Studijski program

Osnove agroekonomike (98092)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 42
Auditorne vježbe 18
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Ivo Grgić
doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
doc. dr. sc. Željka Mesić
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Magdalena Zrakić Sušac
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%
Konačna ocjena studenta izračunava se kao proporcionalni zbroj bodova. Slijed kod ispita je: pohađanje nastave, parcijalni, pismeni te po potrebi (za višu ocjenu, poteškoće kao što su disleksija, disgrafija i sl.) usmeni ispit.

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Ivo Grgić
prof. dr. sc. Ivo Grgić

Opis predmeta

U poljoprivrednoj proizvodnji osim biotehničkih znanja sve više su potrebna i društvena znanja od ekonomskih do socio-psiholoških. Program predmeta Osnove agroekonomike omogućuje polaznicima stjecanje znanja iz makroekonomike, mikroekonomike, tržišta i marketinga te ruralne sociologije. Tijekom nastave polaznici dobivaju nužne informacije o metodama u agrarnoj ekonomici, ekonomskoj organizaciji i proizvodnim čimbenicima, tržištu, komplementarnim djelatnostima, agrarnoj i ruralnoj politici, međunarodnim aspektima agrobiznisa, poslovnom povezivanju u agrobiznisu, organizaciji poduzeća, teoriji troškova, riziku i neizvjesnost, investicijama u agrobiznisu, marketingu te društvenom aspektu poljoprivrede i ruralnih zajednica.
Auditorne vježbe omogućuju studentima sagledavanje i savladavanje osnovnih elemenata iz makro i mikro ekonomike.
Polaganje ispita se provodi kroz dva parcijalna testa znanja i/ili kroz završni pismeni ispit. Studentima je omogućeno bez obrazloženja zatražiti usmeni umjesto pismenog ispita.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski studij / Agroekologija (obvezni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Preddiplomski studij / Biljne znanosti (obvezni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Preddiplomski studij / Ekološka poljoprivreda (obvezni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Preddiplomski studij / Hortikultura (obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)

Opće kompetencije

Nakon položenog predmeta studenti će steći znanja potrebna za razumijevanje značaja poljoprivrede i agrokompleksa u ukupnoj ekonomskoj strukturi zemlje. Također, moći će prepoznati vezu između stupnja razvijenosti poljoprivredne proizvodnje i društvenih promjena u ruralnom prostoru.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
  U sklopu vježbi polaznici rješavaju zadatke (probleme) iz makro i mikro ekonomike uporabom primjerenih metoda.
 • Predavanja

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razumjeti pojmovnu razliku između makro i mikro ekonomike. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, međuispiti, pismeni ispit.
Identificirati mikro i makro ekonomske čimbenike poljoprivrednog razvitka. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, međuispiti, pismeni ispit.
Objasniti značaj djelovanja tržišta na poljoprivredni sektor. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, međuispiti, pismeni ispit.
Objasniti vezu između poljoprivrede i društvenih promjena u ruralnom prostoru. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, međuispiti, pismeni ispit.
Razlikovati ulogu poljoprivrede u gospodarskoj strukturi razvijenih i nerazvijenih zemalja i njezin doprinos bruto domaćem proizvodu,vanjskotrgovinskoj razmjeni i zaposlenosti. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, međuispiti, pismeni ispit.
Izračunati promjene u vremenskim nizovima određenih pojava. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, radni zadaci tijekom vježbi, međuispiti, pismeni ispit.
Izračunati i objasniti uspješnost na razini poduzeća. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, radni zadaci tijekom vježbi, međuispiti, pismeni ispit.
Izračunati i objasniti uspješnost na razini proizvoda. Sudjelovanje u raspravi na nastavi, radni zadaci tijekom vježbi, međuispiti, pismeni ispit.

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja i vježbi. Obveza nastavnika je poučiti studente i prezentirati im na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj modula. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem modula i postigli razinu zadanih ishoda učenja. Nakon završetka nastave ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5)), usklađene s ECTS sustavom, pomoću pisanog i/ili usmenog ispita.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave, grupna i pojedinačna analiza primjera agroekonomskih fenomena tijekom nastave u obliku radnih zadataka u grupi. Tijekom trajanja nastave aktivno sudjelovati u raspravama i postavljati pitanja na predavanjima.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
1.Pismeni međuispit 60% do 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
42 126 4,2
2. Pismeni međuispit 40% do 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
18 54 1,8
UKUPNO 100% 60 180 6
Pismeni ispit 100 do 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
1.Pismeni međuispit Pismeno se provjerava znanje iz makro i mikroekonomike te tržišta. Tijekom semestra Nema nego je mogućnost na prvom roku polagati samo ovaj dio ako se položi drugi pismeni međuispit.
2. Pismeni međuispit Pismeno se provjerava znanje stečeno na vježbama iz makro i mikroekonomike. . Tijekom semestra. Nema nego je mogućnost na prvom roku polagati samo ovaj dio ako se položi prvimeđuispit.
Pismeni ispit Obuhvaća ukupno gradivo modula. Polaže se u slučaju da student ne položi ispit putem međuispita. Prijavljuje se u sustavu ISVU (redoviti ispitni rokovi)

Tjedni plan nastave

 1. Makro agrarna ekonomika P - Definicija, metode, ekonomska organizacija, ciljevi i mjere ekonomske politike. Teorija i vrste sustava; Poljoprivreda kao element gospodarskog sustava i agrobiznisa. Pokazatelji i analiza makroekonomskog rasta i makroekonomske stabilnosti poljoprivrede.
 2. Makro agrarna ekonomika P - Gospodarske strategije razvitka poljoprivrede u zemljama različite gospodarske razvijenosti.
 3. Makro agrarna ekonomika P - Pojam i posebitost resursa u poljoprivredi i njihova alokacija; agregatna proizvodna funkcija u poljoprivredi i tehničko-tehnološke promjene; Poslovno povezivanje u agrobiznisu.
 4. Makro agrarna ekonomika P - Mjesto i uloga agrobiznisa u gospodarstvu; uloga države; osnovni elementi agrarne i ruralne politike: ciljevi, mjere, nositelji, učinci; poljoprivreda i agrobiznis u međunarodnim ekonomskim odnosima.
 5. Makro agrarna ekonomika V - Analiza vremenskih serija.
 6. Makro agrarna ekonomika V - Lorenzova krivulja.
 7. Mikro agrarna ekonomika P - Mikroekonomski pojmovi i ciljevi, temeljni problemi ekonomske organizacije, proizvodnja i organizacija poduzeća, proizvodnja, teorija troškova i odluke.
 8. Mikro agrarna ekonomika P - Mikroekonomski pojmovi i ciljevi, temeljni problemi ekonomske organizacije, proizvodnja i organizacija poduzeća, proizvodnja, teorija troškova i odluke.
 9. Mikro agrarna ekonomika P - Ekonomija rizika i neizvjesnosti; Mikro agrarna ekonomika V - Pojam i vrste troškova , ekonomika poslovanja, ekonomika investicija.
 10. Mikro agrarna ekonomika V - Pojam i vrste troškova , ekonomika poslovanja, ekonomika investicija.
 11. Mikro agrarna ekonomika V - Pojam i vrste troškova , ekonomika poslovanja, ekonomika investicija; Društveni aspekt poljoprivrede P - Poljoprivreda kao podsustav sociokulturnog sustava.
 12. Društveni aspekt poljoprivrede P - Društveni kontekst proučavanja poljoprivrede i ruralnih zajednica.
 13. Tržište poljoprivrednih proizvoda P - Tržište poljoprivrednih proizvoda; I parcijalni ispit - Parcijalni ispit iz makro i mikro agroekonomike.
 14. Tržište poljoprivrednih proizvoda P - Tržište poljoprivrednih proizvoda.
 15. Tržište poljoprivrednih proizvoda P - Tržište poljoprivrednih proizvoda; II parcijalni ispit - Parcijalni ispit iz Društveni aspekt poljoprivrede i Tržište poljoprivrednih proizvoda.

Obvezna literatura

 1. Grgić, I., Par, V., Žutinić, Đ., Bokan, N.: Osnove agroekonomike - Interni materijali za predmet, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011, dostupno na: http://www.agr.unizg.hr/cro/nastava/moduli/doc/26353_skripta.pdf
 2. Grgić, I., Franić, R., Cerjak, M., Mikuš, O., Hadelan, L., Mesić, Ž., Zrakić, M., Bokan, N. (2017): Priručnik iz agrarne ekonomike –Pojmovnik i osnovne metode –, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu & Hrvatsko agroekonomsko društvo, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Družić, I. i drugi (2003.): Hrvatski gospodarski razvoj, "Politička kultura", Zagreb
 2. Babić, M. (2007.): Makroekonomija, "MATE"d.o.o., Zagreb
 3. Samuelson, P. A; Nordhaus, W. (1992.): Ekonomija 14. izd., "MATE" d.o.o. Zagreb (odabrana poglavlja)
 4. Tracy, M. (2000.): Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu, uvod u teoriju, praksu i politiku, "MATE"d.o.o.,Zagreb
 5. Blanchard, O. (2005.): Makroekonomija, "MATE"d.o.o., Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Osnove agroekonomike, Poljoprivredni fakultet Osijek
 • Introduction to the Economics of Agriculture, UNIVERSITY OF NEBRASKA–LINCOLN
 • Introduction to the Economics of Food and Agriculture, University of Kentucky, College of Agriculture
 • Ekonomika poljoprivrede, Faculty of Agricultural Sciences and Food, Skopje Makedonija
 • Ekonomika poljoprivrede, Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet
 • University of Hohenheim, Masters programme in agricultural economics
 • International Development and Agricultural Economics Economics of Farming Systems, Czech University of Life Sciences Prague (formerly of Agriculture)
 • Economic Valuation Methods and Cost-Benefit Analysis, The Food Industry: Structure and Economics, The Faculty of Science University of Copenhagen