Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Ekološko vinogradarstvo (26174)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 22
Seminar 2
Terenske vježbe 6
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić
prof. dr. sc. Božena Barić
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Božena Barić
doc. dr. sc. Zvjezdana Marković
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 71%
Vrlo dobar (4) 81%
Izvrstan (5) 91%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić
prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić

Opis predmeta

Modul razmatra specifičnosti ekološkog uzgoja u vinogradarstvu i namijenjen je studentima koji imaju temeljna znanja iz vinogradarstva stečena na preddiplomskom i osnovnim kolegijima diplomskog studija. U uvodnom dijelu definira se ekološki uzgoj te opisuje povijest razvoja ekološkog vinogradarstva u svijetu i Hrvatskoj. Studenti se upoznaju sa zakonskom regulativom u ekološkom vinogradarstvu te preduvjetima za organiziranje ovakve proizvodnje i označavanje grožđa i vina ekološkim znakom. Temeljem pravilnika o biljnoj proizvodnji u ekološkoj poljoprivredi obradit će se tehnološki postupci preporučeni za ekološko vinogradarstvo: sustavi uzdržavanja tla, zatravljivane, gnojidba, uzgojni sustavi, zahvati reza u zrelo i zelenog reza. U poglavlju zaštite od bolesti i štetnika obradit će se simptomi najvažnijih bolesti u vinogradarstvu, kao i biologija njihovih uzročnika te načini zaštite sukladni dozvoljenim mjerama i sredstvima u ekološkom vinogradarstvu. Razmatrat će se i sorte prikladne za ekološko vinogradarstvo, s posebnim naglaskom na one otporne na gljivične bolesti nastale međuvrsnom hibridizacijom. Na terenskim vježbama studenti će se u praksi upoznati s specifičnostima ekološkog vinograda te karakteristikama sorata s otpornošću na gljivične bolesti i njihovim vinima.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

U okviru ovog modula studenti će steći znanja o specifičnostima ekološkog uzgoja u vinogradarstvu kao preduvjet za vođenje proizvodnje na ekološkom poljoprivrednom gospodarstvu ili rad u savjetodavnim ili kontrolnim institucijama u ekološkoj poljoprivredi

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  Grupa studenata izrađuju pisani rad s temama vezanim uz ekološko vinogradarstvo te ga prezentiraju ostalim studentima stječući vještine prikupljanja i obrade literature te izrade i javnog prezentiranja svojih postignuća.
 • Terenske vježbe
  Na terenskim vježbama studenti se u praksi upoznati s specifičnim tehnološkim rješenjima u ekološkom vinogradu te karakteristikama sorata s otpornošću na gljivične bolesti i njihovim vinima. Vizualnim pregledom determiniraju bolesti, pregledom feromonskih mamaca upoznaju štetnike i procjenjuju populaciju štetnika i bolesti.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
- razumjeti i interpretirati razloge koji su doveli do razvoja ekološke poljoprivrede, odnosno ekološkog vinogradarstva sudjelovanje u raspravama, test znanja, završni ispit
- definirati ciljeve ekološkog vinogradarstva test znanja, završni ispit
- nabrojit zakonske propise i objasniti sustav kontrole proizvodnje i certifikacije grožđa i vina iz ekološkog uzgoja test znanja, završni ispit
- objasniti važnost i odabrati prikladne načine očuvanja i poticanja raznolikosti vrsta u ekosustavu vinograda sudjelovanje u raspravama, test znanja, završni ispit
- odabrati i argumentirano preporučiti prikladne agro- i ampelotehničke zahvate u vinogradu, sukladne načelima i propisima ekološke poljoprivredne proizvodnje sudjelovanje u raspravama, terenske vježbe, test znanja, završni ispit
- objasniti genetičku pozadinu otpornosti sorata prema gljivičnim bolestima te odabrati i opisati sorte vinove loze prikladne za ekološko vinogradarstvo terenske vježbe, test znanja, završni ispit
- odabrati dozvoljena i preporučene sredstava i postupke pri proizvodnji ekoloških vina test znanja, završni ispit
- razumjeti problem zaštite od štetočinja u sustavu ekološke proizvodnje te argumentirano preporučiti direktne i indirektne mjere i sredstava za njihovu kontrolu terenske vježbe, test znanja, završni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje izravne nastave - predavanja, vježbe. Sastavljanje testova znanja te njihovo ocjenjivanje. Održavanje usmenih ispita i konzultacija. Izrada nastavnih materijala.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama. Polaganje ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Predavanja+vježbe* seminar 26 26 0,8
Test znanja 1 (T1) 65% 61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 40 1,5
Test znanja 2 (T2) 35% 61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 24 0,7
UKUPNO 100% (2xT1+T2)/3 30 90 3
Usmeni ispit 100% 60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
64 2,2

* studenti koji tijekom semestra ne polože testove znanja pristupaju u ispitnom roku cjelovitom završnom usmenom ispitu

Tjedni plan nastave

 1. Definicija, ciljevi i povijest razvoja ekološkog vinogradarstva. Značaj i površine pod ekološkim vinogradima u svijetu i Hrvatskoj. Zakoni i propisi. - P
 2. Podizanje ili preusmjeravanje vinograda na ekološku proizvodnju. Odabir prikladnih položaja, sorata i sustava uzgoja pri podizanju ekološkog vinograda.
 3. Od monokulture do raznolikosti vrsta u vinogradu. Sustavi uzdržavanja tla u ekološkom vinogradu. Zatravljivanje i povećanje raznolikosti vrsta u ekosustavu. P i S
 4. Načela ishrane i gnojidba u ekološkom vinogradu. P
 5. Specifičnost provođenja agrotehničkih i ampelotehničkih zahvata u ekološkom vinogradu te njihova uloga u zaštiti od bolesti i štetnika. P i S
 6. Ampelotehnički zahvati i ustroj ekološkog vinograda. T
 7. Tolerantnost različitih vrsta roda Vitis prema gljivičnim bolestima. Stvaranje otpornih sorata i zakonski okvir za njihov uzgoj. P i S
 8. Posebnosti tehnologije prerade, dorade i njege vina. Kakvoća vina iz ekološkog uzgoja. P
 9. Karakteristike sorata prikladnih za ekološki uzgoj i senzorna svojstva njihovih vina T
 10. Parcijalni ispit I (pismeni)
 11. Uvod u ekološku zaštitu vinove loze od štetnih organizama, simptomi bolesti vinove loze.
 12. Najvažniji štetnici vinove loze, biologija štetnika, prognoza pojave bolesti i štetnika, procjena populacije štetnih organizama.
 13. Suzbijanje bolesti i štetnika vinove loze u ekološkom vinogradarstvu. Biološke, biotehničke i agrotehničke mjere zaštite. Biološki preparati.
 14. Studenti vizualnim pregledom determiniraju bolesti, pregledom feromonskih mamaca upoznaju štetnike i procjenjuju populaciju štetnika i bolesti. T
 15. Parcijalni ispit II

Obvezna literatura

 1. predavanja i PowerPoint- prezentacije
 2. Karoglan Kontić, Jasminka, Karoglan Todorović, Sonja (1996). Ekološko vinogradarstvo. Zagreb: Hrvatski centar „Znanje za okoliš“.
 3. Mirošević, N., Karoglan Kontić, Jasminka. (2008). Vinogradarstvo. Zagreb: Globus.
 4. Ciglar, I. (1998). Integrirana zaštita voćnjaka i vinograda. Čakovec: Zrinski d. d.

Preporučena literatura

 1. Znaor, D. (1996). Ekološka poljoprivreda. Zagreb: Globus.
 2. Hofmann, U., Kopfer, P., Werner, A. (1995). Ökologischer Weinbau. Stuttgart: Ulmer Verlag.