Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Osnove voćarstva i vinogradarstva (185430)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 28
Laboratorijske vježbe 1
Vježbe u praktikumu 7
Seminar 4
Terenske vježbe 20
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Martina Skendrović Babojelić
izv. prof. dr. sc. Marko Karoglan
prof. dr. sc. Bernard Kozina
Izvođač vježbi
Marina Anić, mag. ing. agr.
dr. sc. Mirela Osrečak
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 61-70
Dobar (3) 71-80
Vrlo dobar (4) 81-90
Izvrstan (5) 91-100
Uvjeti za dobivanje potpisa
Redovito pohađanje nastave, seminarski rad

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Martina Skendrović Babojelić
izv. prof. dr. sc. Martina Skendrović Babojelić

Opis predmeta

Modul Osnove voćarstva i vinogradarstva daje temelja znanja o podrijetlu i sistematici voćnih vrsta i vinove loze. Opisuje morfologiju i anatomiju voćnih vrsta te fenologiju vinove loze. Studenti uče o ekološkim čimbenicima uzgoja vinove loze te utjecaju klimatskih čimbenika na pojedine voćne vrste tijekom fenofaza razvoja. Obrađuju se uzgojni oblici, tipovi tla prikladni za uzgoj voćnih vrsta i osnovne značajke rezidbe. U modulu se objašnjavaju različiti načini održavanja i obrade tla te cilj i značaj gnojidbe i navodnjavanja. Posebna pažnja pridodaje se načinima i tehnikama razmnožavanja te klasiranju, pakiranju i skladištenju sadnog materijala.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Stjecanje temeljnih znanja potrebnih za razumijevanje ostalih modula iz domene voćarstva i vinogradarstva, te stjecanje znanja o osnovnim morfološkim i uzgojnim svojstvima najvažnijih rodova odnosno voćnih vrsta i vinove loze.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
 • Predavanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe
 • Vježbe u praktikumu

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati pojam i značaj voćarstva i vinogradarstva te objasniti sistematiku voćaka i vinove loze Aktivnost na predavanjima i vježbama, završni ispit
Razlikovati rodne i nerodne izbojke značajnih voćnih vrsta Aktivnost na predavanjima i vježbama, završni ispit
Utvrditi fenofaze rasta i razvoja voćaka i vinove loze Aktivnost na predavanjima i vježbama, završni ispit
Primijeniti određeni način i tehniku rezidbe i razmnožavanja ovisno o voćnoj vrsti kao i vrsti vinove loze Aktivnost na predavanjima i vježbama, završni ispit
Odabrati način sadnje i njege voćaka i vinove loze, ovisno o zahtjevima voćne vrste i vinove loze Aktivnost na predavanjima i vježbama, završni ispit
Procijeniti optimalni rok berbe i uvjete čuvanja plodova najznačajnijih voćnih vrsta i vinove loze Aktivnost na predavanjima i vježbama, završni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja, vježbi u praktikumu i terenskih vježbi. Izrada nastavnih materijala. Osmišljavanje tema za seminarske radove. Održavanje konzultacija te pismenih i usmenih ispita.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave predviđene nastavnim planom. Aktivno sudjelovanje na predavanjima, terenskim vježbama i vježbama u praktikumu, izlaganje seminara, polaganje kolokvija i testova znanja, odnosno, završnog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 100 % 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 120 6
Predavanja+vježbe 56 56 1,8
Seminarski rad 4 16 0,2
Ukupno 100 % 60 180 6

Program modula u dijelu terenskih vježbi, laboratorija i nastave u praktikumu izvodi se u prostorima VV pokušališta Jazbina i na drugim lokacijama. Obzirom na vremenske (ne)prilike, raspored održavanja pojedinih oblika nastave podložan je promjenama i dogovora se sa studentima

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pismeni ispit Redovni ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Morfologija i biologija voćnih vrsta P, T
 2. Morfologija i biologija voćnih vrsta - P, PK
 3. Biologija i morfologija vnove loze- P, PK
 4. Ekologija vinove loze P, T
 5. Ekologija voćnih vrsta P, T
 6. Rezidba i uzgojni oblici u voćarstvu - P, T
 7. Sustavi uzdržavanja tla, gnojidba i ishrana voćaka; navodnjavanje- P, S
 8. Razmnožavanje voćnih vrsta i voćno rasadničarstvo - P, T
 9. Rezidba i sustavi uzgoja u vinogradarstvu - P, T
 10. Razmnožavanje loze i lozno rasadničarstvo - P, T
 11. Sustavi uzdržavanja tla u vinogradima; Gnojidba vinograda u ishrana vinove loze - S, T
 12. Podizanje vinograda - P, T
 13. Podizanje i održavanje voćnjaka - P, T
 14. Ampelotehnika vinove loze - P, T
 15. Berba voća i grožđa, P, PK, L

Obvezna literatura

 1. Skendrović Babojelić, M., Fruk G. (2016.) Priručnik iz voćarstva „Građa, svojstva i analize voćnih plodova“, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb.
 2. Miljković, I. (1991.) Suvremeno voćarstvo, Znanje, Zagreb (odabrana poglavlja)
 3. Burić, D.P., (1979): Vinogradarstvo I i II, Radnički univerzitet «R. Ćirpanov», Novi Sad
 4. Mirošević, N., (1996): Vinogradarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Jemrić, T. (2007) Cijepljenje i rezidba voćaka, Uliks, Rijeka
 2. Pašalić, B. 2006. Berba, pakovanje I skladištenje plodova voćaka, Poljoprivredni fakultet Banja Luka
 3. Krpina, I. i suradnici, 2004. Voćarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb
 4. Licul, R., Premužić, D., (1993): Praktično vinogradarstvo i vinarstvo, Nakladni zavod Znanje, Zagreb