Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Štetnici i bolesti ljekovitog i aromatičnog bilja (185496)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R3
E-učenje R2
Sati nastave 30
Predavanja 16
Laboratorijske vježbe 10
Seminar 2
Terenske vježbe 2
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Renata Bažok
prof. dr. sc. Dinka Grubišić
prof. dr. sc. Tihomir Miličević
izv. prof. dr. sc. Darko Vončina
doc. dr. sc. Maja Čačija
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Joško Kaliterna
doc. dr. sc. Maja Čačija
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Joško Kaliterna
doc. dr. sc. Maja Čačija
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Pohađanje nastave obvezno je za studente. Da bi dobili potpis studenti moraju prisustvovati na najmanje 80 % predavanja i 80 % vježbi te 100 % seminara.
Opravdani izostanak potrebno je dokumentirati. Ukoliko je student izostao s nastave više od propisanog, a bez opravdanog razloga, potpis će mu biti uskraćen, a predmet treba ponovno upisati u sljedećoj akademskoj godini.

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Maja Čačija
doc. dr. sc. Maja Čačija

Opis predmeta

Proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja u potpunosti je ekološka proizvodnja stoga je uporaba pesticida zakonski regulirana. U Republici Hrvatskoj se proizvodi ili sakuplja oko 170 vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja. Cilj ovog predmeta je upoznati studente s najvažnijim štetnicima i bolestima najznačajnijeg ljekovitog i aromatičnog bilja. Studenti će dobiti detaljan pregled najvažnijih vrsta štetnika i bolesti. Tijekom predavanja studenti će biti upoznati s biologijom i ekologijom najvažnijih štetnika i bolesti, simptomima šteta koje oni uzrokuju te mogućnostima suzbijanja. Na vježbama će se studenti upoznati s morfološkim značajkama štetnika i patogena, promatrat će ih pod binokularnom lupom te crtati. Kroz seminarski rad studenti će, temeljem stečenih znanja i pretraživanja literature, samostalno obraditi problematiku pojedinih kultura te predložiti moguća rješenja za pojedine probleme.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Fitomedicina (izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)

Opće kompetencije

Nakon odslušanog i položenog modula student će moći primijeniti stečena znanja u teoriji i praksi, moći će argumentirati i riješiti problem. Stečena znanja studenti će koristiti u obavljanju poslova zaštite ljekovitog i aromatičnog bilja od štetnika i bolesti.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
  Tijekom izvođenja laboratorijskih vježbi studenti će promatrati štetnike i bolesti pod binokularnom lupom te će iste crtati. Vježbe se provode u skupinama (po 10 studenata u svakoj skupini).
 • Predavanja
 • Seminari
  Studenti usmeno izlažu radove prema zadanim temama.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Protumačiti životni ciklus i ekologiju najznačajnijih štetnika i bolesti ljekovitog i aromatičnog bilja. Tijekom usmenog izlaganja seminarskih radova i pismenim ispitom.
Determinirati štetnike i patogene temeljem morfoloških značajki. Pregledavanjem crteža te tijekom ispita.
Procijeniti veličinu štete temeljem simptoma napada na biljkama domaćinima. Tijekom usmenog izlaganja seminarskih radova i pismenim ispitom.
Donijeti odluku o vremenu i načinu suzbijanja štetnika i bolesti. Tijekom usmenog izlaganja seminarskih radova i pismenim ispitom.
Odabrati ekološki i ekonomski najprihvatljivije mjere suzbijanja. Tijekom usmenog izlaganja seminarskih radova i pismenim ispitom.

Način rada

Obaveze nastavnika

Nastavnik je dužan izvoditi nastavu u skladu s izvedbenim planom, omogućiti studentima potrebne materijale za izvođenje nastave. Nadalje, nastavnik je obvezan omogućiti studentima dovoljno ispitnih rokova te ih pravovremeno obavijestiti o istima.

Obaveze studenta

Pohađanje nastave obvezno je za studente. Da bi dobili potpis studenti moraju prisustvovati na minimalno 80 % predavanja i 80 % vježbi te 100 % seminara. Opravdani izostanak potrebno je dokumentirati. Ukoliko je student izostao s nastave više od propisanog, a bez opravdanog razloga, potpis će mu biti uskraćen, a predmet treba ponovno upisati u sljedećoj akademskoj godini. Studenti će dobiti teme za seminare te će samostalno pripremati seminare i aktivno sudjelovati na izlaganjima istih. Tijekom izvođenja vježbi studenti će promatrati štetnike i bolesti pod binokularnom lupom te će iste crtati. Studenti mogu polagati predmet tijekom semestra u kojem isti slušaju kroz dva parcijalna ispita. Uvjet za izlazak na drugi parcijalni ispit je uspješno položen prvi parcijalni ispit. Studenti koji ne polože ispit putem parcijalnih ispita dužni su u vrijeme ispitnih rokova izaći na pisani ispit.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Crteži s vježbi 10 % 0-59 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 9 0,3
Seminarski radovi 10 % 0-59 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 9 0,3
I. međuispit: pismeni 40 % 0-59%
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 36 1,2
II. međuispit: pismeni 40 % 0-59%
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
6 36 1,2
UKUPNO 100 % 91-100 %, 81-90 %, 71-80 %, 60-70%, 0-59% Izvrstan (5), Vrlo dobar (4), Dobar (3), Dovoljan (2), Nedovoljan (1) 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Crteži s vježbi Na vježbama studenti promatraju pod binokularnom lupom štetnike i bolesti te iste crtaju tijekom sata. Do kraja semestra svi crteži trebaju biti predani na uvid. Dozvoljen je izostanak s 20% vježbi pa nema potrebe za nadoknadom.
Seminarski radovi Studenti usmeno izlažu seminarske radove prema zadanim temama. Do kraja semestra seminarski radovi trebaju biti usmeno prezentirani. Svaki student mora sudjelovati u izradi seminarskog rada i njegovom izlaganju. Nadoknade za izlaganje nema.
I. međuispit: pismeni Pismeni ispit određenog dijela nastavnog gradiva. Pitanja uključuju: nadopunjavanje, prepoznavanje ili opisno odgovaranje. Prepisivanje se kažnjava sukladno pravilnicima institucije te se u tom slučaju ispit poništava. Polaže se polovinom semestra. Tijekom redovitih ispitnih rokova.
II. međuispit: pismeni Pismeni ispit određenog dijela nastavnog gradiva. Pitanja uključuju: nadopunjavanje, prepoznavanje ili opisno odgovaranje. Prepisivanje se kažnjava sukladno pravilnicima institucije te se u tom slučaju ispit poništava. Polaže se na kraju semestra. Tijekom redovitih ispitnih rokova.

Tjedni plan nastave

 1. P - Uvodno predavanje. Upoznavanje studenata s pravima i obvezama, ciljem modula, sadržajem i načinima provjere znanja. Podjela najvažnijih štetnika ljekovitog i aromatičnog bilja po sistematici.
 2. P - Štetnici iz redova Thysanoptera i Orthoptera. Biologija, ekologija, značaj, štetnost i mogućnosti suzbijanja kukaca iz redova Thysanoptera i Orthoptera.
 3. P - Štetnici iz redova Hemiptera i Coleoptera. Biologija, ekologija, značaj, štetnost i mogućnosti suzbijanja kukaca iz redova Hemiptera i Coleoptera.
 4. P - Štetnici iz redova Lepidoptera i Diptera. Biologija, ekologija, značaj, štetnost i mogućnosti suzbijanja kukaca iz redova Lepidoptera i Diptera.
 5. P - Nematode, grinje, puževi i glodavci štetni u proizvodnji ljekovitog i aromatičnog bilja i mjere suzbijanja.
 6. V (PK)- Uvodne vježbe. Pregled morfoloških karakteristika važnih za identifikaciju kukaca s naglaskom na sistematiku najvažnijih štetnika ljekovitog i aromatičnog bilja.
 7. V (PK)- Štetnici iz redova Thysanoptera i Orthoptera. Rad na determinaciji kukaca i simptomatici šteta od kukaca iz redova Thysanoptera i Orthoptera, izrada crteža.
 8. V (PK)- Štetnici iz redova Hemiptera i Coleoptera. Rad na determinaciji kukaca i simptomatici šteta od kukaca iz redova Hemiptera i Coleoptera, izrada crteža.
 9. V (PK)- Štetnici iz redova Lepidoptera i Diptera; Rad na determinaciji kukaca i simptomatici šteta od kukaca iz redova Lepidoptera i Diptera, izrada crteža. 1. međuispit – pismeni.
 10. P - Mikoze ljekovitog i aromatičnog bilja. Najvažnije gljivične bolesti, etiologija, epidemiologija, mjere zaštite kultura.
 11. P - Mikoze ljekovitog i aromatičnog bilja. Najvažnije gljivične bolesti, etiologija, epidemiologija, mjere zaštite kultura. Viroze ljekovitog i aromatičnog bilja. Najvažnije virusne bolesti aromatičnog i ljekovitog bilja, njihova etiologija, epidemiologija i mjere zaštite.
 12. P - Viroze ljekovitog i aromatičnog bilja. Najvažnije virusne bolesti aromatičnog i ljekovitog bilja, njihova etiologija, epidemiologija i mjere zaštite.
 13. V (PK) - Mikoze ljekovitog i aromatičnog bilja. Determinacija uzročnika bolesti.
 14. V (PK) - Mikoze ljekovitog i aromatičnog bilja. Determinacija uzročnika bolesti.
 15. S - Seminarski radovi. Studenti sudjeluju u izlaganju seminarskih radova o najvažnijim ljekovitim i aromatičnim biljkama s naglaskom na njihove štetnike i bolesti. 2. međuispit – pismeni.

Obvezna literatura

 1. Maceljski, M. (2002): Poljoprivredna entomologija. Zrinski, Čakovec
 2. Igrc Barčić, J., Maceljski, M., (2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika. Zrinski, Čakovec
 3. Oštrec, Lj. (1998): Zoologija. Zrinski, Čakovec
 4. Meyer, U., Blum, H., Gärber, U., Hommes, M., Pude, R., Gabler, J. (2010): Praxisleitfaden "Krankheiten und Schädlinge im Arznei- und Gewürzpflanzenanbau". DPG Spectrum Phytomedizin, Braunschweig
 5. Nastavni materijali nositelja predmeta u sveučilišnom programu Merlin (sustav e-učenja Merlin)

Preporučena literatura

 1. Bokulić i sur. (2015): Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja. Dostupno na: http://fisportal.mps.hr/hr/sve/dokumenti-obrasci/
 2. Cvjetković i sur. (2017): Glasilo biljne zaštite 1-2
 3. Preporučene internet stranice

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • İlnesses and Harms of Medical and Aromatic Plants, Balikesir University, Turska
 • Protection of Horticultural Plants, Sveučilište u Ljubljani, Biotehnički fakultet