Studijski program

Herbicidi (157063)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 18
Vježbe u praktikumu 6
Terenske vježbe 6
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Klara Barić
Izvođač vježbi
dr. sc. Ana Pintar
Josip Lakić, mag. ing. agr.
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) >90%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Maksimalno tri izostanka s nastave i vježbi.

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Klara Barić
izv. prof. dr. sc. Klara Barić

Opis predmeta

Herbicidi su jedna od tri skupine sredstava za zaštitu bilja (SZB). O važnosti herbicida govori podatak da učešće ove skupine u odnosu na ukupnu potrošnju SZB u svijetu (i u Hrvatskoj) iznosi oko 60%. Stoga zbog trenda ekološki prihvatljive zaštite bilja od korova, važno je dobro poznavanje glavnih značajki herbicida. Praktično poznavanje herbicida omogućuje pravilan odabir herbicida i korištenje mogućnosti njihove racionalne primjene, odnosno smanjenja unosa u okoliš a da se pri tome ne umanji njihov biološki učinak. Nastavni program obuhvaća upoznavanje glavnih svojstava herbicida: principe selektivnosti, perzistentnost, apsorpciju, adsorpciju-desorpciju, procese gubitaka i razgradnje herbicida u okolišu. Program obuhvaća praktično upoznavanje herbicida s gledišta različitih razvrstavanja: po vremenu primjene (rokovi primjene i uvjeti djelovanja), po kemijskoj pripadnosti (svojstva koja određuju ponašanje u okolišu), po formulaciji, po mehanizmu djelovanja, načinu djelovanja (s gledišta apsorpcije i kretanja u biljci) i spektru djelovanja (korovne vrste koje suzbijaju).

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski studij / Fitomedicina (obvezni predmet, 4. semestar, 2. godina)

Opće kompetencije

Predmet omogućuje studentu vještine i kompetencije u području rada s herbicidima na vlastitom gospodarstvu ili kao savjetnik drugim profesionalnim korisnicima herbicida. Kompetentan je za djelatnost u području prometa herbicida (savjetnik, zastupnik, distributer, poljoprivredna ljekarna). Stječe osnovne spoznaje potrebne za višu razinu učenja i rada s herbicidima.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
 • Vježbe u praktikumu

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Opisati podjelu i praktični značaj pojedine podjele herbicida Završni pisani i usmeni ispit
Opisati i povezati simptome herbicidnog učinka s mehanizmom i načinom djelovanja Kolokvij i završni usmeni ispit
Aplicirati herbicidne pripravke u praksi Kolokvij na terenskim vježbama
Opisati interakciju herbicida i pedo-klimatskih uvjeta Završni usmeni ispit
Opisati glavne uvjete za učinak herbicida ovisno o načinu djelovanja Završni pisani i usmeni ispit
Definirati glavne termine i svojstva herbicida Završni usmeni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

-upoznavanje studenta s ciljevima i ishodima učenja (ukupno za predmet i za pojedine nastavne cjeline), kriterijima i načinima ocjenjivanja,
-planiranje nastave na temelju ciljeva i ishoda učenja,
-priprema: predavanja, zadataka za grupni i individualni samostalni rad, testova,
-dostavljanje nastavnih materijala (prezentacija, separata i sl.) putem Merlina,
-ocjenjivanje studenata,
-evidencija studenata prema:
-pohađanju nastave
-aktivnosti na vježbama
-održavanje konzultacija (usmeno i putem e-maila)

Obaveze studenta

- redovito pohađanje nastave,
- aktivno sudjelovanje na nastavi,
- redovito obavljanje samostalnih zadataka,
- kolokviranje vježbi,
- polaganje pisanog i usmenog završnog ispita,
- etično ponašanje

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 10 (0 izost.); 8 (1 izost); 5 (2 izost); -
-
-
-
-
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
18 18 0,5
Aktivnost na vježbama i samostalni rad 20 12-13
14-15
16-17
18-20
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 17 0,5
Završni pisani ispit 15 11
12
14
15
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
- 15 0,5
Završni usmeni ispit 55 33-38
39-44
45-49
50-55
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
- 40 1,5
UKUPNO 100 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje nastave Evidentira se pohađanje nastave. Više od tri neopravdana izostanka smatra se neupisanim predmetom. prema rasporedu nastave nema
Aktivnost na vježbama i samostalni rad Evidentira se sudjelovanje u praktičnim zadacima. Ocjenjuje se zadaće i samostalna obrada (esej) jedne djelatne tvari herbicida. tijekom izravne nastave nema
Završni pisani ispit Ispit ima za cilj provjeru načelnog poznavanja nastavnog sadržaja i spremnost za usmeni ispit. Ispit obuhvaća i provjeru znanja iz teme samostalnog rada. redovni ispitni rokovi nema
Završni usmeni ispit Ispitom se testiraju ishodi učenja pojedinih nastavnih jedinica. Ocjenjuje se teorijsko i funkcionalno znanje te provjera praktičnog korištenja Pregleda registriranih herbicida u RH (Glasilo zaštite bilja 1-2). redovni ispitni rokovi nema

Tjedni plan nastave

 1. P - Uvodno predavanje o sadržaju predmeta, ishodima učenja, načinu rada i ocjenjivanja. Podjela samostalnih radova (svakom studentu se dodjeljuje jedna aktivna tvar koju će pratiti i upoznavati kroz pojedine nastavne cjeline).
 2. P - Povijest primjene herbicida. Potrošnja herbicida u RH. Pregled potrošnje herbicida po kulturama.
 3. P - Upoznavanje glavnih termina u području primjene herbicida (apsorpcija, adsorpcija, desorpcija, selektivnost, perzistentnost, rezidualnost, rezistentnost, translokacija, spektar djelovanja i dr.). Procesi gubitaka i razgradnje herbicida. Pregled podjele herbicida s različitih gledišta. PK - Upoznavanje sa sadržajem, koncepcijom i praktičnim korištenjem sadržaja poglavlja Herbicidi u Pregledu sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj (Glasilo biljne zaštite, 1-2). Podjela samostalnih radova (svakom studentu po jedna aktivna tvar koju će pratiti i upoznavati kroz pojedine nastavne cjeline).
 4. P - Podjela herbicida s gledišta vremena primjene: pre-sowing/transplanting; pre-emergence; post-emergence herbicidi i uvjeti za djelovanje po pojedinom roku primjene. Podjela herbicida po načinu djelovanja: herbicidi s gledišta načina usvajanja (rezidualni i folijarni herbicidi); herbicidi s gledišta kretanja u biljci (kontaktni i sistemični). Fitotoksičnost i principi selektivnosti herbicida. PK – Praktično korištenje uputa iz Glasila biljne zaštite (izračunavanje potrebne doze i koncentracije pripravka i aktivne tvari ovisno o veličini tretirane površine).
 5. P - Mehanizam djelovanja herbicida i podjela herbicida po mehanizmu djelovanja (inhibitori procesa fotosinteze, inhibitori diobe stanica, sintetski auksini, inhibitori acetolaktat sintaze, inhibitori CoA karboksilaze i ostali mehanizmi).
 6. P - Inhibitori CoA karboksilaze: kemijske skupine, najčešće korištene aktivne tvari, vrijeme primjene, selektivnost, namjena, način djelovanja, spektar djelovanja.
 7. P – Inhibitori acetolaktat sintaze: kemijske skupine, najčešće korištene aktivne tvari, vrijeme primjene, selektivnost, namjena, način djelovanja, spektar djelovanja.
 8. P - Inhibitori procesa fotosinteze: kemijske skupine, najčešće korištene aktivne tvari, vrijeme primjene, način djelovanja, principi selektivnosti, namjena, spektar djelovanja.
 9. P - Inhibitori diobe stanica: kemijske skupine, najčešće korištene aktivne tvari, vrijeme primjene, način djelovanja, selektivnost, namjena, spektar djelovanja.
 10. P - Sintetski auksini: kemijske skupine, najčešće korištene aktivne tvari, vrijeme primjene, selektivnost, namjena, način djelovanja, spektar djelovanja. Ostali važni herbicidi (glifosat, glufosinat, inhibitori biosinteze karotenoida). Adjuvanti herbicidima (pomoćna sredstva).
 11. PK - Simptomatika herbicida i povezivanje s načinom i mehanizmom djelovanja.
 12. PK - Fizikalno-kemijska svojstva herbicida i tla važna za ponašanje herbicida.
 13. VT - Primjena teorijskog dijela nastave na pokušalištu Šašinovec, vježbe aplikacije leđnom prskalicom, herbicidni učinci u poljskim pokusima i dr.
 14. VT - Primjena teorijskog dijela nastave na pokušalištu Šašinovec, vježbe aplikacije leđnom prskalicom, herbicidni učinci u poljskim pokusima i dr.
 15. VT - Primjena teorijskog dijela nastave na pokušalištu Šašinovec, vježbe aplikacije leđnom prskalicom, herbicidni učinci u poljskim pokusima i dr.

Obvezna literatura

 1. Ostojić (2002). Herbicidi. U: Priručnik iz zaštite bilja, Zavod za zaštitu bilja u poljprivredi i šumarstvu R. Hrvatske
 2. Barić K., Ostojić Z. (2017). Herbicidi. U: Pregled sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj za 2017. godinu. Glasilo biljne zaštite, 1-2, 225-285.
 3. Relevantni znanstveni i stručni radovi nastavnika (dostupni putem Merlina)
 4. Prezentacije svih održanih predavanja i PK vježbi (dostupni putem Merlina)

Preporučena literatura

 1. Janjić, V. (2009). Mehanizam delovanja pesticida. Društvo za zaštitu bilja Srbije, Beograd