Studijski program

Legislativa u zaštiti bilja (26278)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 20
Seminar 10
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Klara Barić
prof. dr. sc. Renata Bažok
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Renata Bažok
izv. prof. dr. sc. Klara Barić
Ana Pintar, mag. ing. agr.
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) >90%

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Klara Barić
izv. prof. dr. sc. Klara Barić

Opis predmeta

Legislativa u zaštiti bilja od štetnih organizama vrlo je zahtjevno područje. Regulirana je brojnim nacionalnim i EU zakonskim propisima. Poznavanje propisa i njihovo razumijevanje neophodno je u obavljanju buduće djelatnosti studenata Fitomedicine. Predavanja u okviru nastavnog programa obuhvaćaju analizu glavnih zakonskih propisa i njihov utjecaj na obveze poljoprivrednih subjekata, i poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava i profesionalnih korisnika pesticida općenito. U predavanje je redovito uključeno jedno predavanje stručnjaka iz kemijske industrije koji se bavi registracijom i prometom sredstava za zaštitu bilja. Seminari kao način izvođenja nastave podrazumijevaju samostalni rad studenta uz redovite konzultacije s nastavnikom na specifičnoj temi iz područja predmetne zakonske regulative. Tijekom nastave kontinuirano se obavlja izlaganje i diskusija pojedine teme. Cilj je ovakvog načina rada da svaki student bude upoznat sa svim temama i prepozna praktični značaj zadane teme. Seminarski rad završava izradom pisanog rada na zadanu temu, izradom prezentacije i usmenim izlaganjem.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Fitomedicina (izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

Opće kompetencije

Predmet studente osposobljava za rad sa zakonskim propisima u području biljnog zdravstva i sredstava za zaštitu bilja. To su najčešće državne institucije (poljoprivredni inspektorat, poljoprivredne agencije i sl.). Također stječe kompetencije za rad u privatnoj ili državnoj savjetodavnoj djelatnosti.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Opisati važnost i utjecaj zakonskih propisa u fitomedicini kroz aktivnost na nastavi i kroz samostalni rad (pisani dio i izlaganje)
Integrirati međusobno povezane propise. kroz aktivnost na nastavi i kroz samostalni rad (pisani dio i izlaganje)
Kritički prosuđivati propise. kroz aktivnost na nastavi i kroz samostalni rad (pisani dio i izlaganje)
Prezentirati javnosti specifičnu zakonsku proceduru. kroz aktivnost na nastavi i kroz samostalni rad (pisani dio i izlaganje)
Temeljem propisane regulative sastaviti prijedlog rješenja konkretnog problema. kroz aktivnost na nastavi i kroz samostalni rad (pisani dio i izlaganje)

Način rada

Obaveze nastavnika

-upoznavanje studenta s ciljevima i ishodima učenja (ukupno za predmet i za pojedine nastavne cjeline), kriterijima i načinima ocjenjivanja,
-izravnom nastavom obrađuje glavne propise u zaštiti bilja,
-na početku semestra svakom studentu osmisliti temu za samostalni rad (jedan praktični problem kojeg studentrješava analizom relevantnih propisa),
-izrađuje pisane upute za izradu seminarskog rada,
-kontrolira i usmjerava samostalni rad studenta,
-održavanje konzultacija (usmeno i putem e-maila),
-evidencija studenata prema:
-pohađanju nastave
-aktivnosti na nastavi

Obaveze studenta

-redovito pohađanje nastave,
-kontinuiran rad na temi samostalnog rada,
-tijekom izravne nastave izvještava o tijeku izrade samostalnog rada,
-izrada rada u pisanom obliku,
-završno prezentiranje samostalnog rada,
-etično ponašanje.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 10 (0 izost.); 8 (1 izost.); 5 (2 izost.); -
-
-
-
-
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 20 0,5
Angažiranost na nastavi 10 (naglašena); 8 (umjerena); 5 (slaba); -
-
-
-
-
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
- - 0,5
Seminarski rad-pisani dio 50 30-35
36-40
41-45
46-50
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
10 45 1,5
Seminarski rad-izlaganje 30 18-20
21-24
25-27
28-30
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
15 0,5
Ukupno 100 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje nastave Zbog načina održavanja nastave (kontinuirana angažiranost studenta) prisustvo obvezno. prema rasporedu nastave nema
Angažiranost na nastavi Tijekom izravne nastave student izvještava o tijeku izrade samostalnog rada i daje plan daljnjeg rada. Vodi diskusiju na temu rada. tijekom izravne nastave nema
Seminarski rad-pisani dio Do kraja semestra potrebno je dostaviti samostalni rad u pisanom obliku. Ocjenjuje se cjelovitost teme, razumijevanje, struktura, relevantnost literature, ispravnost citiranja, gramatička i pravopisna ispravnost teksta. do kraja semestra nema
Seminarski rad-izlaganje Ocjenjuje se jasnoća u izražavanju, korištenje stručne terminologije, raspolaganje predviđenim vremenom. na kraju semestra nema

Tjedni plan nastave

 1. P - Upoznavanje s modulom, načinom rada i ocjenjivanja. Uvod u EU i nacionalnu legislativu u području zaštite bilja.
 2. P – Podjela seminarskih radova i upute o izradi. Pregled popisa propisa i važnih institucija iz područja zaštite bilja. Održiva uporaba pesticida - uvod.
 3. P - Održiva uporaba pesticida. Pregled zakonodavnog okvira (Direktiva 2009/128/EZ, Direktiva 127/2009, Zakon o održivoj uporabi pesticida, NN 14/2014; Pravilnik o održivoj uporabi pesticida) i dokumenata. S - Analiza izrade i konzultacije po pojedinim temama seminara.
 4. P - Regulativa o integriranoj i ekološkoj biljnoj proizvodnji. S - Analiza izrade i konzultacije po pojedinim temama seminara.
 5. P - Stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja. Pregled zakonodavnog okvira (Uredba 1107/2009, Uredba 1185/2009, Zakon o provedbi uredbe, NN 80/2013; Upisnik SZB). S - Analiza izrade i konzultacije po pojedinim temama seminara.
 6. P - Analiza Uredbe 1107/2009 sa zakonodavnog i praktičnog gledišta. S - analiza i konzultacije po pojedinim temama seminara.
 7. P - Maksimalno dopuštene količine ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (Uredba 396/2005). S - Analiza izrade i konzultacije po pojedinim temama seminara.
 8. P - Pregled i analiza propisa o zaštiti voda. S - Analiza izrade i konzultacije po pojedinim temama seminara.
 9. P - Potpore i poticaji u poljoprivredi. S - Analiza izrade i konzultacije po pojedinim temama seminara.
 10. P- Gost predavač iz poslovnog sektora. S - Rasprava na temu predavanja (pitanja).
 11. P - Biljno zdravstvo (prof. dr. sc. R. Bažok)
 12. P - Zaštita bilja u zajedničkoj poljoprivrednoj politici (prof. dr. sc. R. Bažok)
 13. P - Uloga zaštite bilja u proizvodnji i prometu sjemena i sadnog materijala (prof. dr. sc. R. Bažok)
 14. P - Zakoni i propisi o GMO (prof. dr. sc. R. Bažok) P - Zaštita bilja i dobra poljoprivredna praksa (prof. dr. sc. R. Bažok)
 15. S – zajedničko usmeno izlaganje seminarskog rada.

Obvezna literatura

 1. Popis propisa iz biljnog zdravstva i sredstava za zaštitu bilja
 2. Propisi o održivoj uporabi pesticida
 3. Propisi o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja
 4. Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida
 5. Zakon o biljnom zdravstvu
 6. Program ruralnog razvoja

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Legislation in enviromental and plant protection affairs (BOKU)