Studijski program

Varijabilnost Y kromosoma i mtDNA (144444)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R12
Sati nastave 60
Predavanja 42
Laboratorijske vježbe 14
Seminar 4
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Vlatka Čubrić Čurik
prof. dr. sc. Ino Čurik
dr. sc. Dinko Novosel
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Vlatka Čubrić Čurik
doc. dr. sc. Maja Ferenčaković
Vladimir Brajković, mag. ing. agr.
dr. sc. Dinko Novosel
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 61-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-91%
Izvrstan (5) 92-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
redovito pohađanje nastave >80%

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Vlatka Čubrić Čurik
izv. prof. dr. sc. Vlatka Čubrić Čurik

Opis predmeta

Varijabilnost Y kromosoma i mtDNA je modul koji uvodi studente u detaljnije analize molekularnih biljega kao alata za analize populacijskih i fileogeografskih odnosa unutar domaćih životinja i njihovih divljih srodnika. Program modula Varijabilnost Y kromosoma i mtDNA omogućuje studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja iz varijabilnosti genoma neophodne za daljnji studij i praćenje nastave. Korištenjem audiovizualnih metoda predavanja provest će se studenti kroz poglavlja: 1. Osnove varijabilnosti Y kromosoma i mtDNA i primjena u oplemenjivanju životinja neophodne za razvoj selekcije i oplemenjivanja. Studenti će dobiti uvid u teorijske osnove varijabilnosti Y kromosoma i mtDNA. 2. Molekularne metode u analizama DNA, odnosno molekularnih biljega. Studenti će dobiti uvid u primjenu molekularnih metoda potrebnih za analizu i razumijevanje varijabilnosti genoma životinja te odabir molekularnih biljega (Y kromosoma i mtDNA) i primjena tih biljega u molekularno-genetskim analizama u svrhu oplemenjivanja i selekcije životinja. 3. Neolitizacija i prvi domestikacijski procesi domaćih životinja u prapovijesti u odnosu na današnje stanje. 4. Laboratorijske vježbe omogućuju studentima praktičan i samostalan rad u savladavanju osnovnih metoda varijabilnosti Y kromosoma i mtDNA koje obuhvaćaju ekstrakcije DNA, lančanu reakciju polimerazom te određivanje slijeda nukleotida odabranog molekularnog biljega te njegovu primjenu u daljnjim analizama genoma životinja. Upotreba software-a MEGA, DNAsp, Network, Arlequin za opisivanje populacija. Polaganje ispita provodi se usmeno.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Sadržaj modula osposobljava studente kritički i kreativno razmišljati koji su prioriteti ui modernom uzgoju životinja te praćenju populacija njihovih divljih srodnika. Teorijska i praktična znanja u analizama Y kromosoma i mtDNA su temelj razumijevanja uzgoja i oplemenjivanja životinja.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
  Izvode se u laboratoriju i baziraju se na ekstrakcijama DNA i laboratorijskim analizama molekularnih biljega odnosno određivanju slijeda nukleotida (u skupinama od 5 studenata) te obradom dobivenih sljedova mtDNA i Y kromosoma u programima MEGA, DNAsp, Network.
 • Predavanja
  Audiovizualna metoda.
 • Seminari
  Obuhvaćaju saznanja o molekularnim biljezima Y kromosoma i mtDNA i njihovoj primjeni u analizama genoma životinja. Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju svatko svoj seminar vezan uz odabir vrste životinja i domestikacijske procese vezane za tu vrstu.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
objasniti primjenu znanja varijabilnosti Y kromosoma i mtDNA, analize genoma, odnosno molekularnih biljega za uspješno oplemenjivanje životinja, odnosno praćenje populacija divljih srodnika, usmeno
objasniti neophodnu povezanost genetskih analiza sa suvremenim uzgojem životinja te praćenjem populacija divljih srodnika domaćih životinja, usmeno
znati važnost primjene varijabilnosti Y kromosoma i mtDNA, odnosno molekularnih biljega u uzgoju i selekciji životinja, usmeno
isplanirati redoslijed laboratorijskih aktivnosti i važnost u opisivanju populacija domaćih životinja i njihovih divljih srodnika, usmeno
pripremiti osnovne laboratorijske vježbe u analizi molekularnih biljega, usmeno
pripremiti izvještaj provođenja laboratorijskih vježbi, usmeno
prezentirati rezultate aktivnosti na predavanjima i laboratorijskim vježbama, usmeno
opisati dobivene rezultate te njihovu važnost u daljnjoj upotrebi suvremenog uzgoja životinja odnosno praćenju populacija divljih srodnika. usmeno

Način rada

Obaveze nastavnika

redovito održavanje nastave

Obaveze studenta

redovito pohađanje nastve i polaganje ispita

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
svladavanje gradiva 100% 0-60%
61-70%
71-80%
81-91%
92-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
svladavanje gradiva svladavanje gradiva usmeno redoviti

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u varijabilnost Y kromosoma i mtDNA P
 2. Osnove varijabilnosti Y kromosoma i mtDNA P
 3. Haplogrupe i haplotipovi P
 4. Analiza populacija životinja putem Y kromosoma i mtDNA P
 5. Metode Sangerovog sekvenciranja i ,analiza genetskih varijacija P, S
 6. Metode sekvenciranja, 2. i 3. generacije i analiza genetskih varijacija P, S
 7. Domestikacijski procesi/međuispiit (usmeni 1) P
 8. Domestikacijski procesi – govedo, koza, ovca P
 9. Domestikacijski procesi – svinja, konj, pas P
 10. Obrada molekularnih biljega Y kromosoma L
 11. Obrada molekularnih biljega –mtDNA L
 12. Domestikacija različitih vrsta domaćih životinja u prapovijesti S
 13. Prikupljanje materijala za analize L
 14. Obrada podataka pomoću MEGA programa-poravnavanje slijedova L
 15. Obrada podataka pomoću DNAsp i Network programa L/međuispit (usmeni2)

Obvezna literatura

 1. Prezentacije predavanja (200 slide-ova), autor Vlatka Čubrić Čurik
 2. Ambriović Ristov Andrea , …et al. (2007). Metode u molekularnoj biologiji . Zagreb: Institut Ruđer Bošković.

Preporučena literatura

 1. Griffiths, A. F., …et al. (2005). Introduction to genetic analysis. New York: Freeman and Company.
 2. Sammbrook, J., Russel, D.W. (2001). Molecular Cloning: a laboratory manual. New York: Cold Spring Harbour Laboratory Press.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Sadržaj predmeta tematski se poklapa s više od 80% srodnih predmeta na EU Sveučilištima, kao i Sveučilištima Izraela, Kanade, Australije, Novog Zelanda i SAD-a.