroz turističko - edukativnu namjenu, načini plasmana pčelinjih proizvoda kroz "apiturizam".
 11. Alternativni pristup u liječenju pčela P - Biotehničke metode i metode korištenja organskih kiselina u suzbijanju varooze. Alternativne metode u suzbijanju ostalih pčelinjih bolesti i štetnika.
 12. Tehnologija proizvodnje pčelinjih proizvoda PK - Priprema zajednica za vrcanje meda. Vrcanje meda. Načini skupljanja peludi i propolisa te proizvodnje matične mliječi, pčelinjeg otrova i voska.
 13. Terenska nastava II T - Posjeta punionici meda - upoznavanje s tehnologijom dorade i pakiranja meda.
 14. Seminar I S - Seminarski radovi iz prethodno obrađenih nastavnih jedinica prema izboru studenta. Osnovna fizikalno-kemijska analiza meda L – Utvrđivanje udjela vode i električne provodnosti.
 15. Seminar II S - Prezentacija seminarskih radova. II parcijalni ispit. Ispitni rok - završni ispit (usmeni).

Obvezna literatura

 1. Kezić, N., Bubalo, D., Grgić, Z., Dražić, M., Barisić, D., Filipi, J., Ševar, M., Krakar, D., Tretinjak, V., (2013) Konvencionalno i ekološko pčelarenje Interna skripta, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 2. Katalinić, J., Loc, D., Lončarević, S., Peradin, L., Šimić, F., Tomašec, I., (1990) Pčelarstvo. Nakladni zavod Znanje, Zagreb
 3. Šimić, F., (1980) Naše medonosno bilje. Nakladni zavod Znanje, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Crane, E., (1975) Honey. A comprehensive survey. Heinemann, London
 2. Dadant &amp; Sons (1987) The Hive and the Honey Bee, Hamilton, Ilinois
 3. Horn, H., Lulmann, C., (1992) Das grosse Honigbuch. Műnchen
 4. Časopis „Hrvatska pčela“, Hrvatski pčelarski savez, Zagreb