Studijski program

Citologija (26159)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 56
Seminar 4
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Krešimir Salajpal
doc. dr. sc. Dragica Šalamon
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Dragica Šalamon
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Krešimir Salajpal
prof. dr. sc. Krešimir Salajpal

Opis predmeta

Predmet Citologija obuhvaća temeljna područja kojima se bavi citologija ili nauka o stanici. Opisuje građu životinjske stanice i funkciju staničnih organela. Temeljna poglavlja u okviru predmeta čine: (1) Stanična membrana: lipidni dvosloj, membranske bjelančevine, membranski prijenos, transporteri, ionski kanali, membranski potencijal mirovanja i akcijski potencijal, prijenos velikih molekula u stanicu. (2) Mitohondriji: građa, matriks, procesi energetskog metabolizma. (3)Jezgra: kromatin, građa kromosoma, građa gena, replikacija i popravak DNA, rekombinacija, transkripcija, izrezivanje, jezgrica. (4) Hrapava endoplazmatska mrežica, ribosomi, sinteza bjelančevina, nadzor nad genskim izražavanjem, genski regulacijski proteini. (5) Glatka endoplazmatska mrežica. (6) Golgijev aparat, endocitoza, egzocitoza . (7) Lizosom, peroksisom. (8)Stanični kostur (citoskelet): Intermedijarne niti, mikrotubuli, centrosom , aktinske niti. (9) Ciklus staničnog dijeljenja, mitotički ciklini, apoptoza. Nadzor nad staničnim dijeljenjem u višestaničnih životinja, proteinski faktori rasta. (10) Međustanična komunikacija, osnove stanične signalizacije, receptori plazmine membrane, signalizacija preko receptora povezanih na G-bjelančevine, ciklički AMP (cAMP), kalcij kao sekundarni glasnik,.IP3 signalizacija preko enzimskih receptora, unuterstanični receptori za hidrofobne signalne molekule. Razvoj višestaničnih organizama.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Razumijevanje funkcionirnja eukariotske stanice, odnosno njezine organizacije kao osnovne jedinice životinjskog organizma.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Interaktivni oblik teorijske nastave koji je potreban studentima za usvajanje temeljnih znanja o građi i funkciji stanice definiran ishodima učenja
 • Seminari
  Samostalni rad studenta u pisanju i prezentaciji rada na zadanu temu u cilju dopune i proširenja vlastitog znanja i razvijanja kritičkog mišljenja

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti osnovu građe i funkcije stanice kao osnovne jedinke višestaničnog organizama. Interaktivna nastava, usmeni ispit
Identificirati osnovne procesa u stanici neophodne za razumijevanje osnovnih principa i metoda molekularne biologije (genetike, proteomike i metabolimike). Interaktivna nastava, usmeni ispit
Dostići razinu znanja iz područja biologije laktacije nužnu za cjeloživotno obrazovanje i/ili nastavak na trećoj razini studija Interaktivna nastava, usmeni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Predavanja
Organizirati interaktivnu nastavu kojom se iznose teorijska znanja iz predmetnog područja i njihovo povezivaje s prethodno stečenim znanjem studenata na sličnim modulima koristeći se power point prezentacijama, maketama i biološkim preparatima. Predavanja nastavnih jedinica koje obuhvaća predmet moraju organiziraju se prema satnici i održavaju unutar 15 tjedana izravne nastave.
Seminarski radovi
Seminarske radove studenata organizira i provodi nastavnik na predmetu u cilju dopune i proširenja znanja te stjecanja vještina potrebnih za savladavanja nastavnog gradiva i poboljšanja stjecanja potrebnih kompetencija u praktičnom rješavanju problema. Teme seminarskih radova nastavnik mora studentima dodijeliti na početku semestra i osigurati im 8-15 tjedana za pripremu. Izradi seminarskih radova prethode objašnjenja i upute o pristupu znanstvenoj literaturi i bazama podataka, te načinu citiranja literature. Također, nastavnik neovisno o prethodnom znanju pokazuje i upućuje studente na korisne linkove važne za izradu seminarskog rada, te im pruža pomoć u prevođenju i razumijevanju pojmova. Nastavnik mora organizirati usmenu prezentaciju seminarskih radova i sudjelovati u raspravi s ostalim studentima iz grupe. Ukupnu kvalitetu seminarskog rada (usmeno izlaganje i napisani tekst) nastavnik ocjenjuje brojem bodova od 1-10, a prolazna ocjena se smatra 5 bodova.

Obaveze studenta

Prisustvovanje nastavi je obvezno. Obveza svakog studenata u izradi seminarskog rada je priređeno usmeno izlaganje u power point prezentaciji nakon koje ostali studenti i nastavnik uz postavljanje pitanja diskutiraju o izloženoj tematici. Vrijeme izlaganja pripremljenog seminara uključivo i pitanja je 10 minuta. Uz usmeno izlaganje, priprema seminarskog rada na zadanu temu uključuje i napisani tekst (10-tak stranica). U slučajevima opravdanog ili neopravdanog izostanka (tri puta) s vježbi ili seminara studenti su obvezni u zakazanim terminima tijekom semestra ili unutar 4 tjedna nakon završenog semestra nadoknaditi propušteno. U slučaju ako student izostane s vježbi i seminarima više od tri puta gubi pravo na potpis, te predmet mora ponovno upisati u narednoj akademskoj godini.
Za studente pismeni i usmeni dio ispita organizirani su tijekom redovitih ispitnih rokova

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
pismeni i usmeni isit 90% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
56 168 5,6
izrada i prezentacija seminarskog rada 10% <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
4 12 0,4

Tjedni plan nastave

 1. Uvod: eukariotska stanica, dijelovi i funkcije
 2. Stanične membrane: fosfolipidni dvosloj
 3. Stanične membrane: proteini; transporteri i kanalni proteini, kanalni proteini i
 4. Električna svojstva membrana, endocitoza, neurotransmisija
 5. Mitohondrij i peroksisom
 6. Jezgra: jezgrin matriks i kromatin
 7. Jezgra: replikacija i popravak DNA
 8. Jezgra: sinteza RNA i dorada
 9. Hrapava i glatka endoplazmatska mrežica
 10. Upravljanje genetičkom ekspresijom
 11. Golgijev aparat: dorada i razvrstavanje proteina, egzocitiza
 12. Stanični kostur: aktinske i intermedijare niti, mikrotubul, stanično kretanje
 13. Međustanična signalizacija
 14. Međustanična signalizacija
 15. Stanični ciklus

Obvezna literatura

 1. Liker, B.(2002). Osnove animalne citologije. Zagreb: Agronomski fakultet.
 2. Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter, P. (2008). Molecular Biology of the Cell.
  - 5th ed., New York: Garland Science.
 3. Cooper, G. M., Hausman, R. E. (2004). Stanica: molekularni pristup, -3. izd., Zagreb: Medicinska naklada .
 4. Janqueira, L. C., Carneiro, J., Kelley, O. (2010). Basic histology. – 12th. ed., New York: McGraw

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Cells, Metabolism and Genetics, University of Illinois, USA.
 • Cellular Physiology, Cornell University, USA