Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

GIS i prirodni resursi (144095)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 12
Laboratorijske vježbe 18
Izvođač predavanja
doc. dr. sc. Vladimir Kušan
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-69%
Dobar (3) 70-79%
Vrlo dobar (4) 80-89%
Izvrstan (5) >90%

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Hrvoje Kutnjak
doc. dr. sc. Hrvoje Kutnjak

Opis predmeta

Danas je upravljanje prirodnim resursima postalo nezamislivo bez uključivanja geografskog informacijskog sustava. Cilj ovoga predmeta je upoznati studente s osnovama geografskog informacijskog sustava (GIS), ali i osnovama daljinskih istraživanja odnosno korištenjem različitih vrsta snimaka u proučavanju prirodnih resursa.
Sukladno tome složena je tematska struktura modula za usavršavanje u radu s GIS-om i srodnim tehnologijama. Studenti će o okviru modula dobiti osnovna znanja o: vrstama GIS-a, vrstama i oblicima podataka u GIS-u; geometrijskim podacima i radu s njima; atributnim podacima i radu s njima; povezivanju geometrijskih i atributnih podataka, pretraživanju i načinima analize podataka; kartografskim projekcijama i datumima, skeniranju, digitalizaciji i vektorizaciji te geokodiranju karata; radu s GPS-om; oblikovanju karata, izvještaja i ispisa te praktičnoj primjeni GIS-a.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Nakon odslušanog modula i položenog ispita studenti će imati znanja o: vrstama i karakteristikama računalne tehnike i programske podrške neophodne za GIS; načinima uspostave GIS-a; radom s grafičkim i atributnim bazama podataka; korištenju globalnih pozicijskih sustava (GPS) za održavanje grafičkih baza podataka; uklapanju podataka i produkata daljinskih istraživanja u GIS; primjeni digitalnih modela reljefa (DMR) te analizama podataka i kreiranju novih informacija pomoću GIS-a.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Usvajanje praktičnih iskustava korištenjem GIS-a s ciljem rješavanja problema iz stvarnog svijeta pismeni, usmeni
Razumjeti osnove geografije i kartografije pismeni, usmeni
Prepoznati prostorne podatke koji mogu biti adresirani u GIS-u pismeni, usmeni
Razumjeti ključne komponente i alate GIS programa i kako one rade pismeni, usmeni
Prikupiti i manipulirati podacima prikupljenim GPS-om pismeni, usmeni
Uspostaviti novu bazu podataka, ažurirati je i analizirati prostorne podatke pismeni, usmeni
Kreirati digitalni elevacijski model pismeni, usmeni
provesti prostornu analizu i stvoriti novu informaciju kroz GIS pismeni, usmeni

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
pismeni 100 0-59
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
Ukupno 100 - - 30 90 3
usmeni 100 0-59
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
Ukupno 100 - - 30 90 3

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u geografsko informacijski sustav. Povijesni razvitak. Definicije pojmova. Vrste geografsko informacijskih sustava. Prednosti GIS-a.
 2. Načini i uvjeti projektiranja sustava.,Vrste i karakteristike računalne tehnike i programske podrške neophodne za GIS
 3. Formati zapisa za različite baze podataka. Vektorski i rasterski GIS.
 4. Uspostava i održavanje baza podataka. Geometrijski podaci i rad s njima (vektorski, rasterski) Atributni podaci (numerički, opisni) i rad s njima
 5. Unos podataka (kartografske projekcije i datumi, skeniranje, digitalizacija i vektorizacija, geokodiranje)
 6. Povezivanje digitaliziranih podataka s bazama; Uspostava trajnih/virtualnih veza između geometrijskih i opisnih podataka
 7. Analize podataka u GIS-u, Pretraživanje prema lokaciji i/ili atributima, Osnovne GIS funkcije;
 8. Rasterske baze podataka,, rasterizacija, operacije s pikselima, Prostorne analize i generalizacije
 9. Korištenje globalnih pozicijskih sustava (GPS) za održavanje grafičkih baza podataka,
 10. Vrste; način izrade i primjena na konkretnim primjerima; Analiza reljefa korištenjem DMR-a
 11. Integracija podataka dobivenih daljinskim motrenjem u GIS.
 12. Vrste daljinskih istraživanja iz svemira; digitalna interpretacija aero- i satelitskih snimaka; primjena daljinskih istraživanja za proučavanje prirodnih resursa.
 13. Analiza podataka: prostorne analize, numeričke analize; Izrada prostornih prikaza na temelju tabličnih podataka i numeričkih analiza.
 14. Izrada layouta, izrada grafičkih i tabelarnih sadržaja te uklapanje u karte, postavljanje mjerila, kartografske mreže i dr. elemenata karte, ispis u filove i na papir.
 15. Primjeri uporabe GIS-a u agroekologiji, korištenju i upravljanju prirodnim resursima

Obvezna literatura

 1. Oluić, M.: Snimanje i istraživanje Zemlje iz Svemira: sateliti, senzori, primjena. HAZU i Geosat, Zagreb, 516, 2001
 2. Kušan, V.: Nove tehnike izmjere i kartografije, Hrvatske šume, Zagreb, 1994.
 3. Brukner, M. i dr.: GIZIS - osnove, INA INFO, Zagreb, 1994.
 4. Kereković, D.,: GIS u Hrvatskoj, INA - Industrija nafte d.d., Zagreb, 1997.

Preporučena literatura

 1. http://www.geom.unimelb.edu.au/gisweb/
  http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/ccrs/learn/tutorials
  http://www.gisdevelopment.net/tutorials