Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Uvod u mikrobiologiju tla (26500)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 22
Laboratorijske vježbe 6
Seminar 2
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Sanja Sikora
doc. dr. sc. Nataša Hulak
Izvođač vježbi
Sanja Kajić, mag. mol. biol.
dr. sc. Ivana Rajnović
Izvođač seminara
dr. sc. Ivana Rajnović
Sanja Kajić, mag. mol. biol.
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Sanja Sikora
prof. dr. sc. Sanja Sikora

Opis predmeta

Sadržaj predmeta obuhvaća glavna područja opće mikrobiologije koja je nužan preduvjet za razumijevanje osnova mikrobiologije tla. U općoj mikrobiologiji se student upoznaje sa temeljnim načelima koja uključuju uvod u mikrobiologiju, strukturu i funkciju prokariotske i eukarotske stanice, osnove mikrobnog metabolizma te ekologiju i genetiku mikroorganizama. Navedeni programski dijelovi obuhvaćaju povijesni razvoj mikrobiologije, podjelu mikrobiologije, raznolikost mikroorganizama; morfologiju mikroorganizama, građu i funkciju prokariotske i eukariotske stanice; kataboličke i anaboličke reakcije, respiracije i fermentacije; načine ishrane mikroorganizama, rast i razmnožavanje mikroorganizama; strukturu i replikaciju DNA, varijabilnost mikroorganizam, mutacije, genetičke rekombinacije te utjecaj faktora sredine na rast i rasprostranjenost mikroorganizama. Mikrobiologija prirodnih sredina obuhvaća zastupljenost i ulogu mikroorganizama u različitim prirodnim sredinama. Znanja iz mikrobiologije tla omogućuju studentu uvid u jedinstvenu perspektivu o kruženju hranjiva i fundamentalnim procesima koji su pod direktnim utjecajem mikroorganizama tla: kruženje C u prirodi, ciklus N (amonifikacija, nitrifikacija, denitrifikacija, biološka fiksacija dušika). Vježbe uključuju osnovne pojmove vezane uz građu svjetlosnog mikroskopa, hranjive podloge, sterilizaciju te identifikaciju mikroorganizama. Laboratorijske vježbe u kojima se student upoznaje sa osnovnim tehnikama mikroskopiranja i pripremom mikrobioloških preparata omogućuju proučavanje morfoloških karakteristika glavnih skupina mikroorganizama tla.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski studij / Fitomedicina (obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)
 • Preddiplomski studij / Hortikultura (obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)

Opće kompetencije

Predmet upoznaje studente sa osnovama opće mikrobiologije koje omogućavaju razumijevanje pojedinih područja iz mikrobiologije tla. Studenti stječu temeljna znanja o glavnim karakteristikama mikroorganizama te njihovom značaju i funkciji u mikrobiološkim procesima u tlu.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
  Laboratorijske provode se u manjim skupinama kako bi se svakom studentu omogućilo sudjelovanje u praktičnom radu vezanim uz usvajanje tehnike mikroskopiranja, pripreme različitih mikroskopskih preparata te proučavanja morfoloških karakteristike plijesni, kvasaca i bakterija.
 • Predavanja
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
opisati strukturu i objasniti funkciju prokariotskih i eukariotskih stanica. Pismeni i usmeni ispit
razumjeti osnove mikrobnog metabolizma i mogućnosti iskorištavanja pojedinih metaboličkih procesa u poljoprivrednoj proizvodnji kao i njihovu ulogu u prirodnim sredinama Pismeni i usmeni ispit
prepoznati važnost poznavanja interakcijskih odnosa između mikroorganizama i njihove sredine te mogućnost primjene navedenih spoznaja u različitim mikrobiološkim procesima značajnim za poljoprivredu i zaštitu okoliša Pismeni i usmeni ispit
navesti i objasniti mikrobiološke procese u ciklusu kruženja najznačajnijih biogenih elemenata i njihov utjecaj na ishranu višeg bilja i na okoliš Pismeni i usmeni ispit
prepoznati značaj mikroorganizma i korisnih mikrobioloških procesa u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji i podizanju razine plodnosti tla Pismeni i usmeni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja, organizacija i izvedba laboratorijskih vježbi, evidencija prisutnosti studenata na predavanjima i vježbama, praćenje aktivnosti studenata tijekom predavanja i vježbi, priprema nastavnih materijala (predavanja i vježbe) studentima, konzultacije, organiziranje i održavanje pismenih i usmenih provjera znanja tijekom semestra i ispitnih rokova

Obaveze studenta

Redovito pohađanje svih oblika nastave, položen kolokvij iz vježbi koji je uvjet za polaganje usmenog odnosno cjelovitog ispita u ispitnim rokovim , polaganje ispita u vidu testova znanja tijekom semestra (kontinuirana nastava) ili u ispitnom roku.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi Korektivni bodovi 28 28 0,9
Test znanja 1 25% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 16 0,55
Test znanja 2 25% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 16 0,55
Ispitni rok-usmeni 50% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 1,0
UKUPNO 100% 30 90 3
Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi Korektivni bodovi 28 28 0,9
Ispitni rok- pismeni i usmeni 100% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 62 2,1
Ukupno 100% 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Test znanja 1 Obuhvaća programski dio modula iz opće mikrobiologije: uvod, morfologija eukariota, morfologija prokariota, respiracije, fermentacije, ekologija, genetika, ishrana, rast i razmnožavanje mikroorganizama, 8.tjedan Ispitni rokovi (cjelovito gradivo)
Test znanja 2 Drugom testu znanja mogu pristupiti studenti koji su položili prvi test znanja. Drugi test znanja obuhvaća programski dio modula iz mikrobiologije tla: mikroorganizmi u prirodnim sredinama, Ciklus C-razgradnja organskih ostataka u tlu, ciklus N (amonifikacija, nitrifikacija, denitrifikacija), biološka fiksacija dušika (simbiozna, asimbiozna, asocijativna) 15.tjedan Ispitni rokovi (cjelovito gradivo)
Ispitni rok-usmeni Studenti koji su uspješno položili oba testa znanja mogu pristupiti usmenom ispitu. Usmeni ispit se najčešće sastoji od tri do pet pitanja ovisno o prethodno postignutim rezultatima ispitni rokovi
Ispitni rok- pismeni i usmeni Ukoliko student ne položi testove znanja tijekom kontinuirane nastave, cjelokupno gradivo polaže pismenim te nakon toga usmenim putem. ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u mikrobiologiju – Značaj mikroorganizama, Povijesni pregled i razvoj mikrobiologije kao znanstvene discipline, Podjela mikrobiologije, Raznolikost mikroorganizama
 2. Uvod u praktikum - Mikroskop i osnove tehnika mikroskopiranja, Vrste mikrobioloških preparata, Hranjive podloge, Sterilizacija, Identifikacija mikroorganizama
 3. Struktura i funkcija prokariotske stanice- Veličina i oblik bakterijskih stanica; Građa i funkcija staničnih organela
 4. Struktura i funkcija eukariotske stanice- Građa i funkcija staničnih organela; Mikrobni metabolizam - Kataboličke i anaboličke reakcije; Katabolizam ugljikohidrata, Respiracije – uvod
 5. Respiracije- aerobne i anaerobne ; Fermentacije – uvod, značaj, kemizam, mikroorganizmi, primjena pojedinih najznačajnijih fermentacija (alkoholna, mliječna, maslačna, octena)
 6. Ishrana, rast i razmnožavanje- Načini ishrane mikroorganizama, Rast bakterija- dijeljenje bakterija, faze rasta; Osnove vegetativnog i generativnog razmnožavanja mikroorganizama
 7. Genetika mikroorganizama- Struktura i funkcija genetskog materijala, Varijabilnost mikroorganizama, Mutacije, Prijenos genetskog materijala i rekombinacije kod prokariota
 8. Utjecaj faktora sredine na rasprostranjenost mikroorganizama – Utjecaj abiotskih faktora (temperatura, voda, pH, kisik, svjetlost) na rast i rasprostranjenost mikroorganizama. Odnosi između mikroorganizama u biocenozama
 9. Mikroorganizmi u prirodnim sredinama – Mikroorganizmi u pedosferi i biosferi
 10. Kruženje N- Značaj N u agroekosustavima, Mikrobiološki procesi uključeni u ciklus N, Amonifikacija, Nitrifikacija, Denitrifikacija
 11. Biološka fiksacija atmosferskog dušika- Značaj BNF u sustavima održive poljoprivredne proizvodnje, Podjela BNF, Simbiozna fiksacija dušika
 12. Asimbiozna i asocijativna fiksacija dušika; Kruženje C – Značaj kruženja C u prirodi, Tipovi transformacija organskih ostataka u tlu
 13. Morfološke karakteristike gljiva i bakterija, Fermentacije –Priprema nativnih i obojenih preparata, Morfološke karakteristike gljiva, kvasaca, mliječnih i octenih bakterija
 14. Morfologija najznačajnijih bakterija uključenih u ciklus N
 15. Seminar

Obvezna literatura

 1. Duraković, S., Redžepović, S.: Uvod u opću mikrobiologiju, Kugler, 2003.
 2. Tate, R.L.: Soil Microbiology, John Wiley & Sons, 1995.

Preporučena literatura

 1. Tortora, G.J., Funke, B.R., Case, C.L.: Microbiology- An introduction, The Benjamin/Cummings Publishing Ccompany, Inc., 1989
 2. van Elsas, Trevors J.T., Wellington E.M. H. Modern Soil Microbiology, Marcel Dekker, Inc., 1997.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Soil Biology, University of Hohenheim
 • Introduction to Microbiology, University of Ohlahoma