Studijski program

Parkovna dendrologija 1 (144000)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R2
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 10
Seminar 16
Terenske vježbe 4
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Vesna Židovec
dr. sc. Nina Jeran
Izvođač vježbi
dr. sc. Nina Jeran
Izvođač seminara
dr. sc. Nina Jeran
Preduvjeti
Botanika
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 71%
Vrlo dobar (4) 81%
Izvrstan (5) 91%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Pohađanje nastave, odrađene vježbe i održan seminar.

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Vesna Židovec
izv. prof. dr. sc. Vesna Židovec

Opis predmeta

Program kolegija Parkovna dendrologija 1 omogućuje studentima stjecanje osnovnih znanja o drvenastim ukrasnim vrstama. U programskom dijelu Dendrologija naglasak je na identifikaciji, morfološkim i uzgojnim uvjetima te primjeni najvažnijih ukrasnih drvenastih vrsta. Također se obrađuje značaj ukrasne autohtone i alohtone dendroflore. U programskom dijelu Rasadničarstvo naglasak je na osnovama organizacije i podizanja rasadnika te generativnom i vegetativnom razmnožavanju ukrasnih drvenastih vrsta.
Studenti se kroz terenske vježbe i vježbe u praktikumu upoznaju s najvažnijim ukrasnim drvenastim vrstama.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

U sklopu kolegija studenti dobivaju znanja o morfološkim, uzgojnim i upotrebnim svojstvima najvažnijih ukrasnih drvenastih vrsta. Kolegij također daje studentima osnovna znanja za organizaciju rasadničarske proizvodnje i provođenje generativnog i vegetativnog razmnožavanja drvenastih ukrasnih vrsta.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  (Studenti u skupinama do 4 studenta obrađuju i prezentiraju teme vezane uz tematiku kolegija)
 • Terenske vježbe
  (provode se u skupinama)
 • Vježbe u praktikumu
  (provode se u skupinama)

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Argumentirano iznijeti mišljenje o funkciji ukrasnih drvenastih vrsta u ruralnim i urbanim sredinama, Pismeni ispit.
Interpretirati pojmove obrađene unutar kolegija, Pismeni ispit.
Identificirati najvažnije ukrasne drvenaste vrste, Odrađene vježbe, pismeni ispit, seminarski rad.
Preporučiti biljne vrste za različita staništa i različite načine upotrebe, Pismeni ispit, seminarski rad.
Predvidjeti potrebe i probleme prilikom podizanja novog rasadnika i Pismeni ispit.
Procijeniti prednosti i mane pojedinih načina razmnožavanja i odabrati optimalni ovisno o konkretnoj situaciji. Pismeni ispit.

Način rada

Obaveze nastavnika

Redovito održavanje predavanja, vježbi, terenske nastave, konzultacije za izradu seminarskog rada.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave, izrada seminarskog rada.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
I. Međuispit 35 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
24 72 2,4
II. Međuispit 35 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
24 72 2,4
Seminar 30 12 36 1,2
Ukupno 100 - - 60 180 6
Pismeni ispit 70 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
48 144 4,8
Seminar 30 12 36 1,2
Ukupno 100 - - 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
I. Međuispit Polaže se gradivo iz nastavnih jedinica obrađenih na predavanjima i vježbama u prvoj polovici semestra. Sredinom semestra.
II. Međuispit Polaže se gradivo iz nastavnih jedinica obrađenih na predavanjima i vježbama u drugoj polovici semestra. Zadnji tjedan u semestru.
Pismeni ispit Obuhvaća gradivo obrađeno na predavanjima i vježbama tijekom semestra.
Seminar Izradom seminara na zadanu temu, studenti detaljnije obrađuju pojedine grupe drvenastih vrsta. Dužni su predati seminar u pisanom obliku tjedan dana prije izlaganja, a na satu izložiti svoj rad kratkom PP prezentacijom. Do kraja semestra. U ispitnom roku (prije polaganja ispita).

Tjedni plan nastave

 1. Dendrologija – funkcija i značaj zelenila; (P); Podjela i odabir tema seminarskih radova (S)
 2. Dendrologija – identifikacija odabrane ukrasne dendroflore (V)
 3. Dendrologija – morfološka svojstva ukrasnih drvenastih vrsta, autohtona i alohtona dendroflora (P)
 4. Dendrologija – identifikacija odabrane ukrasne dendroflore (V)
 5. Dendrologija – ukrasne drvenaste vrste za vlažna, pjeskovita, slana, kisela, alkalna tla; kontinentalna i mediteranska dendroflora (P)
 6. Dendrologija – posjet odabranim zagrebačkim parkovima (V)
 7. I. Međuispit
 8. Dendrologija – drvenaste ukrasne vrste za žive ograde, drvorede, solitere, grupe (P)
 9. Dendrologija – drvenaste ukrasne vrste za podstojne etaže, kamenjare, pokrivači tla, penjačice i povijuše (P)
 10. Dendrologija – odabrana dendroflora (S)
 11. Dendrologija - odabrana dendroflora (S)
 12. Rasadničarstvo – rasadnici: podjela, podizanje, organizacija (P)
 13. Rasadničarstvo – generativno razmnožavanje drvenastih ukrasnih vrsta, klijavost, dormantnost, stratifikacija, skarifikacija (P)
 14. Rasadničarstvo – vegetativno razmnožavanje drvenastih ukrasnih vrsta, supstrati (P)
 15. II. Međuispit

Obvezna literatura

 1. Šilić, Č. 1983.: Atlas drveća i grmlja. Svjetlost, Sarajevo.
 2. Šilić, Č. 1990. :Ukrasno drveće i grmlje. Svjetlost, Sarajevo.
 3. Macdonald, B. 2002. Practical Woody Plant Propagation for Nursery Growers. Timber Press, Portland.

Preporučena literatura

 1. Coombes, A. J. 1992. Trees. Dorling Kindersley, London.
 2. Phillips R., Rix M. 1989. Shrubs. Random House, New York.
 3. Dirr M. A. 1998. Manual of Woody Lanscape Plants. Stipes Publishing, Champaign.
 4. Idžojtić, M. 2009. Dendrologija – List. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb.
 5. Idžojtić, M. 2013. Dendrologija – Cvijet, češer, plod, sjeme. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Dendrologie: Universität für Bodenkultur Wien, Austria
 • Dendrology: Miami University, SAD
 • Dendrology: Stephen F. Austin State University, SAD
 • Dendrología: Facultat de Agronomia, Universidad de la Republica, Urugvaj