Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Urbana entomologija (144430)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 18
Vježbe u praktikumu 8
Seminar 2
Terenske vježbe 2
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Mešić
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Mešić
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Aleksandar Mešić
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Mešić

Opis predmeta

Gradsko zelenilo je sastavni dio života urbanih područja. Zelenilo ima zdravstvenu, estetsku i socijalnu funkciju, pročišćava zrak, smanjuje buku, štiti od sunca vjetra i prašine, djeluje umirujuće na stanovništvo, dom je brojnim životinjama, a i simbol je socio-ekonomskog statusa. Da bi ispunilo sve te funkcije, gradsko zelenilo mora biti zdravo. Zbog specifičnih životnih uvjeta, gradsko zelenilo je posebno osjetljivo na negativne biotske i abiotske činitelje. Značajno mjesto među njima imaju štetni, ali i korisni kukci. Ovaj modul studentima pruža nove spoznaja o entomofauni gradske sredine, o njihovoj biologiji i ekologiji, ali i štetnosti, te načinima kontroliranju njihove populacije.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Fitomedicina (izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)

Opće kompetencije

Studenti stječu znanja o štetnicima gradskog zelenila i kontroli njihove populacije. Osposobljeni su za rad u održavanju gradskog zelenila i spremni za nastavak (cjeloživotnog) obrazovanja iz područja urbane entomologije ali i zaštite bilja u gradskim uvjetima.

Oblici nastave

 • Predavanja
  teorijske osnove urbane entomologije i zaštite gradskog zelenila od štetnika.
 • Seminari
  Studenti izrađuju pisani seminarski rad i usmeno prezentiraju radove prema zadanim temama.
 • Terenske vježbe
  Prepoznavanje simptoma napada različitih štetnika i određivanje najprikladnije metode zaštite gradskog zelenila
 • Vježbe u praktikumu
  Prepoznavanje različitih štetnika gradskog zelenila, određivanje potrebe za njihovo suzbijanje i načina aplikacije pesticida (bioloških, biotehničkih i kemijskih) vodeći računa o specifičnostima urbane sredine.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Poznavati najznačajnije skupine kukaca gradskih sredina te osnove njihove biologije i ekologija Aktivno sudjelovanje studenata u nastavi, vježbe u praktikumu i završni usmeni ispit
Odrediti značaj različitih kukaca na gradsko zelenilo Aktivno sudjelovanje studenata u nastavi, vježbe u praktikumu i završni usmeni ispit
Razumjeti štetnost pojedinih vrsta kukaca na gradsko zelenilo Aktivno sudjelovanje studenata u nastavi, vježbe u praktikumu i završni usmeni ispit
Zaključiti postoji li potreba za suzbijanjem kukaca u gradskoj sredini Aktivno sudjelovanje studenata u nastavi, vježbe u praktikumu, terenske vježbe i završni usmeni ispit
Odrediti program kontrole populacije štetnika gradskog zelenila Aktivno sudjelovanje studenata u nastavi, vježbe u praktikumu, terenske vježbe i završni usmeni ispit
Znati samostalno provesti biološko suzbijanje štetnika,ukoliko je to moguće Završni usmeni ispit
Odrediti najprimjereniju tehniku aplikacije pesticida za zaštitu gradskog zelenila, vodeći računa o riziku kontaminacije ljudi i okoliša Vježbe u praktikumu, terenske vježbe i završni usmeni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Nastavnik putem predavanja uče studente značaju koji štetnici imaju na gradsko zelenilo. Uči studente biologiju i ekologiju štetnika gradskog zelenila, kao i načine praćenja njihove populacije, određivanje potrebe za njihovim suzbijanjem i načina njihova suzbijanja. Studente će upoznati s rizicima zaštite bilja u urbanoj sredini kao i načinima da se ti rizici minimiziraju. Kroz vježbe u praktikumu i terenske vježbe uči studente poznavati štetnike urnaog zelenila kao i prepoznavati simptome na biljkama koje oni uzrokuju. Kroz seminarske radove, nastavnik će uputiti studente da samostalno obrade pojedine teme vezane uz urbanu entomologiju te ih izložiti kolegama i predmetnom nastavniku.

Obaveze studenta

Studenti redovito pohađaju i aktivno sudjeluju u svim oblicima nastave. Student mora pohađati najmanje 80% predavanja, 85% vježbi i 85% seminara. Na predavanjima uče teorijske osnove urbane entomologije i zaštite gradskog zelenila od štetnika. U praktikumu uče prepoznavati različite vrste štetnika gradskog zelenila, sredstva za njihovo suzbijanje i metode aplikacije pesticida u urbanim sredinama. Znanje o navedenom pokazuju kroz aktivno sudjelovanje u predavanjima, te vježbama u praktikumu i terenskim vježbama, kao i na završnom usmenom ispitu Izrađuju seminarski rad u paru ili u grupi do troje studenata te izlažu isti pred ostalim studentima i nastavnikom. Kroz aktivno sudjelovanje u nastavi pripremaju se za pristupanje završnom usmenom ispitu.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja i vježbe) 28 28 0,9
Seminarski rad (S) Izrada pisanog dijela i usmeno izlaganje 20% 5 bodova
6-7 bodova
8-9 bodova
10 bodova
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 12 0,4
Završni usmeni ispit (UI) -student polaže ukoliko nije položio parcijalne ispite tijekom semestra 80% 61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 50 1,7
UKUPNO 100% S x 0,2 + UI x 0.8 30 90 6

Tehničko oblikovanje rada:
-rad je oblikovan prema danim uputama -2 boda
-rad ima manja formalna odstupanja od danih uputa -1 bod
- rad ima velika odstupanja od danih uputa:- 0 bodova
Sadržajno oblikovanje rada:
Problematika rada prikladno obrađena, stručna terminologija ispravno korištena, studenti pokazuju razumijevanje materije 6 bodova
problematika rada djelomično ispravno korištena, studenti djelomično razumijevaju materiju 3 boda
problematika neprikladno prikazana, studenti ne pokazuju razumijevanje materije 0 bodova
Izlaganje seminarskog rada
PowerPoint prezentacija sadržajno i tehnički prikladno oblikovana, suradnja studenata u izlaganju primjerena, dužina trajanja izlaganja prikladna 2 boda
-PowerPoint prezentacija sadržajno i tehnički djelomično prikladna, studenti neravnomjerno sudjeluju u izlaganju, dužina trajanja izlaganja prekoračena 1 bod
-PowerPoint prezentacija sadržajno i tehnički neuređena, studenti nespremni, dužina trajanja izlaganja neprimjerena 0 bodova

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Završni usmeni ispit (UI) Obuhvaća cjelokupno gradivo predavanja i vježbi prikazano kroz semestar. Ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u urbanu entomologiju: P (2) – Uvod u problem štetnika u gradskoj sredini. Opis šteta koje oni čine u Hrvatskoj i susjednim zemljama, te upoznavanje s potencijalnim štetnicima.
 2. Štetnici iz podrazreda Apterygota: P (2) – Prikaz osnovnih značajki beskrilnih kukaca koji čine štete u gradskim sredinama,
 3. Sistematski pregled krilatih kukaca značajnih za gradsku sredinu: P (2) – Sistematski prikaz najznačajnijih štetnika gradskog zelenila.
 4. Morfološke karakteristike najznačajnijih kukaca urbanog staništa: PK (2) – U praktikumu će biti prikazani najznačajniji kukci gradske sredine i objašnjene njihove morfološke karakteristike. Temeljem prikazanog, studente će se naučiti da samostalno determiniraju najznačajnije vrste.
 5. Kukci gradske sredine – 1.dio: P (2) – Opis kukaca gradske sredine iz redova Ephemeroptera, Plecoptera,Orthoptera, Phasmida, Dermoptera, IsopteraPsocoptera, Blattodea,i Mantodea i Phthiraptera, te njihov značaj za ljude i biljke.
 6. Kukci gradske sredine – 2.dio: P (2) – Opis kukaca gradske sredine iz redova Hemiptera, Thysanoptera i Neuroptera, te njihov značaj za ljude i biljke u gradskoj sredini.
 7. Kukci gradske sredine – 3.dio: P (2) – Opis kukaca gradske sredine iz redova i Coleoptera, Lepidoptera i Diptera
 8. Kukci gradske sredine – 3.dio: P (1) i PK (1) – Uvod u problem štetnika u gradskoj sredini. Opis šteta koje oni čine u Hrvatskoj i susjednim zemljama, te upoznavanje s potencijalnim štetnicima.
 9. Zaštita urbanog zelenila od štetnika: P 81) i PK (1) – Prikaz određivanja intenziteta štete, te određivanje potrebe za suzbijanjem. također će se objasniti mogućnosti prognoze pojave
 10. Zaštita urbanog zelenila od štetnika: T (2) – Prikaz najznačajnijih sanitarnih štetnika, njihove morfoloških karakteristika i životnog ciklusa. Navest će se i mogućnost prevencije njihove pojave ali i načini suzbijanja.
 11. Sanitarni štetnici: P (1) i PK (1) – Pregled najznačajnijih molestanata u gradskim sredinama. Opis njihove morfologije, biologije i ekologije, kao i mogućnosti suzbijanja.
 12. Molestanti: P (1) i PK (1) – Prikaz štetnika uskladištenih proizvoda u domovima ljudi. Objasnit će se morfologija, biologija i ekologija najznačajnijih štetnika, te mogućnosti njihovog suzbijanja.
 13. Štetnici ljudskih nastanbi: P (1) i PK (1) – Prikaz štetnika ludskih nastanbi, njihove biologije i mogućnosti suzbijanja.
 14. Prevencija i suzbijanje štetnika u urbanim sredinama: P (1) i PK (1) – Objasnit će se svi rizici koji se mogu javiti prilikom suzbijanja štetnika u gradskoj sredini. Prikazat će se načini na koje se oni mogu svesti na prihvatljivu mjeru ili u potpunosti izbjeći.
 15. Seminari: S (2) – Studenti će izložiti seminare u kojima opisuju pojedine skupine štetnika prema vrstama šteta koje čine. (Legenda: P-predavanja; PK-praktikum; T-terenska nastava; S-seminar)

Obvezna literatura

 1. Mešić, A. (2012). Interna skripta i drugi nastavni materijali.

Preporučena literatura

 1. Robinson, W.H. (2005). Urban Insects and Arahnids. Cambridge: Cambridge Univerity Press.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Urban entomology and biological control of pest insects in urban areas. Universität für Bodenkultur Wien.
 • Urban entomology. North Carolina State University.
 • Urban entomology. Oregon state University.
 • Urban Vertebrate Pest Management; University of Florida.
 • Urban pesticide application. University of Florida.
 • Ornamental & turf insects. North Carolina State University.
 • Urban Pest Management. University of Hawai'i (Bs).
 • Entomofauna cveća i ukrasnog šiblja. Fitomedicina (Bs). Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
 • Urbana entomologija. Agroekologija i zaštita životne sredine (Bs). Poljoprivredni fakultet Novi Sad.