Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Hortikultura (120.00 ECTS)

Ishodi učenja

Povrćarstvo (120.00)

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (144455)
Herak Ćustić, M.
R2 60
(40+10+10)
1.
6.00 Biološki i ekološki čimbenici uzgoja povrća (144456)
Toth, N.
R1 60
(24+28+8)
1.
6.00 Organsko-biološka proizvodnja povrća (144406)
Žutić, I.
R1 60
(36+12+12)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
6.00 Biljna biokemija (64679)
Jalšenjak, N.
R1 60
(52+8+0)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 8.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Suvremena tehnologija uzgoja povrća (26742)
Toth, N.
R1 60
(24+28+8)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14472
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 18.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Suvremena proizvodnja aromatičnog i ljekovitog bilja (144459)
Žutić, I.
R1 60
(16+16+28)
2.
6.00 Oplemenjivanje vrtlarskih kultura (144320)
Bolarić, S.
R1 60
(36+22+2)
2.
6.00 Zaštićeni prostori (144006)
Benko, B.
R1 60
(28+20+12)
2.
6.00 Ishrana bilja u zaštićenim prostorima (144084)
Čoga, L.
R1 60
(30+24+6)
2.
6.00 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja (144457)
Romić, D.
R1 60
(36+18+6)
2.
6.00 Tehnika u uzgoju povrća i ukrasnog bilja (169435)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
2.
6.00 Kvaliteta voća, povrća i prerađevina (26271)
Dobričević, N.
R1 60
(28+26+6)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14473 @ Sati
nastave
Sem.
3.00 Rijetka i ugrožena flora Hrvatske (26732)
Bogdanović, S.
R1 30
(8+20+2)
2.
6.00 Tehnološki postupci obrade hortikulturnih sirovina (86027)
Voća, S.
R1 60
(44+12+4)
2.
6.00 Molekularna raznolikost i evolucija (26667)
Šatović, Z.
R1 60
(40+12+8)
2.
3.00 Principi i metode determinacije biljaka (26721)
Britvec, M.
R1 30
(8+20+2)
2.
3.00 Eksperimentalni dizajn (144088)
Gunjača, J.
R1 30
(15+11+4)
2.
3.00 Biljna genetika (144318)
Barić, M.
R1 30
(20+10+0)
2.
3.00 Instrumentalne metode kemijske analize (169434)
Maslov Bandić, L.
R1 30
(10+20+0)
2.
6.00 Oplemenjivanje na otpornost na štetočinje i abiotske stresove (144321)
Bolarić, S.
R1 60
(39+20+1)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Stručna praksa-Povrćarstvo (144466)
90
(0+0+0)
3.
3.00 Stručni projekt-Povrćarstvo (144467)
30
(0+0+0)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14474
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 12.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Fitofarmacija u hortikulturi (144462)
Mešić, A.
R1 60
(45+11+4)
3.
3.00 Hidroponski uzgoj povrća i cvijeća (144469)
Benko, B.
R1 30
(14+14+2)
3.
3.00 Agrobiotopi zaštićenih prostora (144460)
Benko, B.
R1 30
(14+12+4)
3.
3.00 Načela integrirane zaštite bilja (144404)
Barić, B.
R1 30
(18+8+4)
3.
6.00 Fiziološki procesi ubranog voća i povrća (144468)
Dobričević, N.
R1 60
(20+28+12)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14475 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Biljna biotehnologija (87430)
Kereša, S.
R1 60
(46+8+6)
3.
3.00 GIS u ekologiji bilja (144461)
Ljubičić, I.
R1 30
(20+8+2)
3.
6.00 Korjenasto-gomoljaste kulture (144329)
Pospišil, M.
R1 60
(40+10+10)
3.
6.00 Proizvodnja i prerada jestivih i ljekovitih gljiva (169414)
Širić, I.
R1 60
(40+14+6)
3.
6.00 Samonikle biljne vrste i uporabna vrijednost (144465)
Dujmović Purgar, D.
R1 60
(36+16+8)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.
6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 28.00
@ Sati
nastave
Sem.
28.00 Diplomski rad-Hortikultura/Povrćarstvo (169290)
0
(0+0+0)
4.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14476 @ Sati
nastave
Sem.
3.00 Proizvodnja sjemena povrća (144470)
Žutić, I.
R1 30
(14+14+2)
4.
3.00 Štetočinje povrća (157345)
Kaliterna, J.
R1 30
(24+6+0)
4.
3.00 Primijenjena analiza podataka (144099)
Pecina, M.
R1 30
(14+8+8)
4.
6.00 Primijenjena analiza prostornih podataka u R-u (169285)
Safner, T.; Šalamon, D.
R1 60
(30+26+4)
4.

Ukrasno bilje (120.00)

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (144455)
Herak Ćustić, M.
R2 60
(40+10+10)
1.
6.00 Fiziološki aspekti uzgoja cvjećarskih kultura (157403)
Prebeg, T.
R1 60
(44+8+8)
1.
6.00 Okolišni čimbenici u ukrasnoj hortikulturi (144492)
Prebeg, T.
R1 60
(46+8+6)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
6.00 Biljna biokemija (64679)
Jalšenjak, N.
R1 60
(52+8+0)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 14.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Cvjećarstvo 2 (144493)
Han Dovedan, I.
R1 60
(20+14+26)
2.
6.00 Parkovna dendrologija 2 (144030)
Židovec, V.
R2 60
(15+25+20)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14485
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Suvremena proizvodnja aromatičnog i ljekovitog bilja (144459)
Žutić, I.
R1 60
(16+16+28)
2.
6.00 Trajnice u sustavu gradskog zelenila (157185)
Han Dovedan, I.
R1 60
(24+10+26)
2.
6.00 Ukrasne biljne vrste ruralnih vrtova (26482)
Židovec, V.
R2 60
(30+16+14)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14486 @ Sati
nastave
Sem.
3.00 Rijetka i ugrožena flora Hrvatske (26732)
Bogdanović, S.
R1 30
(8+20+2)
2.
6.00 Očuvanje biljnih genetskih izvora (144328)
Šatović, Z.
R1 60
(40+12+8)
2.
6.00 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja (144457)
Romić, D.
R1 60
(36+18+6)
2.
3.00 Principi i metode determinacije biljaka (26721)
Britvec, M.
R1 30
(8+20+2)
2.
3.00 Eksperimentalni dizajn (144088)
Gunjača, J.
R1 30
(15+11+4)
2.
3.00 Instrumentalne metode kemijske analize (169434)
Maslov Bandić, L.
R1 30
(10+20+0)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Stručni projekt-Ukrasno bilje (144500)
30
(0+0+0)
3.
3.00 Stručna praksa-Ukrasno bilje (144499)
90
(0+0+0)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14487
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Hidroponski uzgoj povrća i cvijeća (144469)
Benko, B.
R1 30
(14+14+2)
3.
3.00 Uređenje interijera biljem (144497)
Židovec, V.
R2 30
(10+12+8)
3.
3.00 Uvod u hortikulturnu terapiju (133172)
Poje, M.
R1 30
(10+14+6)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14488 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Biljna biotehnologija (87430)
Kereša, S.
R1 60
(46+8+6)
3.
6.00 Fitofarmacija u hortikulturi (144462)
Mešić, A.
R1 60
(45+11+4)
3.
3.00 GIS u ekologiji bilja (144461)
Ljubičić, I.
R1 30
(20+8+2)
3.
6.00 Proizvodnja jagodastog voća (144464)
Duralija, B.
R1 60
(20+28+12)
3.
3.00 Dorada hortikulturnih sirovina za dekorativnu primjenu (144496)
Voća, S.
R1 30
(14+12+4)
3.
6.00 Oplemenjivanje biljnih vrsta za ornamentalnu primjenu (169291)
Vokurka, A.
R1 60
(36+12+12)
3.
6.00 Samoniklo voće (144488)
Duralija, B.
R1 60
(28+24+8)
3.
3.00 Ukrasne voćne vrste (144495)
Skendrović Babojelić, M.
R2 30
(22+4+4)
3.
6.00 Samonikle biljne vrste i uporabna vrijednost (144465)
Dujmović Purgar, D.
R1 60
(36+16+8)
3.
6.00 Tehnologija dorade i skladištenja cvijeća (144498)
Krička, T.
R1 60
(44+12+4)
3.
6.00 Proizvodnja i prerada ljekovitih i aromatičnih kultura (144335)
Grdiša, M.
R1 60
(44+8+8)
3.
6.00 Bolesti ukrasnog bilja (116672)
Kaliterna, J.
R1 60
(30+18+12)
3.
6.00 Gospodarenje melioracijskim sustavima (144094)
Šimunić, I.
R1 60
(40+16+4)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 28.00
@ Sati
nastave
Sem.
28.00 Diplomski rad-Hortikultura/Ukrasno bilje (169292)
0
(0+0+0)
4.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14489 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Tehnika u uzgoju povrća i ukrasnog bilja (169435)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
4.
3.00 Primijenjena analiza podataka (144099)
Pecina, M.
R1 30
(14+8+8)
4.
6.00 Primijenjena analiza prostornih podataka u R-u (169285)
Safner, T.; Šalamon, D.
R1 60
(30+26+4)
4.

Vinogradarstvo i vinarstvo (120.00)

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Ampelografija (144472)
Maletić, E.
R1 60
(32+20+8)
1.
3.00 Biologija i ekologija vinove loze (26589)
Karoglan Kontić, J.
R2 30
(20+4+6)
1.
6.00 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (144455)
Herak Ćustić, M.
R2 60
(40+10+10)
1.
3.00 Tehnologija vina (144471)
Jeromel, A.
R1 30
(20+10+0)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
6.00 Biljna biokemija (64679)
Jalšenjak, N.
R1 60
(52+8+0)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 11.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Kemija mošta i vina (26250)
Jeromel, A.
R1 60
(40+20+0)
2.
3.00 Tehnologija proizvodnje grožđa (144473)
Kozina, B.
R1 30
(12+14+4)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14480
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 15.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Bolesti vinove loze (133165)
Vončina, D.
R1 60
(40+12+8)
2.
3.00 Ekološko vinogradarstvo (26174)
Karoglan Kontić, J.
R1 30
(22+6+2)
2.
6.00 Lozno rasadničarstvo (144475)
Maletić, E.
R1 60
(36+18+6)
2.
6.00 Maslinarstvo (144476)
Benčić, Đ.
R1 60
(30+25+5)
2.
3.00 Oplemenjivanje voćaka i vinove loze (133065)
Pejić, I.
R3 30
(18+8+4)
2.
3.00 Proizvodnja stolnog grožđa (169440)
Karoglan, M.
R2 30
(15+14+1)
2.
6.00 Suvremena proizvodnja aromatičnog i ljekovitog bilja (144459)
Žutić, I.
R1 60
(16+16+28)
2.
6.00 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja (144457)
Romić, D.
R1 60
(36+18+6)
2.
6.00 Planiranje tehnike u podrumarstvu (169441)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
2.
3.00 Biljna genetika (144318)
Barić, M.
R1 30
(20+10+0)
2.
3.00 Instrumentalne metode kemijske analize (169434)
Maslov Bandić, L.
R1 30
(10+20+0)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14481 @ Sati
nastave
Sem.
3.00 Rijetka i ugrožena flora Hrvatske (26732)
Bogdanović, S.
R1 30
(8+20+2)
2.
6.00 Tehnika u uzgoju povrća i ukrasnog bilja (169435)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
2.
6.00 Molekularna raznolikost i evolucija (26667)
Šatović, Z.
R1 60
(40+12+8)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Stručna praksa-Vinogradarstvo i vinarstvo (144481)
90
(0+0+0)
3.
3.00 Stručni projekt-Vinogradarstvo i vinarstvo (144482)
30
(0+0+0)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14482
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 18.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Biljna biotehnologija (87430)
Kereša, S.
R1 60
(46+8+6)
3.
6.00 Fitofarmacija u hortikulturi (144462)
Mešić, A.
R1 60
(45+11+4)
3.
3.00 Kakvoća rakija od grožđa i drugog voća (169442)
Mihaljević Žulj, M.
R1 30
(8+16+6)
3.
3.00 Senzorna svojstva i ocjenjivanje vina (169443)
Jeromel, A.
R1 30
(10+20+0)
3.
6.00 Vinogradarstvo i vina svijeta (144479)
Preiner, D.
R3 60
(36+12+12)
3.
3.00 Znanstvena dostignuća u vinogradarstvu i vinarstvu (144480)
Preiner, D.
R2 30
(20+4+6)
3.
6.00 Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu (169444)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
3.
3.00 Načela integrirane zaštite bilja (144404)
Barić, B.
R1 30
(18+8+4)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.
6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
3.
3.00 Fiziologija dozrijevanja grožđa (185567)
Andabaka, Ž.
R2 30
(20+6+4)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14483 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Ekološko maslinarstvo (144412)
Benčić, Đ.
R1 60
(36+16+8)
3.
3.00 GIS u ekologiji bilja (144461)
Ljubičić, I.
R1 30
(20+8+2)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 28.00
@ Sati
nastave
Sem.
28.00 Diplomski rad-Hortikultura/Vinogradarstvo i vinarstvo (169294)
0
(0+0+0)
4.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14484 @ Sati
nastave
Sem.
3.00 Primijenjena analiza podataka (144099)
Pecina, M.
R1 30
(14+8+8)
4.
6.00 Primijenjena analiza prostornih podataka u R-u (169285)
Safner, T.; Šalamon, D.
R1 60
(30+26+4)
4.

Voćarstvo (120.00)

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (144455)
Herak Ćustić, M.
R2 60
(40+10+10)
1.
6.00 Primijenjene tehnologije uzgoja voća (144484)
Skendrović Babojelić, M.
R2 60
(40+12+8)
1.
6.00 Rasadničarstvo voćarskih kultura (169445)
Gadže, J.
R1 60
(24+28+8)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
6.00 Biljna biokemija (64679)
Jalšenjak, N.
R1 60
(52+8+0)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 2.00
@ Sati
nastave
Sem.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14490 @ Sati
nastave
Sem.
3.00 Rijetka i ugrožena flora Hrvatske (26732)
Bogdanović, S.
R1 30
(8+20+2)
2.
6.00 Oplemenjivanje vrtlarskih kultura (144320)
Bolarić, S.
R1 60
(36+22+2)
2.
6.00 Tehnološki postupci obrade hortikulturnih sirovina (86027)
Voća, S.
R1 60
(44+12+4)
2.
6.00 Ishrana bilja u zaštićenim prostorima (144084)
Čoga, L.
R1 60
(30+24+6)
2.
6.00 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja (144457)
Romić, D.
R1 60
(36+18+6)
2.
6.00 Kvaliteta voća, povrća i prerađevina (26271)
Dobričević, N.
R1 60
(28+26+6)
2.
6.00 Molekularna raznolikost i evolucija (26667)
Šatović, Z.
R1 60
(40+12+8)
2.
3.00 Principi i metode determinacije biljaka (26721)
Britvec, M.
R1 30
(8+20+2)
2.
3.00 Eksperimentalni dizajn (144088)
Gunjača, J.
R1 30
(15+11+4)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 15328
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 18.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Maslinarstvo (144476)
Benčić, Đ.
R1 60
(30+25+5)
2.
3.00 Oplemenjivanje voćaka i vinove loze (133065)
Pejić, I.
R3 30
(18+8+4)
2.
6.00 Kontinentalno voćarstvo (169446)
Gadže, J.
R1 60
(28+24+8)
2.
6.00 Suptropsko voćarstvo (144487)
Benčić, Đ.
R1 60
(30+25+5)
2.
6.00 Temelji voćarstva (144485)
Fruk, G.
R2 60
(44+8+8)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Stručna praksa-Voćarstvo (144490)
90
(0+0+0)
3.
3.00 Stručni projekt-Voćarstvo (144491)
30
(0+0+0)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14491 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Biljna biotehnologija (87430)
Kereša, S.
R1 60
(46+8+6)
3.
6.00 Ekološko maslinarstvo (144412)
Benčić, Đ.
R1 60
(36+16+8)
3.
3.00 GIS u ekologiji bilja (144461)
Ljubičić, I.
R1 30
(20+8+2)
3.
3.00 Kakvoća rakija od grožđa i drugog voća (169442)
Mihaljević Žulj, M.
R1 30
(8+16+6)
3.
3.00 Načela integrirane zaštite bilja (144404)
Barić, B.
R1 30
(18+8+4)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.
6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
3.
6.00 Komunikacijski sustavi (144463)
Blašković, L.
R1 60
(30+15+15)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 15329
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 18.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Fitofarmacija u hortikulturi (144462)
Mešić, A.
R1 60
(45+11+4)
3.
6.00 Proizvodnja jagodastog voća (144464)
Duralija, B.
R1 60
(20+28+12)
3.
6.00 Specifičnosti tehnologije čuvanja i pakiranja voća (144489)
Jemrić, T.
R2 60
(36+16+8)
3.
6.00 Samoniklo voće (144488)
Duralija, B.
R1 60
(28+24+8)
3.
6.00 Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu (169444)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 28.00
@ Sati
nastave
Sem.
28.00 Diplomski rad-Hortikultura/Voćarstvo (169295)
0
(0+0+0)
4.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14492 @ Sati
nastave
Sem.
3.00 Primijenjena analiza podataka (144099)
Pecina, M.
R1 30
(14+8+8)
4.
6.00 Primijenjena analiza prostornih podataka u R-u (169285)
Safner, T.; Šalamon, D.
R1 60
(30+26+4)
4.