Studijski program

Dizajniranje i analiza pokusa u zaštiti bilja (144423)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R2
E-učenje R2
Sati nastave 30
Predavanja 16
Laboratorijske vježbe 8
Seminar 6
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Renata Bažok
prof. dr. sc. Tihomir Miličević
doc. dr. sc. Darija Lemić
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Darija Lemić
Helena Virić Gašparić, mag. ing. agr.
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 71%
Vrlo dobar (4) 81%
Izvrstan (5) 91%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Pohađanje nastave
Provedba, analiza i interpretacija rezultata pokusa
Za vrijeme nastave studenti prema zadanom protokolu kreiraju i provode pokus sa sredstvima za zaštitu bilja. Pri tom moraju prikupiti materijal, pripremiti odmjere, obaviti tretiranje, očitati rezultate pokusa i pripremiti izvješće i prezentirati rezultate.

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Renata Bažok
prof. dr. sc. Renata Bažok

Opis predmeta

Istraživanja koja se provode u zaštiti bilja specifična su i raznolika u odnosu na ostala istraživanja u agronomskim znanostima. Provode se sa sredstvima za zaštitu bilja (SZB) u svrhu utvrđivanja njihove učinkovitosti i popratnog djelovanja na korisne organizme i okoliš. Svrha ovih istraživanja je dobivanje dozvole za promet ili utvrđivanje interakcije određenog štetočinje i nekog od čimbenika okoline. Isto je nužno za potpuno razumijevanje biologije i ekologije pojedinih vrsta štetočinja. Da bi istraživanja učinkovitosti SZB u svrhu dobivanja dozvole za promet u svim zemljama članicama bila ujednačena, EPPO je izradila smjernice za provođenje ovih istraživanja za većinu najznačajnijih štetočinja u poljoprivrednoj proizvodnji. Ulaskom u EU preduvjet za priznavanje dobivenih dozvola SZB u drugim zemljama biti će da su istraživanja provedena sukladno smjernicama. Tijekom predavanja studenti će se upoznati s osnovnim postavkama pokusa u zaštiti bilja, te s osnovnim smjernicama koje je propisala EPPO. Nakon postavljenog pokusa u okviru terenskih vježbi, studenti će u praktikumu obraditi dobivene rezultate i izradom seminarskog rada prezentirati provedeno istraživanje.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Fitomedicina (izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)

Opće kompetencije

Nakon odslušanog i položenog modula student će moći primijeniti stečena znanja u teoriji i praksi, moći će argumentirati i riješiti problem, bit će sposobni snalaziti se u novonastalim situacijama, generirati nove ideje te će imati sposobnost timskog učenja. Savladavanjem sadržaja modula studenti će biti osposobljeni da samostalno pripremaju, planiraju, provode i donose zaključke o provedenim pokusima u području zaštite bilja.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
  u sklopu laboratorijskih vježbi studenti dizajniraju vlastiti pokus, prikupljaju materijale te provode pokus. Analiziraju dobivene podatke statističkim metodama. Laboratorijske vježbe provode se u malim grupama (2-3 studenta).
 • Predavanja
 • Seminari
  Studenti usmeno izlažu dobivene rezultate iz vlastito provedenog laboratorijskog pokusa.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
navesti i opisati značajke interakcije sredstvo za zaštitu bilja – okolina – štetnik, Pismeni
uočiti važnost pokusa u postupku dobivanja dozvole za primjenu SZB, Pismeni
samostalno isplanirati poljski ili laboratorijski pokus prema osnovnim EPPO smjernicama., Pismeni, izvještaj o laboratorijskom pokusu
individualno provesti laboratorijski pokus, obraditi dobivene rezultate te donijeti zaključke na temelju dobivenih rezultata, Pismeni izvještaj o laboratorijskom pokusu
pripremiti izvještaj o provedenim aktivnostima u laboratoriju, Pismeni izvještaj o laboratorijskom pokusu
prezentirati rezultate provedenih pokusa Usmena prezentacija laboratorijskog pokusa

Način rada

Obaveze nastavnika

U okviru modula „Dizajniranje i analiza pokusa u zaštiti bilja“ nastavnici prilagođuju svoje stručno znanje propisanom programu za diplomski studij Fitomedicina, te ga prenose studentima. Nastava se obavlja predavanjima, ali i drugim metodičkim postupcima, kao što su seminari, rad u laboratoriju i auditorne vježbe. Nastavnik je obvezan omogućiti studentima dovoljno ispitnih rokova te ih pravovremeno obavijestiti o istima, te pripremiti adekvetne materijale za učenje.

Obaveze studenta

U okviru modula „Dizajniranje i analiza pokusa u zaštiti bilja“ nastavnici prilagođuju svoje stručno znanje propisanom programu za diplomski studij Fitomedicina, te ga prenose studentima. Nastava se obavlja predavanjima, ali i drugim metodičkim postupcima, kao što su seminari, rad u laboratoriju i auditorne vježbe. Nastavnik je obvezan omogućiti studentima dovoljno ispitnih rokova te ih pravovremeno obavijestiti o istima, te pripremiti adekvatne materijale za učenje.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 90 16 60 2
Laboratorijski pokus 10 14 30 1
UKUPNO 100% 60-70 71-80 81-90 91-100 dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) odličan (5) 30 90 3
Prijenos ispunjene obaveze iz semestra 10 14 30 1
Pisani ispit 90 16 60 2
Ukupno 100 60-70 71-80 81-90 91-100 dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) odličan (5) 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pismeni ispit Pismena provjera znanja iz tematskih cjelina modula. Pitanja uključuju:nadopunjavanje, prepoznavanje ili opisno odgovaranje. Prepisivanje se kažnjava sukladno pravilnicima institucije te se u tom slučaju ispit poništava. 15. tjedan U redovitim ispitnim rokovima
Laboratorijski pokus Za vrijeme nastave studenti prema zadanom protokolu kreiraju i provode pokus sa sredstvima za zaštitu bilja. Pri tom moraju prikupiti materijal, pripremiti odmjere, obaviti tretiranje, očitati rezultate pokusa i pripremiti izvješće i prezentirati rezultate. Tijekom semestra Nema
Prijenos ispunjene obaveze iz semestra Za vrijeme nastave studenti prema zadanom protokolu kreiraju i provode pokus sa sredstvima za zaštitu bilja. Pri tom moraju prikupiti materijal, pripremiti odmjere, obaviti tretiranje, očitati rezultate pokusa i pripremiti izvješće i prezentirati rezultate. Tijekom semestra Nema
Pisani ispit Pismena provjera znanja iz tematskih cjelina modula. Pitanja uključuju:nadopunjavanje, prepoznavanje ili opisno odgovaranje. Prepisivanje se kažnjava sukladno pravilnicima institucije te se u tom slučaju ispit poništava. Redoviti ispitni rokovi Student može pisanom ispitu pristupiti tri pute te jednom može pristupiti ispitu pred povjeernstvom (komisijski ispit)

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje-P važnost pokusa u zaštiti bilja, podjela pokusa, laboratorijski pokusi, test insekti, laboratorijski uzgoj test insekata, načini primjene pesticida – ciljevi laboratorijskih pokusa
 2. Učinkovitost SZB P – Određivanje učinkovitosti sredstava za zaštitu bilja- formule za računanje učinkovitosti- vježbanje na primjerima
 3. Probit metoda P – Probit metoda- primjeri laboratorijskih pokusa
 4. Podjela tema seminarskih radova S -dogovor za male pokuse
 5. Poljski pokusi P – Poljski pokusi- osnovne postavke, smjernice i standardi, prikupljanje podataka o visini zaraze
 6. Ostale vrste pokusa u entomologiji P – Odabir metode analize rezultata- primjeri. Ostali pokusi u entomologiji- planiranje, postavljanje i obrada rezultata
 7. Pokusi s testiranjem djelotvornosti fungicida in vitro i in vivo P – Uvod u problematiku. Zašto se provode testiranja djelotvornosti fungicida. Metode postavljanja pokusa i očitanje rezultata.
 8. Očitanje intenziteta zaraze biljnim patogenima P - Uvod u fitopatometriju. Objašnjenje pojmova intenziteta pojave zaraze biljnim patogenima (disease severity i disease incidence). Skale i formule za izračunavanje. Pokusi za testiranja osjetljivosti/otpornosti biljaka na biljne patogene i pokusi za izarčunavanje gubitka prinosa zbog pojave bolesti.
 9. Planiranje pokusa L- Dogovor i utvrđivanje metodike za postavljanje malog pokusa koji studentima služi kao vježba iz modula
 10. Prikupljanje entomološkog materijala L– Obilazak terena i prikupljanje materijala - kukaca potrebnih za pokus
 11. Postavljanje pokusa L– U laboratoriju se s prikupljenim materijalom i po utvrđenoj metodici postavljaju mali laboratorijski pokusi. Pokuse postavljaju studenti u grupama.
 12. Očitavanje rezultata L- Očitavanje rezultata pokusa.
 13. Pisanje izvješća o pokusu S– Statistička obrada rezultata pokusa te pisanje izvješća o provedenom pokusu
 14. Prezentacija pokusa S – Prezentacija izvješća o provedenom pokusu
 15. Ispit S

Obvezna literatura

 1. Methods in Agricultural Entomology. Ed. by Dent, D.R., Walton, M.P., CAB International, 1997.
 2. EPPO Standards: Guidlines for the Efficacy Evaluation of Plant Protection Products, vol. I, Introduction, General & Miscellaneous Guidlines, New & Revised Guidelines, OEPP, EPPO, 1999.
 3. Pripremljeni materijal na CD room-u

Preporučena literatura

 1. EPPO Standards: Guidlines for the Efficacy Evaluation of Plant Protection Products, vol. 3, Insecticides &Acaricides, OEPP, EPPO, 1997.
 2. EPPO Standards: Guidlines for the Efficacy Evaluation of Plant Protection Products, vol. 3, Fungicides, OEPP, EPPO, 1997.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Planiranje eksperimenata i analiza podataka u zootehnici, Sveučilište u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
 • Metodologia sperimentale in agricoltura, Università degli studi di Bari Aldo Moro, Italy
 • Practical Course in Phytomedicine, University of Hohenheim, Germany
 • Plant Protection Strategies and Systems, Szent István University, Hungary