Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Zoocidi (144060)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R2
E-učenje R2
Sati nastave 30
Predavanja 16
Laboratorijske vježbe 8
Seminar 6
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Renata Bažok
prof. dr. sc. Dinka Grubišić
doc. dr. sc. Darija Lemić
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Darija Lemić
Helena Virić Gašparić, mag. ing. agr.
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 71%
Vrlo dobar (4) 81%
Izvrstan (5) 91%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Renata Bažok
prof. dr. sc. Renata Bažok

Opis predmeta

Modul obuhvaća upoznavanje studenta s osnovnim svojstvima zoocida koji se koriste u suzbijanju štetnika. Obuhvaćena su sva sredstva za zaštitu od štetnika. Bit će prikazan povijesni razvoj zoocida kao i karakteristike pojedinih grupa zoocida. Svaka grupa zoocida predstavljena je ovisno o prednostima i nedostacima te mogućnostima i ograničenjima u primjeni pri suzbijanju pojedinih štetnih vrsta. Poglavlja koja su obuhvaćena su slijedeća: mehanizam prodora u štetnika i mehanizam djelovanja, podjele obzirom na podrijetlo, namjenu, vrijeme i mjesto primjene, te obzirom na kemijsku pripadnost. Osnovne karakteristike, prednosti, nedostatci, te specifičnosti djelatnih tvari iz skupina kloriranih ugljikovodika, organofosfornih insekticida, karbamata, piretroida, neonikotinoida, regulatora rasta i razvoja, naturalita, mikrobioloških insekticida. Akaricidi, nematocidi, rodenticidi, fumigacija i sredstva za fumigaciju.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski studij / Fitomedicina (obvezni predmet, 4. semestar, 2. godina)

Opće kompetencije

Nakon odslušanog i položenog modula student će moći primjeniti stečena znanja u teoriji i praksi, moći će argumentirati i riješiti problem. Studenti dobivanju znanja za samostalan odabir, pripremu i primjenu zoocida u poljoprivrednoj proizvodnji.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
  - u sklopu laboratorijskih vježbi studenti izračunavaju doze i koncetracije različitih SZB te pripremaju škropiva u različitim volumenima. Laboratorijske vježbe provode se u grupama (10 studenta).
 • Predavanja
 • Seminari
  izračunavanje doza i koncentracija ovisno o utrošku škorpiva, te samostalno rješavanje zadataka.
 • Vježbe u praktikumu
  u sklopu vježbi studenti će biti upoznati s formulacijama sredstava za zaštitu bilja, te načinima njihove aplikacije.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
definirati pojedine skupine zoocida, te opisati njihove najvažnije karakteristike, Pismeni
objasniti prednosti i nedostatke kemijskog suzbijanja štetočinja, Pismeni
prepoznati specifičnosti djelatnih tvari iz pojedinih skupina zoocida, Pismeni
povezati prije stečena znanja o morfološkim, anatomskim i biološkim značajkama kukaca s karakteristikama zoocida koji se koristi u njihovom suzbijanju, Pismeni
povezati prije stečena znanja o morfološkim, anatomskim i biološkim značajkama grinja, nematoda, puževa i glodavaca s karakteristikama zoocida koji se koristi u njihovom suzbijanju, Pismeni
prepoznati formulacije pojedinih zoocida, odrediti načine primjene te odgovarajuću metodu aplikacije, Pismeni
opisati i izračunati osnovne računske probleme (doza i koncentracija). Kolokviji

Način rada

Obaveze nastavnika

U okviru modula „Zoocidi“ nastavnici prilagođuju svoje stručno znanje propisanom programu za prediplomski studij Zaštita bilja, te ga prenose studentima. Pri tomu se služe suvremenim psihološko-pedagoškim i didaktičko-metodičkim spoznajama o procesima učenja i oblicima podučavanja. Nastava se obavlja predavanjima, ali i drugim metodičkim postupcima, kao što su seminari, rad u laboratoriju i auditorne vježbe. Nastavnici, osim neposrednog rada u redovitoj nastavi, imaju i druge obrazovno-odgojne zadaće: prateći vrednuju učenikov napredak, provode kolokvije i ispite znanja. Uz odgojno-obrazovni rad vezani su i odgovarajući tehnički i administrativni poslovi, kao što su ispravljanje testova, planiranje nastave, planiranje terenske nastave, vođenje evidencija prisutnosti studenata na predavanjima, seminarima i laboratorijskim vježbama, što je nastavnik dužan točno i savjesno obavljati. Nadalje, nastavnik je obvezan omogućiti studentima dovoljno ispitnih rokova te ih pravovremeno obavijestiti o istima.

Obaveze studenta

Studenti su obavezni redovito pohađati predavanja i vježbe. Uvjet za potpis jest prisutnost na predavanjima 80%) i odrađene vježbe (100%).
Studenti koji izostanu s više od dva puta s predavanja i ne odrade vježbe ne mogu dobiti potpis iz modula Zoocidi, te modul moraju ponovno upisati sljedeće akademske godine.
Studenti mogu polagati predmet tijekom semestra u kojem isti polažu kroz dva međuispita. Uvjet za izlazak na međuispite je uspješno položen kolokvij-rješavanje zadataka.
Studenti koji ne polože ispit putem međuispita dužni su u vrijeme ispitnih rokova izaći na ispit.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
I međuispit - pismeni 60 0-59
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 45 1,5
II međuispit - pismeni 30 0-59
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
6 30 1
Kolokvij – izračuni zadataka 10 0-59
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
14 15 0,5
UKUPNO 100% 0-59 60-70 71-80 81-90 91-100 Nedovoljan (1) Dovoljan (2) Dobar (3) Vrlo dobar (4) Izvrstan (5) 30 90 3
Ispit u ispitnom roku 90% 16 75 2,5
Prijenos ispunjenja obaveza tijekom nastave 10 14 15 0,5
Ukupno 100 60-70 71-80 81-90 91-100 Dovoljan (2) Dobar (3) Vrlo dobar (4) Izvrstan (5) 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
I međuispit - pismeni Pismena provjera znanja iz tematskih cjelina prvog dijela modula (insekticidi). Pitanja uključuju: nadopunjavanje, prepoznavanje ili opisno odgovaranje. Prepisivanje se kažnjava sukladno pravilnicima institucije te se u tom slučaju ispit poništava. 11. tjedan Tijekom redovitih ispitnih rokova
II međuispit - pismeni Pismena provjera znanja iz tematskih cjelina drugog dijela modula (akaricidi, nematocidi, limacidi, rodenticidi). Pitanja uključuju: nadopunjavanje, prepoznavanje ili opisno odgovaranje. Prepisivanje se kažnjava sukladno pravilnicima institucije te se u tom slučaju ispit poništava. 15. tjedan Redoviti ispitni rokovi
Kolokvij – izračuni zadataka Pismena provjera znanja i vještina izračuna zadataka određivanja doze i koncentracije Tijekom semestra Svaki student mora izraditi određeni broj zadaća
Ispit u ispitnom roku Pismena provjera znanja Redoviti ispitni rokovi Student može ispitu pristupiti 3 puta te jednom pred povjerenstvom.
Prijenos ispunjenja obaveza tijekom nastave Prijenos obaveze predaje zadaće i računskog kolokvija koji su uvjet za pristupanje ispitu Tijekom semestra Nema

Tjedni plan nastave

 1. Uvod, podjele pesticida, podjele zoocida, klorirani ugljikovodici P – Uvod, podjele SZB, podjele zoocida, mehanizmi prodora i mehanizmi djelovanja insekticida, Klorirani ugljikovodici- povijesni pregled, toksikološka i ekotoksikološka svojstva.
 2. Organofosforni insekticdi- uvod, nesistemici, sistemici P - Organofosforni insekticidi- osnovne toksikološke i ekotoksikološke karakteristike. Djelatne tvari- nesistemici- dozvoljene u RH i u EU; Djelatne tvari OP insekticida- sistemici- dozvoljene u RH i u EU
 3. Formulacije zoocida PK - Formulacije za primjenu u tekućem obliku- koncentrirana emulzija, koncentrirana suspenzija, koncentrat za suspenziju, koncentrati za otopinu, topiva prašiva- prednosti i nedostatci.
 4. Osnove aplikacije zoocida PK- primjena zoocida u tekućem obliku: prskanje, raspršivanje, ULV. Prednosti i nedostaci, uređaji za primjenu.
 5. Piretroidi, RRR, Neonikotinoidi P - Piretroidi - osnovna svojstva, podjele prema mehanizmu djelovanja, djelatne tvari dozvoljene u RH i u EU; Regulatori rasta i razvoja kukaca; Neonikotinoidi
 6. Ostali kemijski insekticidi P - Inhibitori gaba receptora sinapsa, mineralna ulja, indoksakarb; naturaliti, biološki insekticidi
 7. Izračuni doza i koncentracija S - Sadržaj djelatne tvari u pripravcima- preračuni u dozu/ha, izračuni doza i koncentracija ovisno o utrošku škropiva
 8. Izračunavanje doza i koncentracija L-samostalno pripremanje škropiva različitih volumena s različitim formulacijama zoocida.
 9. Sredstva za tretiranje tla i sjemena, sredstva za zaštitu uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, fumigacija P - Suzbijanje štetnika u tlu- insekticidi i metode primjene- posljedice primjene zemljišnih insekticida, dozvoljene djelatne tvari i ograničenja. Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda- sredstva dozvoljena za zaštitu, fumigacija kao mjera zaštite.
 10. Akaricidi P – Primjena akaricida u proizvodnji i skladištima. Osvrt na insekticide te fungicide s akaricidnim učinkom. Djelatne tvari i pripravci, mehanizam djelovanja, toksikološka i ekotoksikološka svojstva
 11. Prvi parcijalni ispit S
 12. Nematocidi i Limacidi P - Primjena nematocida i limacida na otvorenom i u zaštićenim prostorima. Pregled djelatnih tvari i pripravaka, mehanizam djelovanja, toksikološka i ekotoksikološka svojstva, metode primjene
 13. Rodenticidi P – Primjena rodenticida, korvifuga i repelenata na otvorenom i u poljoprivrednim objektima. Djelatne tvari i pripravci, mehanizam djelovanja, toksikološka i ekotoksikološka svojstva, metode primjene.
 14. Terenska nastava V – posjet tvornici kemijskih sredstava za ZB, te upoznavanje s tehnologijom proizvodnje različitih formulacija sredstava, pakiranja i transporta.
 15. Drugi parcijalni ispit S

Obvezna literatura

 1. Cvjetković, B., Bažok, R., Igrc Barčić, J., Barić, K., Ostojić, Z., Mrnjavčić, A. (2013). Zoocidi. Glasilo biljne zaštite 13 (2-3):
 2. Juran, I., Gotlin Čuljak, T., Bažok, R. (2012) Sintetski piretroidi. Glasilo biljne zaštite. 12, 3; 196-210.
 3. Čačija, M., Bažok, R. (2011). Neonikotinoidi. Glasilo biljne zaštite XI (4). 277-288.
 4. Lemić, D., Bažok, R. (2011). Prednosti i nedostatci insekticida iz skupine regulatora rasta i razvoja kukaca za primjenu u integriranoj zaštiti bilja. Fragmenta phytomedica et herobologica, vol. 31(1-2):82-99.
 5. Dobrinčić, R. (1994). Razvoj i primjena mikrobioloških insekticida. Fragmenta Phytomedica et Herbologica, Vol. 22(1/2).29-54

Preporučena literatura

 1. Furmidge, C.G.L., Brooks, G.T., Gammon, D.W. (eds): The pyrethroid insecticides. Society of Chemical Industry, Elsevier Applied Science Publishers
 2. Yamamoto, I., Casia, J.E. (1999): Nicotinoid insecticides and the Nicotinic Acetylcholine receptor. Springer Verlag, Tokyo

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Fitofarmacija-zoocidi, Sveučilište u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
 • Principi di fitoiatria, Università degli studi di Bari Aldo Moro
 • Toxicology of Insecticides, Purdue University, Department of Entomology
 • Plant protection, University of Hohenheim