Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja (157188)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 26
Laboratorijske vježbe 8
Vježbe u praktikumu 12
Seminar 6
Terenske vježbe 8
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Dinka Grubišić
prof. dr. sc. Tajana Krička
prof. dr. sc. Renata Bažok
prof. dr. sc. Tihomir Miličević
izv. prof. dr. sc. Ana Matin
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Dinka Grubišić
izv. prof. dr. sc. Ana Matin
doc. dr. sc. Darija Lemić
doc. dr. sc. Joško Kaliterna
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Dinka Grubišić
prof. dr. sc. Dinka Grubišić

Opis predmeta

Predmet sadržajno obuhvaća tehnologije skladištenja poljoprivrednih proizvoda, prikaz najvažnijih štetnika i biljnih patogena koji se na njima razvijaju te metode primjene pesticida u skladišnim prostorima. Kroz sadržaj predmeta bit će prikazane vrste i tipovi skladišta i silosa te sustavi skladištenja s naglaskom na žitarice i uljarice. Bit će prikazano i određivanje fizikalnih i psihrometarskih karakteristika žitarica i uljarica čije je poznavanje važno za uspješno skladištenje. Postupci određivanja temperature i vlage uskladištenih proizvoda, prikazani u sklopu predmeta, od važnosti su za zbrinjavanje proizvoda, ali i za određivanje preduvjeta za razvoj bolesti i štetnika. Štetnici i biljni patogeni bit će prikazani kroz morfologiju, važnu za njihovo prepoznavanje, te biologiju i ekologiju. Za sve štetnike i biljne patogene bit će prikazani i simptomi (oštećenja) na uskladištenim proizvodima koji su od važnosti za pravovremeno prepoznavanje i rješavanje problema. Metode primjene pesticida bit će prikazane prema pojedinim štetnicima i bolestima te objektima u kojima se provodi skladištenje proizvoda. Predmet donosi znanja potrebna za pravilan odabir pesticida s obzirom na kemijsku pripadnost, namjenu te vrijeme i mjesto primjene.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Fitomedicina (izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Mehanizacija (izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

Opće kompetencije

Studenti će biti osposobljeni rješavati probleme uzrokovane štetočinjama koji se javljaju tijekom skladištenja odabirući optimalnu tehnologiju sprječavanja istih, primjenjujući spoznaje o fizikalno-kemijskim svojstvima ratarskih i ostalih značajnijih kultura tijekom dorade i skladištenja te poznavanje karaktertistika opreme za sušenje i skladištenje.
Nakon odslušanog predmeta student će moći voditi zaštitu uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetnih kukaca, grinja, glodavaca i ptica. Bit će osposobljen utvrditi visinu zaraze, identificirati štetnika i donijeti odluku o potrebi suzbijanja i adekvatnoj metodi koja se u zadanim okolnostima može primijeniti. Student će moći utvrditi i prepoznati simptome bolesti koje se javljaju u skladištu te odabrati ekološki prihvatljive mjere suzbijanja bolesti na uskladištenim proizvodima.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
  Fizikalne karakteristike žitarica i uljarica, izračuni vlažnosti žitarica i uljarica te nomogram prosijavanja.
 • Predavanja
 • Seminari
  Studenti izrađuju pisani seminarski rad i usmeno prezentiraju radove prema zadanim temama.
 • Terenske vježbe
  Posjet skladišnim objektima, hladnjači i silosima te pripadajućim laboratorijima.
 • Vježbe u praktikumu
  Izrada crteža morfologije važnijih štetnih skladišnih kukaca, grinja i mišolikih glodavaca i primjena ključeva za njihovu determinaciju.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
razumjeti svojstva zrna za potrebe sušenja i skladištenja Vježbe u laboratoriju, Parcijalni ispit 1, Završni pisani ispit
definirati fizikalno-kemijska svojstva ratarskih i ostalih značajnijih kultura tijekom dorade i skladištenja Vježbe u laboratoriju, Parcijalni ispit 1, Završni pisani ispit
identificirati opremu i strojeve za sušenje i skladištenje Parcijalni ispit 1, Završni pisani ispit
rješavati probleme tijekom skladištenja i odabrati optimalnu tehnologiju njihovoga sprječavanja Parcijalni ispit 1, Završni pisani ispit
objasniti vrste šteta od štetnih kukaca, grinja, glodavaca i ptica i razlikovati primarne od sekundarnih šteta Seminarski rad, Parcijalni ispit 2, Završni pisani ispit
utvrditi jačinu zaraze štetnim kukcima, grinjama i glodavcima i identificirati ih s obzirom na vrstu i oblik štete Parcijalni ispit 2, Završni pisani ispit
opisati biologiju i razvojne osobine štetnih kukaca, grinja i glodavaca koje su bitne za njihovo suzbijanje u skladištima poljoprivrednih proizvoda Parcijalni ispit 2, Završni pisani ispit
znati prepoznati biljne patogene i simptome njihove parazitacije na uskladištenom voću, povrću i žitaricama Vježbe u laboratoriju, Parcijalni ispit 2, Završni pisani ispit
opisati raspoložive metode zaštite robe u skladištu od štetnih kukaca, grinja, glodavaca, ptica i biljnih patogena s obzirom na jačinu napada i vrstu skladišta te odabrati odgovarajuću metodu suzbijanja Parcijalni ispit 2, Završni pisani ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Nastavnici putem predavanja studentima prenose teorijske spoznaje o štetočinjama u skladišnim prostorima te mjerama suzbijanja. Putem vježbi u praktikumu te laboratorijskih i terenskih vježbi nastavnici poučavaju studente vještinama prepoznavanja štetnih vrsta na temelju morfologije i anatomije, oštećenja na uskladištenim proizvodima te odabiru najprikladnijih mjera suzbijanja.
Nastavnici bilježe pohađanje, prate i potiču aktivnosti studenata u svim oblicima nastave. Pripremaju i osuvremenjuju nastavni materijal kojim poučavaju studente, pripremaju i provode pisane parcijalne ispite znanja tijekom semestra i ocjenjuje ih. Odabiru aktualne teme studentskih seminarskih radova, dodjeljuju ih studentima, pomažu u njihovom oblikovanju te ocjenjuju pisani oblik i izlaganje rada. Pregledavaju studentske crteže izrađene u praktikumu, organiziraju, pripremaju i prate rad studenata u grupama u laboratoriju i na terenu. Pripremaju završni pisani ispit, ocjenjuju ga te donose zaključnu ocjenu temeljem relevantnih elemenata praćenja.

Obaveze studenta

Studenti redovito pohađaju i aktivno sudjeluju u svim oblicima nastave. Za ostvarenje prava na potpis studenti moraju nazočiti na 80% predavanja, 85% seminara i 85% vježbi. Ukoliko je student izostao s nastave više od propisanoga, a bez opravdanog razloga, potpis će mu biti uskraćen, a predmet treba ponovo upisati u sljedećoj akademskoj godini. Izrađuju crteže anatomije i morfologije te simptomatologije parazitacije štetočinja za vrijeme trajanja vježbi u praktikumu i daju ih na pregled nastavniku. Svi crteži moraju biti izrađeni kao dodatni uvjet za dobivanje potpisa. Određuju fizikalne i psihrometarske karakteristike žitarica i uljarica pod nadzorom nastavnika za vrijeme laboratorijskih vježbi. Nazočnost na terenskoj nastavi je obavezna. Izrađuju seminarski rad u paru ili u grupi do troje studenata te isti prezentiraju pred ostalim studentima i nastavnikom. Pripremaju se i pristupaju parcijalnim pisanim ispitima znanja tijekom semestra ili završnom pisanom ispitu u ispitnim rokovima, ukoliko nisu položili parcijalne ispite znanja tijekom semestra.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja i vježbe) 54 54 1,8
Seminarski rad (S) Izrada pisanog dijela i usmeno izlaganje 20 % 5 bodova
6-7 bodova
8-9 bodova
10 bodova
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
6 10 0,34
Parcijalni ispit 1 (PI 1) 40 % 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 58 1,93
Parcijalni ispit 2 (PI 2) 40 % 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 58 1,93
Završni pisani ispit (PI) -student polaže ukoliko nije položio parcijalne ispite tijekom semestra (bodovna vrijednost i udio u ocjeni isti kao pri polaganju parcijalnih ispita) 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
UKUPNO 100% PI 1x0.4+PI 2 x0.4 +S x 0.2 ili PI x 0.8 + S x 0.2 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Završni pisani ispit (PI) Obuhvaća cjelokupno gradivo predavanja i vježbi prikazano kroz cijeli semestar. Ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. 1. P 2 Skladišta i načini skladištenja. Uvod u tipove i vrste skladišta i silosa za žitarice i uljarice. Sustavi kratkotrajnog i dugotrajnog skladištenja u skladištima i silosima te načini čišćenja. L 2 Određivanje fizikalnih karakteristika žitarica i uljarica.
 2. 2. P 2 Principi skladištenja žitarica i uljarica. Utjecaj temperature i vlage žitarica i uljarica na sustave skladištenja. Odnos između vlažnog zraka i zrna žitarica i uljarica. L 2 Određivanje fizikalnih karakteristika žitarica i uljarica.
 3. 3. P 2 Difuzija vode u zrnu. Isparavanje (difuzija) vode iz žitarica i uljarica. Ravnoteža vlažnosti žitarica i uljarica. L 2 Određivanje psihrometarskih karakteristika žitarica i uljarica.
 4. 4. P 4 Tehnološki postupci dorade i skladištenja.
 5. 5. P2 Sustavi čišćenja. Nomogram prosijavanja žitarica i uljarica - prosijavanje na sitotresilici i izrada nomograma prosijavanja.
 6. 6. P 2 Vrste šteta od štetnih kukaca u skladištima. Podjela štetnika u skladištima na primarne i sekundarne. Morfologija, biologija i ekologija štetnih kukaca u skladištima. PK 2 Izrada crteža morfologije važnijih štetnih skladišnih kukaca i primjena ključeva za determinaciju štetnika.
 7. 7. P 2 Uzorkovanje robe i određivanje visine zaraze štetnim kukcima. Preventivne i kurativne metode suzbijanja štetnih kukaca u skladištima, odabir i svojstva insekticida dozvoljenih za primjenu na uskladištenim poljoprivrednim proizvodima. Osnovna načela provedbe fumigacije kao mjere suzbijanja štetnih kukaca. PK 2 Izrada crteža morfologije važnijih štetnih skladišnih kukaca i primjena ključeva za determinaciju štetnika.
 8. 8. P 2 Zaštita uskladištenih proizvoda od štetnih grinja. Grinje na uskladištenim žitaricama i ostalim proizvodima. Morfologija, biologija i ekologija štetnih vrsta grinja. Simptomi oštećenja. PK 2 Morfologija štetnih skladišnih vrsta grinja – izrada crteža i determinacija prema ključevima.
 9. 9. P 2 Zaštita uskladištenih proizvoda od štetnih grinja. Pregled raspoloživih akaricida te insekticida s akaricidnim učinkom. Metode suzbijanja. PK 2 Morfologija štetnih skladišnih vrsta grinja – izrada crteža i determinacija prema ključevima.
 10. 10. P 2 Zaštita uskladištenih proizvoda od mišolikih glodavaca. Štetni glodavci - miševi i štakori. Skupine rodenticida i primjena rodenticida prilagođena skladišnim objektima. PK 2 Morfologija mišolikih glodavaca – izrada crteža.
 11. 11. P 2 Zaštita uskladištenih proizvoda od ptica. Štetne vrste ptica. Metode zaštite objekata od ptica. PK 2 Morfologija ptica – izrada crteža.
 12. 12. P 2 Zaštita uskladištenih plodova voća, povrća i žitarica od biljnih patogena. Bolesti na proizvodima tijekom skladištenja. Simptomatologija, štetnost i mjere suzbijanja. L2 Simptomatologija i prepoznavanje bolesti na uskladištenim proizvodima.
 13. 13. S2 Izlaganje seminarskih radova.
 14. 14. S4 Izlaganje seminarskih radova.
 15. 15. T 8 Posjet skladišnim objektima, hladnjači i silosima te pripadajućim laboratorijima.

Obvezna literatura

 1. Kljajić, P. (2008): Zaštita uskladištenih biljnih proizvoda od štetnih organizama
 2. Korunić, Z. (1981): Štetnici uskladištenih poljoprivrednih proizvoda. Biologija–ekologija-suzbijanje, Nišro-Varaždin
 3. Maceljski, M. (2002): Poljoprivredna entomologija, Zrinski, Čakovec
 4. Oštrec, Lj. (1998): Zoologija, Štetne i korisne životinje u poljoprivredi, Zrinski, Čakovec
 5. Ritz, J. (1997): Uskladištavanje ratarskih proizvoda, Prehrambeno biotehnološki inženjering – pbi d.o.o

Preporučena literatura

 1. Cvjetković, B. (2010): Pseudomikoze i mikoze voćaka i vinove loze
 2. Glasilo biljne zaštite: Pregled sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj, 2/3 tekuće godine, Hrvatsko društvo biljne zaštite, Zagreb
 3. Igrc Barčić, J., Maceljski, M. (2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika, Zrinski, Čakovec
 4. Maceljski i sur., (2004): Štetočinje povrća, Zrinski d.d., Čakovec
 5. Oštrec, Lj., Gotlin Čuljak, T. (2005): Opća entomologija, Zrinski d.d., Čakovec

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera , Poljoprivredni fakultet u Osijeku,Diplomski studij Bilinogojstvo, smjer Zaštita bilja: Skladištenje poljoprivrednih proizvoda