Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Ekološka poljoprivreda i agroturizam (120.00 ECTS)

Cilj studijskog programa

Cilj diplomskog studija Ekološka poljoprivreda i agroturizam je obrazovanje stručnjaka sa znanjima i vještinama potrebnim za organizaciju i upravljanje gospodarstvom koje se bavi ekološkom poljoprivrednom odnosno nekim od oblika ruralnog turizma. Diplomski studij kombinacijom teoretskih predavanja i praktičnog rada omogućava stjecanje multidisciplinarnog znanja iz područja biotehničkih i društvenih znanosti, odnosno polja poljoprivreda , ekologija i zaštita okoliša i turizam. Završetkom dvogodišnjeg sveučilišnog studija magistri ekološke poljoprivrede i agroturizma osposobljeni su za samostalan rad na vlastitom obiteljskom gospodarstvu, obavljanje poslova u uredima državne uprave i lokalne samouprave u domeni poljoprivrede, ruralnog i turističkoga sektora, za rad u javnim ustanovama koje gospodare zaštićenim područjima te istraživačkim institucijama, kao i za nastavak obrazovanja na poslijediplomskom studiju.

Akademski naziv

Magistar/magistra inženjer/inženjerka ekološke poljoprivrede i agroturizma
(mag. ing. agr.)

Ishodi učenja

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Ruralni turizam (116651)
Cerjak, M.
R2 60
(28+12+20)
1.
6.00 Organsko-biološka proizvodnja povrća (144406)
Žutić, I.
R1 60
(36+12+12)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
3.00 Načela integrirane zaštite bilja (144404)
Barić, B.
R1 30
(18+8+4)
1.
6.00 Globalna ekologija (144071)
Zgorelec, Ž.
R1 60
(26+14+20)
1.
3.00 Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja (116648)
Bažok, R.
R2 30
(16+4+10)
1.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14457 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 23.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Marketing u ruralnom turizmu (144408)
Cerjak, M.
R2 60
(24+16+20)
2.
6.00 Razvojni projekti u ruralnom turizmu (144409)
Hadelan, L.
R1 60
(24+16+20)
2.
6.00 Poljoprivreda,turizam i ekonomski razvoj (144407)
Franić, R.
R1 60
(28+16+16)
2.
3.00 Ekološko vinogradarstvo (26174)
Karoglan Kontić, J.
R1 30
(22+6+2)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14458 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Ljekovito, aromatično i medonosno bilje (143958)
Carović-Stanko, K.
R1 60
(40+16+4)
2.
6.00 Izvorne pasmine i njihova zaštita (157048)
Mioč, B.
R1 60
(48+8+4)
2.
6.00 Sigurnost hrane (169206)
Tudor Kalit, M.
R1 60
(32+18+10)
2.
3.00 Alternativni uzgoji peradi (169415)
Bedeković, D.
R1 30
(20+6+4)
2.
6.00 Europska unija i zajednička poljoprivredna politika (26190)
Franić, R.
R1 60
(24+8+28)
2.
6.00 Med i drugi pčelinji proizvodi (26658)
Svečnjak, L.
R1 60
(34+20+6)
2.
6.00 Ribarstvo (26430)
Matulić, D.
R1 60
(32+20+8)
2.
6.00 Travnjaštvo (144325)
Bošnjak, K.
R1 60
(37+15+8)
2.
3.00 Sportska rekreacija u ruralnom turizmu (185491)
Ćurković, S.; Caput-Jogunica, R.
R1
(10+16+4)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Stručni projekt-Ekološka poljoprivreda i agroturizam (144416)
30
(0+0+0)
3.
3.00 Stručna praksa-Ekološka poljoprivreda i agroturizam (144415)
90
(0+0+0)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14459 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Biljne vrste u lovištu (144333)
Uher, D.
R1 60
(34+20+6)
3.
6.00 Lovstvo (169203)
Šprem, N.
R1 60
(24+24+12)
3.
6.00 Prerada voća i povrća (116383)
Dobričević, N.
R1 60
(30+26+4)
3.
3.00 Repelentno i insekticidno bilje (143880)
Grdiša, M.
R1 30
(20+8+2)
3.
6.00 Ruralna sociologija (98328)
Žutinić, Đ.
R1 60
(30+0+30)
3.
6.00 Krmne kulture (26646)
Maćešić, D.
R1 60
(26+28+6)
3.
6.00 Ekološko maslinarstvo (144412)
Benčić, Đ.
R1 60
(36+16+8)
3.
6.00 Proizvodnja i prerada jestivih i ljekovitih gljiva (169414)
Širić, I.
R1 60
(40+14+6)
3.
6.00 Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda (144413)
Matin, A.
R1 60
(44+8+8)
3.
6.00 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima (26621)
Perčin, A.
R1 60
(34+14+12)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.
6.00 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva (197703)
Voća, N.
R1 60
(40+20+0)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 28.00
@ Sati
nastave
Sem.
28.00 Diplomski rad-Ekološka poljoprivreda i agroturizam (169287)
0
(0+0+0)
4.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14460 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Ukrasne biljne vrste ruralnih vrtova (26482)
Židovec, V.
R2 60
(30+16+14)
4.