Studijski program

Specijalna fitopatologija (169251)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 36
Terenske vježbe 24
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Tihomir Miličević
prof. dr. sc. Edyta Đermić
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Tihomir Miličević
Preduvjeti
Osnove biljne patologije
Sredstva za suzbijanje biljnih patogena
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%-70%
Dobar (3) 71%-80%
Vrlo dobar (4) 81%-90%
Izvrstan (5) 91%-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Redovno pohađanje nastave

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Tihomir Miličević
prof. dr. sc. Tihomir Miličević

Opis predmeta

Specijalna fitopatologija je stručni fitomedicinski kolegij u kojem se u sklopu predavanja obrađuju ekonomski značajne bolesti (mikoze, pseudomikoze, bakterioze, fitoplazmoze, viroze i viroidoze) važnijih kultiviranih vrsta biljaka. Kod opisa svake pojedinačne bolesti govori se o njenoj važnosti i rasprostranjenosti, simptomatologiji, etiologiji (patogenim uzročnicima), epidemiologiji te mjerama suzbijanja (agrotehničke, biološke, kemijske i dr.). Na terenskoj nastavi studentima se daje mogućnost "in vivo" upoznavanja s tim bolestima na temelju njihove simptomatologije na biljkama domaćinima.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski studij / Fitomedicina (obvezni predmet, 6. semestar, 3. godina)

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Terenske vježbe

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznavati na temelju simptoma glavne bolesti na ekonomski važnim kultiviranim biljnim vrstama Hrvatske
Poznavati etiologiju i epidemiologiju tih bolesti
Ocijeniti intenzitet zaraze biljaka domaćina tim bolestima
Znati izabrati i provesti odgovarajuće mjere suzbijanja tih bolesti

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni - predavanja 4 do 59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
36 120 4
Ukupno 4 do 50 bodova 61-70 bodova 71-80 bodova 81-90 bodova 91-100 bodova do 59% - nedovoljan 1 61-70% - dovoljan 2 71-80% - dobar 3 81-90 % - vrlodobar 4 91-100 % - odličan 5 60 144 6

Tjedni plan nastave

 1. Silabus kolegija s uvodom - cilj kolegija, ishodi učenje kolegija, struktura izvođenje nastave, spremanje ispita, literatura i dr. Kratki repetitorij taksonomije i sistematike biljnih patogena. Fitopatonimija - nomenklatura ili nazivlje biljnih bolesti
 2. Pseudomikoze - bolesti uzrokovane pseudogjivama ili gljivama sličnim organizmima (FLO) - Oomycota (Plasmoparales i dr.)
 3. Pseudomikoze - bolesti uzrokovane pseudogjivama ili gljivama sličnim organizmima (FLO) - Myxomycota (Plasmodiophoromycota) i mikoze iz odjela Chytridiomycota (Olpidiales)
 4. Mikoze uzrokovane gljivama iz odjela Ascomycota – Taphriniomycetes i Discomycetes
 5. Mikoze uzrokovane gljivama iz odjela Ascomycota – Plectomycetes (Erysiphales i dr.)
 6. Mikoze uzrokovane gljivama iz odjela Ascomycota – Pyrenomycetes (Diaporthales i dr.)
 7. Mikoze uzrokovane gljivama iz odjela Ascomycota – Loculoascomycetes (Plesoporales i dr.)
 8. Mikoze uzrokovane gljivama iz odjela Basidiomycota – Pucciniomycetes (Uredinales i dr.)
 9. Mikoze uzrokovane gljivama iz odjela Basidiomycota – Ustilaginomycets (Ustilaginales i dr.)
 10. Bakterioze biljaka uzrokovane vrstama iz rodova Erwinia, Pseudomonas, Agrobacterium, Xanthomonas i dr.
 11. Fitoplazmoze biljaka
 12. Viroze i viroidoze biljaka
 13. Terenske vježbe
 14. Terenske vježbe
 15. Terenske vježbe

Obvezna literatura

 1. Cvjetković, B. (2010): Mikoze i pseudomikoze voćaka i vinove loze Zrinski d.d. Čakovec
 2. Maceljski, M., Cvjetkovć, B., Ostojić, Z., Igrc Barčić, J., Pagliarini, N., Oštrec, Lj., Čizmić, I. (2004): Štetočinje povrća. Zrinski d.d. Čakovec.
 3. Jurković, D. Ćosić, J., Vrandečić, K. (2010): Bolesti cvijeća i ukrasnog bilja. Poljoprivredni fakultet, Sveučilište J.J. Štrosmajera u Osijeku
 4. Jurković, D., Ćosić, J., Vrandečić, K. (2017): Pseudogljive i gljive ratarskih kultura. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Štrosmajera u Osijeku. Osijek

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Patologia vegetale (Facolta di Agraria, Universita degli studi di Bari, Italija)
 • Specijalna fitopatologija (Agronomski i prehrambeno-tehnološki faakultet Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina)
 • Pseudomikoze i mokoze bilja (Poljoprivredni fakultet, Sveučilišta u Beogradu, Srbija)