Studijski program

Programiranje u programima SAS i R (144451)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
Sati nastave 60
Predavanja 24
Vježbe u praktikumu 32
Seminar 4
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Alen Džidić
prof. dr. sc. Ino Čurik
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Dragica Šalamon
doc. dr. sc. Maja Ferenčaković
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Dragica Šalamon
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71%-80%
Vrlo dobar (4) 81%-90%
Izvrstan (5) 91%-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Alen Džidić
prof. dr. sc. Alen Džidić

Opis predmeta

Modul osposobljava studente za kodiranje u programskim jezicima SAS i R koje je nužno za razvoj nove statističke metodologije, ili kombiniranje postojećih metoda u integrirane procedure. Nastava je osmišljena kroz objašnjavanje funkcionalnih primjera (od ideje, preko koda, do outputa i objašnjenja) i kroz pisanje samostalnih kodova za upoznavanje s programskim strukturama (petlje, uvjetovanja, aritmetički i logički operatori), samostalno definiranje funkcija. Svrha modula nije učenje statistike, već savladavanje programerskog razmišljanja i programskog koda koji nam omogućuju dostizanje rješenja za problemske zadatke i situacije.
Dodatno, modul omogućuje studentima upoznavanje i rad s osnovnim formatima genomskih podataka, te je od iznimne koristi u istraživačkom radu u području genetike jer omogućuju pojedincu da korištenjem vlastitog znanja i iskustva, raspoložive podatke servisa za genotipiziranje iskoristi u najširem opsegu. Takvi podaci predstavljaju velike baze koje u ovom modulu, putem SAS-a i R-a, studenti obrađuju i njima manipuliraju kako bi stvorili ulazne datoteke za programe u kojima će se odvijati daljnja analiza. Modul se izvodi putem predavanja, vježbi u praktikumu i seminarskog rada.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o programiranju u programima SAS i R.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  Seminari – o programiranju u programima SAS i R
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe u praktikumu za kvantitativnu genetiku u programima SAS i R

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti programsku strukturu, petlju, uvjetovanja, te aritmetičke i logičke operatore Pismeni, Usmeni
Odabrati pravilnu kodiranu funkciju kod jednostavnih i složenih funkcija. Pismeni, Usmeni
Prepoznati i razlikovati matematičke operacije u kodu programa SAS i R. Pismeni, Usmen
Objasniti genomske podatke i njihovu uporabu Pismeni, Usmeni

Način rada

Obaveze nastavnika

Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni putem e-maila i Dropboxa; kalendar važnijih događanja za kolegij dostupni putem e-maila i Dropboxa; obavijesti vezane uz kolegij dostupni putem e-maila i Dropboxa; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama dostupni putem e-maila i Dropboxa; upute za korištenje nastavnih materijala uz zasebne cjeline dostupni putem e-maila i Dropboxa, predavanja i ocjenjivanje studentskih zadaća, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Obaveze studenta

Prisustvovanje predavanjima, vježbama u praktikumu i seminarima je obavezno, te studenti moraju sudjelovati aktivno i individualno u predavanjima i vježbama izradom individualnih programskih skripti s komentarima. Iza prvog dijela semestra studenti imaju zadaću koju moraju dostaviti predmetnom nastavniku nakon zimskih blagdana. Individualne programske skripte s komentarima studenti trebaju predati prije ispita. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi, izrada individualnih programskih skripti, te rješavanje zadataka za domaću zadaću

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 50 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
Usmeni ispit 50 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Aktivnost na nastavi (vježbama i predavanjima) Studenti trebaju aktivno sudjelovati na predavanjima i vježbama, te spremati i predati vlastite programske skripte sa kodom i komentarima. Jednom za vrijeme semestra potrebno je riješiti zadatke za domaću zadaću i spremiti i predati programske skripte. Prije izlaska na ispit.
Pismeni ispit Pismeni ispit sadrži 5 zadataka iz SAS i R programiranja Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim nakon svakog predavanja putem e-maila. Prepisivanje je zabranjeno Prijavljuje se u sustavu ISVU
Usmeni ispit Usmeni dio ispita održava se nakon pismenog dijela ispita. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim nakon svakog predavanja putem e-maila. Prijavljuje se u sustavu ISVU

Tjedni plan nastave

 1. Uvod o strukturi programa u SAS- u i R-u. P
 2. Spajanje podataka iz više datoteka, rad sa nizovima, računanja sa datumima. P
 3. Uvod o strukturi programa u SAS- u i R-u – primjeri. V
 4. Spajanje podataka iz više datoteka, rad sa nizovima, računanja sa datumima – primjeri. V
 5. Osnove o SAS funkcijama, matematičke transformacije, aritmetičke funkcije, funkcije za promjenu formata varijabli, uklanjanje praznih mjesta iz zapisa. P
 6. Osnove o SAS funkcijama, matematičke transformacije – primjeri. V
 7. Funkcije za promjenu formata varijabli, uklanjanje praznih mjesta iz zapisa –primjeri. V
 8. Osnove o R funkcijama, rad s matematičkim funkcijama. P
 9. Osnove o R funkcijama, rad s matematičkim funkcijama – primjeri. V
 10. Osnove o SAS makro programiranju, rad s makro varijablama, funkcijama i programima.P + V
 11. Rad s objektima i generičke funkcije u R-u sa primjerima. P + V
 12. Velike baze podataka – upoznavanje s podacima u genomskim bazama podataka i njihovim formatima. Problematika rada s velikim bazama podataka u SAS-u i R-u. P*
 13. Uvođenje podataka iz velikih baza podatka u programe SAS i R. V
 14. Manipulacija i uređenje velikih baza podataka u SAS-u R-u. Priprema podataka za daljnje analize. V
 15. Seminar u kojem će studenti prikazati programe napisane u programima SAS i R na kraju semestra i potom slijedi usmeni ispit. S

Obvezna literatura

 1. Cody, R. i Pass, R. (1995): SAS® Programming by Example, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
 2. Matloff, N. (2011): The Art of R Programming: A Tour of Statistical Software Design

Preporučena literatura

 1. Svolba G. (2006): Data Preparation for Analytics Using SAS, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
 2. Chambers, J. M. (2008): Software for dana analysis. Programming with R.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • SAS advanced programing, Université Catholique de Louvain, Belgija
 • Software for Statistics, INSA Tolouse, Francuska
 • Advanced programing in R, Linköping University, Švedska