Studijski program

Kvantitativna genetika (169433)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R12
Sati nastave 60
Predavanja 40
Seminar 8
Terenske vježbe 12
Izvođač predavanja
doc. dr. sc. Maja Ferenčaković
prof. dr. sc. Ino Čurik
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Maja Ferenčaković
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Maja Ferenčaković
Preduvjeti
Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama
Konzervacijska genetika
Populacijska genetika
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 61-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Prisutnost u nastavi više od 80%

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Maja Ferenčaković
doc. dr. sc. Maja Ferenčaković

Opis predmeta

Svojstva koja određuju živa bića uglavnom su mjerljiva na kontinuiranoj skali, a njihovo nasljeđivanje određeno je djelovanjem velikog broja gena (kvantitativna svojstava). Primjer takvih svojstva su: proizvodnja mlijeka, visina, dijabetes, krvni tlak, itd.... Do nedavno, nasljeđivanje ovih svojstava zasnivalo se isključivo na statističkoj analizi poligenih komponenti varijabilnosti. Razvojem molekularnih metoda otkriven je veliki broj gena koji imaju znatan utjecaj na kvantitativna svojstva (QTL, geni kandidati). Ova činjenica zahtijeva primjenu složenijih modela, koji se zasnivaju na procijeni poligene, oligogene i monogene komponente istovremeno i/ili pojedinačno. Namjera ovog modula je upoznati studente sa teorijom nasljeđivanja kvantitativnih svojstava i to uzimajući u obzir poligenu i oligogenu komponentu nasljeđivanja te majčinski utjecaj i imprinting. Modul obuhvaća i teoriju selekcije kvantitativnog svojstva (osnovni pojmovi, kratkoročna selekcija, genetska varijabilnost i dugoročna selekcija. selekcija više svojstava.), a poseban je naglasak dat na procjenu genetskih parametara koristeći računala (SAS Institute, WOMBAT).

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Sudjelovati u postupku procijene genetskih parametara u uzgojno-selekcijskim organizacijama i/ili udrugama uzgajivača.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
  Izvode se u učionici uz pomoć računala.
 • Predavanja
  Audiovizualna metoda
 • Seminari
  Samostalna obrada i izlaganje tema vezanih za najnovija saznanja u kvantitativnoj genetici

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti koncept nasljeđivanja kvantitativnog svojstva uključujući pojmove vezane za procjenu genetskih parametara. Seminar, usmeni ispit
Na manjim primjerima, pomoću kalkulatora i olovke, izračunati i/ili procijeniti genetske parametre. Pismeni ispit
Procijeniti genetske parametre pomoću računala na temelju većih baza podataka. Kolokvij na računalu

Način rada

Obaveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastave.

Obaveze studenta

Prisustvo i aktivnost na svim oblicima nastave te izvršavanje zadanih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
I parcijalni ispit 12,5% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
II parcijalni ispit 12,5% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
Pismeni ispit 45% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Usmeni ispit 30% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Ukupno 100 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
I parcijalni ispit Ispit na računalu. Ispit se sastoji od problema kojeg student, koristeći znanje stečeno na modulu, rješava u zadanom vremenu. Do kraja semestra
II parcijalni ispit Pismeni parcijalni ispit, studentima se postavljaju teoretska pitanja vezana za zadane seminarske radove. Do kraja semestra
Pismeni ispit Pismeni ispit sastoji se od zadatka putem kojeg se na manjim primjerima, pomoću kalkulatora i olovke, provjerava zna li student izračunati i/ili procijeniti genetske parametre. Prijavljuje se u ISVU sustavu - Redovni rok
Usmeni ispit Usmeni ispit održava se nakon pismenog ispita. Ispituje se teorija i primjena obrađenog gradiva modula. Prijavljuje se u ISVU sustavu - Redovni rok

Tjedni plan nastave

 1. Definicija kvantitativne genetike, osnovni pojmovi biometrike i matematike.
 2. Arhitektura kvantitativnog svojstva (modelima sa jednim i dva gena, raščlamba kvantitativnog svojstva, poligenetski model, oligogenetski model, mješoviti model, majčinski utjecaji, imprinting).
 3. Srodnost između jedinki (koeficijent inbridinga, rodbinstva i aditivnog srodstva, matrica aditivnog srodstva).
 4. Definicija i značenje heritabiliteta, ponovljivosti i genetskih korelacija u oplemenjivanju i evoluciji.
 5. Ne-aditivno djelovanje gena (teorija inbridinga i inbriding depresija, teorija heterozis utjecaja).
 6. Interakcija genotipa i okoliša (teorija i osnovni pojmovi, metode procjene).
 7. Kratkoročna i dugoročna selekcija (osnovni pojmovi, vrste selekcije, limit selekcije, inbriding i varijabilnost tijekom dugoročne selekcije).
 8. Zadaci koji se odnose na kratkoročnu i dugoročnu selekciju (računalo, papir i olovka).
 9. Selekcija više svojstava (osnovni pojmovi, metode selekcije). Zadaci koji se odnose na selekciju više svojstava (papir i olovka).
 10. Osnovne metode procjene heritabiliteta, ponovljivosti i genetskih korelacija (regresija, ANOVA).
 11. Osnove procjene uzgojnih vrijednosti (teorija i metode procijene).
 12. Selekcijski indeks - procjena uzgojnih vrijednosti iz više izvora informacija.
 13. Analiza utvrđivanja gena velikog utjecaja (testovi asocijacije - analiza kandidat gena).
 14. Analiza utvrđivanja gena velikog utjecaja (analiza QTL).
 15. Procjena genetskih parametra - računalne vježbe.

Obvezna literatura

 1. Prezentacije predavanja "KvanGen"; autori: Ino Čurik i Maja Ferenčaković
 2. Wombat upute za korištenje http://didgeridoo.une.edu.au/km/WOMBAT/WWW/manual.html
 3. Izbor preglednih znanstvenih radova za seminare (do12 aktualnih radova iz područja).

Preporučena literatura

 1. Lynch, M., Walsh, B. (1998). Genetics and analysis of Quantitative traits . Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates, Inc. Publishers.
 2. Saxon, A . (2005). Genetic analysis of Complex traits using SAS. Cary: SAS Institute Inc. Publishing.
 3. Falconer D.S., Mackay, Trudy F.C. (1996). Introduction to Quantitative Genetics. Harlow: Longman Group Limited.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Sadržaj predmeta tematski se poklapa u više od 50% sa srodnim predmetima naziva "Quantitative genetics" na EU Sveučilištima.