Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Ekologija štetnika i načela prognoze (78535)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 20
Auditorne vježbe 5
Seminar 5
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60 % - 70 %
Dobar (3) 71 % - 80 %
Vrlo dobar (4) 81 % - 90 %
Izvrstan (5) 91 % - 100 %

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak
prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak

Opis predmeta

Ekologija štetnika je grana koja se unutar Entomologije najviše i najbrže razvija. Obuhvaća tri glavna područja - autekologiju, sinekologiju i demekologiju. Unutar autekologije obradit će se biotički, abiotički i trofički čimbenici, unutar demekologije metode praćenja populacije, migracijska kretanja, čimbenike nataliteta i mortaliteta, disperziju, dinamiku populacije…Unutar sinekologije obradit će se uzajamni odnosi koji vladaju između biocenoza i biotopa. Temelj je svih ostalih djelatnosti unutar entomologije jer proučava uvjete pod kojima se događaju promjene u svijetu kukaca, populacije i biocenozu odnosno ekosustave u kojima kukci obitavaju. Studenti će se upoznati s načelima prognoze najvažnijih štetnih kukaca u ratarskoj, voćarskoj i povrtlarskoj proizvodnji. Temeljem prognoza naučit će odrediti potrebu i optimalne rokove tretiranja najvažnijih štetnika.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Fitomedicina (izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje utjecaja ekoloških čimbenika na visinu populacije kukaca.
Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja u razumijevanju značaja izvještajno prognozne službe u suzbijanju štetnika te objavljivanja prognoza i signalizacije temeljem prikupljenih i obrađenih podataka.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
  U sklopu vježbi izvode se dvije auditorne vježbe iz dijela ekologije štetnika i tri auditorne vježbe iz dijela prognoziranja pojave štetnika i signalizacije rokova za njihovo suzbijanje.
 • Predavanja
 • Seminari
  Studenti usmeno izlažu pojedinačne radove prema zadanim temama.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Nabrojiti i objasniti utjecaj klimatskih, biotskih i trofičkih čimbenika na visinu populacije štetnika Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit
Navesti obilježja populacije Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit
Opisati organizaciju i značaj izvještajno prognozne službe na regionalnoj i državnoj razini Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, pismeni ispit, usmeni ispit
Navesti i opisati metode utvrđivanja rasprostranjenosti i brojnosti najvažnijih štetnika u poljoprivrednoj proizvodnji Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave,seminarski radovi, pismeni ispit, usmeni ispit
Integrirati biološka i ekološka istraživanja o štetnicima sa meteorološkim podacima, fenologijom kulturnih biljaka, tipom zemljišta u prognoziranju i signalizaciji rokova tretiranja Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, pismeni ispit, usmeni ispit
Objasniti dugoročnu prognozu, kratkoročnu prognoza i signalizaciju ili upozorenje Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, pismeni ispit, usmeni ispit
Izračunati i odrediti optimalne rokove tretiranja štetnih kukaca temeljem prikupljenih i obrađenih podataka te objaviti preporuke i informacije Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, pismeni ispit, usmeni ispit
Integrirati znanje iz predmeta ekologija štetnika i načela prognoze s drugim modulima iz zaštite bilja Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, pismeni ispit, usmeni ispit
Razviti vještine učenja za nastavak studija i/ili cijeloživotno obrazovanje Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, pismeni ispit, usmeni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Izvođenje nastave prema planu, praćenje rada studenata, ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom semestra i na završnom ispitu, praćenje kvalitete koje osiguravaju izlazne kompetencije, omogućava kontaktiranje sa studentima

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave je obvezno. Evidenciju pohađanja nastave provodi nositelj predmeta. Za ostvarivanje prava potpisa studenti trebaju nazočiti na 80 % predavanja, 85 % seminara i 85 % vježbi. Ukoliko je student izostao s nastave više od propisanog, a bez opravdanog razloga, potpis će mu biti uskraćen, a predmet treba ponovno upisati u sljedećoj akademskoj godini.
Studenti tijekom vježbi trebaju biti spremni i zainteresirani za timski rad. Tijekom vježbi studenti su dužni nositi posebne bilježnice u koje se evidentiraju i opisuju izvedene vježbe (predmet vježbe, izvođenje i zapažanje). Tijekom vježbi studenti samostalno odrađuju zadatak zadan od strane nastavnika (analiza entomoloških problema, prognoza i signalizacija za određenu županiju za prethodnu vegetacijsku godinu).
Studenti polažu predmet kroz jedan parcijalni ispit u 10 tjednu nastave.
Uvjet za ostvarenje konačne ocjene nakon položenog parcijalnog ispita su odrađeni seminari i samostalni zadaci.
Studenti koji ne polože ispit tijekom semestra, dužni su u vrijeme ispitnih rokova izaći na završni ispit.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje i sudjelovanje na predavanjima i seminarima 5 81 % - 84,9 % dolazaka (2 boda)
81 % - 84,9 % dolazaka (3 boda)
81 % - 84,9 % dolazaka (4 boda)
95 % - 100 % dolazaka (5 bodova)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
25 25 0,84
Pohađanje i sudjelovanje na vježbama 5 Nekontinuirano pohađanje (2 boda)
Kontinuirano pohađanje (5 bodova)
Dovoljan (2)
Izvrstan (5)
5 5 0,16
Parcijalni ispiti PI 75 60-69,9% (45-52,4 bodova)
70-79,9% (52,5-59,9 bodova)
80-89,9% (60-67,4 boda)
80-89,9% (67,5-75 bodova)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
45 1,5
Samostalni rad - analiza entomoloških problema po županijama –prognoza i signalizacija 10 Nepotpuna i netemeljita analiza podataka i loša tehnička izvedba (tiskarske i gramatičke pogreške) (2 boda)
Odgovorna i temeljita analiza podataka, kritički osvrt i dobra tehnička izvedba (10 bodova)
Dovoljan (2)
Izvrstan (5)
0 10 0,34
Seminarski rad 5 Student se ne koristi odgovarajućom terminologijom, pokazuje kako ne vlada materijom (2 boda)
Temeljne ideje, pojmovi i problemi obrađeni su na primjeren način; terminologija je ispravna; student pokazuje kako vlada materijom.( 10 bodova)
Dovoljan (2)
Izvrstan (5)
5 0,16
Završni ispit ZI (PI + UI) (pristupaju studenti koji nisu položili parcijalni ispit tijekom semestra) (bodovna vrijednost ocjena ista kao i kod parcijalnih ispita, udio u ocjeni isti kao i kod parcijalnih ispita 75 %) 45 1,5
Formiranje konačne ocjene: 60-69,9 bodova
70-79,9 bodova
80-89,9 bodova
90-100 bodova
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
UKUPNO 100% 100 bodova 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje i sudjelovanje na predavanjima i seminarima Kod formiranja konačne ocjene u obzir se uzimaju bodovi, a ne ocjena!
Pohađanje i sudjelovanje na vježbama Kod formiranja konačne ocjene u obzir se uzimaju bodovi, a ne ocjena!
Samostalni rad - analiza entomoloških problema po županijama –prognoza i signalizacija Kod formiranja konačne ocjene u obzir se uzimaju bodovi, a ne ocjena!
Seminarski rad Kod formiranja konačne ocjene u obzir se uzimaju bodovi, a ne ocjena!

Tjedni plan nastave

 1. P – Uvod u ekologiju kukaca i načela prognoze
 2. P – Kukci i klimatski čimbenici, A – Suma efektivnih temperatura u funkciji određivanja optimalnih rokova suzbijanja štetnika
 3. P – Kukci i klimatski čimbenici
 4. P – Kukci i biotski čimbenici
 5. P - Kukci i čimbenici ishrane
 6. P - Kukci i čimbenici ishrane
 7. P – Populacije kukaca
 8. P – Populacije kukaca, A – Određivanje gustoće populacije štetnika
 9. P - Organizacija izvještajno prognozne službe u RH, prognoziranje pojave štetnika i signalizacija rokova za njihovo suzbijanje
 10. . P - Metode utvrđivanja rasprostranjenosti i brojnosti najvažnijih štetnika u ratarskoj i povrtlarskoj proizvodnji, A - Metode utvrđivanja štetnika i prirodnih neprijatelja radi donošenja odluke o potrebi i rokovima suzbijanja
 11. P - Metode utvrđivanja rasprostranjenosti i brojnosti najvažnijih štetnika u voćarskoj proizvodnji i vinogradima, A - Metode utvrđivanja štetnika i prirodnih neprijatelja radi donošenja odluke o potrebi i rokovima suzbijanja
 12. P – prognoza i signalizacija, A - Pragovi odluke za najvažnije štetnike u ratarskoj i voćarskoj proizvodnji, prikupljanje i obrada podataka te objavljivanje preporuka i informacija
 13. P - Analiza izvještajno prognoznih poslova u zaštiti bilja za pojavu štetnika u određenim županijama RH, S – izlaganje studentskih radova
 14. S - izlaganje studentskih radova
 15. S - izlaganje studentskih radova

Obvezna literatura

 1. Oštrec, Lj., Gotlin Čuljak, T. (2005): Opća entomologija, Zrinski, Čakovec
 2. Androić, I. (1970): Osnovi zooekologije s posebnim osvrtom na entomofaunu, Zagreb
 3. Materijali koji se nalaze u sustavu Merlin

Preporučena literatura

 1. Price, W.P. (1997): Insect ecology. Third Edition, USA.
 2. Speight, R.M., Hunter, D.M., Watt, D.A. (1999): Ecology of Insects, Blackwell Science, Oxford
 3. preporučene internet stranice

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Ecology of insects, University of Hohenheim