Studijski program

Predikatna, pjenušava i specijalna vina (26399)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 30
Terenske vježbe 30
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Marko Karoglan
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Marko Karoglan
doc. dr. sc. Željko Andabaka
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 61-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Ana Marija Jagatić Korenika
doc. dr. sc. Ana Marija Jagatić Korenika

Opis predmeta

Program modula Predikatna, pjenušava i specijalna vina omogućuje studentima stjecanje temeljnih znanja o specifičnostima proizvodnje predikatnih, pjenušavih i specijalnih vina. Kroz program modula studenti stječu osnovna znanja o kategorijama predikatnih vina, kemijskim promjenama tijekom perioda dozrijevanja grožđa, posebnostima u kemijskom sastavu mošta, postupcima primarne prerade grožđa za pojedinu kategoriju predikatnog vina, mogućim načinima dozrijevanja, uvjetima čuvanja i punjenja. Slušanjem modula studenti stječu znanja o tehnologiji proizvodnje pjenušavih vina i to od vinograda, posebnosti kemijskog sastava mošta namijenjenog proizvodnji pjenušca do postupaka punjenja i senzornog ocjenjivanja. Uz pregled tehnologije proizvodnje svjetski poznatih vina iz kategorije specijalnih vina, studenti stječu znanja o proizvodnji vina iz kategorije desertnih vina, prošeka, te aromatiziranih, bermeta. Terenske vježbe u vinogradu i podrumu omogućuju studentima kroz praktičan i samostalan rad upoznavanje sa osnovnim tehnološkim postupcima proizvodnje kako predikatnih tako i pjenušavih vina. Polaganje ispita provodi se preko parcijalnih testova znanja i završnog pismenog ispita

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski studij / Hortikultura (izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje osnovnih kemijskih i tehnoloških procesa neophodnih u proizvodnji predikatnih, pjenušavih i specijalnih vina. Student stječe teorijska i praktična znanja o načinu i razlozima primjeni pojedinog agrotehničkog i ampelotehničkog zahvata u vinogradu i enološkog postupka tijekom proizvodnje te njegovom utjecaju na kakvoću vina pojedine kategorije

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  obuhvaćaju praktične vježbe u vinogradu i podrumu, a odnose se na pripremu grožđa u vinogradu, postavljanje mreža, berbu i preradu pojedine kategorije predikatnog vina, pripremu i punjenje vina za proizvodnju pjenušaca te degožiranje pjenušaca

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Iskazati definicije pojedinih kategorija predikatnih, pjenušavih i specijalnih vina Test znanja ili završni ispit
Objasniti postupak proizvodnje predikatnih, pjenušavih i specijalnih vina Test znanja ili završni ispit
Razlikovati specifičnosti proizvodnje predikatnih, pjenušavih i specijalnih vina Test znanja ili završni ispit
Isplanirati pojedine faze proizvodnje predikatnih i pjenušavih vina Test znanja ili završni ispit
Opisati osnovne senzorne karakteristike pojedinih predikatnih, pjenušavih i specijalnih vina Aktivno kroz vježbe te pasivno, teorijski, putem testa znanja ili završnog ispita

Način rada

Obaveze nastavnika

Izvođenje nastave prema nastavnom planu, praćenje rada studenata, ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom semestra i na završnom ispitu, praćenje kvalitete koje osiguravaju izlazne kompetencije, aktivna komunikacija sa studentom tijekom cijelog semestra

Obaveze studenta

Studenti su obavezni redovito prisustvovati na nastavi, a evidenciju nastave provodi predmetni profesor. Za ostvarivanje prava na potpis, studenti su obavezni tijekom cijelog semestra nazočiti na najmanje 80% predavanja i 80% vježbi. Ukoliko je student izostao sa nastave više od dopuštenog, a bez opravdanog razloga, potpis će mu biti uskraćen te je dužan ponovno upisati predmet u idućoj akademskoj godini. Studenti su obavezni prisustvovati i vježbama, gdje se od njih očekuje aktivan angažman, sudjelovanje u raspravi i rješavanju zadataka

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Test znanja 1 (TZ1) 50% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 62 2,3
Test znanja 2(TZ2) 50% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 62 2,3
Pohađanje predavanja i vježbi 56 56 1,4
UKUPNO 100% (TZ1x50)+(TZ2x50)/100 60 180 6
Završni ispit (ZI) 100% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 180 6
UKUPNO 100% dovoljan( 2) -60% dobar (3)- 75% vrlo dobar (4)- 85% odličan (5) -95% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Test znanja 1 (TZ1) Tematske jedinice vezane uz vinogradarske postupke i specifičnosti uzgoja grožđa za proizvodnju predikatnih, pjenušavih i specijalnih vina 8. tjedan
Test znanja 2(TZ2) Tematske jedinice vezane uz specifičnosti proizvodnje predikatnih vina te pjenušavih i specijalnih vina od trenutka berbe do punjenja vina u boce 15. tjedan
Završni ispit (ZI) Student koji ne položi testove znanja tijekom semestra pristupa polaganju cjelovitog završnog ispita u previđenim ispitnim rokovima. Završna ocjena rezultat je ocjene koju je student postigao pisanjem završnog testa Ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Predikatna vina, definicija kakvoće Tehnologija proizvodnje predikatnih vina P Definicija pojedinih kategorija kakvoće prema zakonu o vinu
 2. Tehnologija proizvodnje predikatnih vina P Stupanj zrelosti i način berbe grožđa, plemenita plijesan, specifičnosti fermentacije mošteva, postupci dorade vina i punjenje u boce
 3. Kemijski sastav predikatnih vina Senzorna svojstva predikatnih vina P Promjene kemijskog sastava mošta i vina u odnosu na vina redovne berbe
 4. Pjenušava vina-definicija Proizvodnja i svojstva osnovnog baznog vina Kolokvij I P Sorta, rok berbe, kemijski sastav i senzorna svojstva, sljubljivanje vina, stabilizacija na tartarate i bjelančevine
 5. Tehnologija proizvodnje pjenušavih vina P Klasična metoda, metoda charmat, svojstva kvasaca, primjena hraniva sekundarna fermentacija, filtriranje, stabilizacija, degoržiranje i ekspedicioni liker, punjenje u boce
 6. Kemijski sastav pjenušavih vina Senzorno ocjenjivanje pjenušavih vina Proizvodnja specijalnih vina P Osnovni kemijski sastav, pritisak CO2, oblici CO2, mjerenje pritiska. Opisno ocjenjivanje, brojčano ocjenjivanje
 7. Proizvodnja specijalnih vina Tehnologija proizvodnje likerskih, aromatiziranih i desertnih vina P Podjela i definicija prema zakonu o vinu, tipovi: marsala, sherry, porto, madeira,mistele
 8. Tehnologija proizvodnje likerskih, aromatiziranih i desertnih vina Senzorna svojstva specijalnih vina Priprema grožđa za predikatna vina P T Osnovno vino, kemijski sastav, priprema za dozrijevanje (uguščeni mošt, alkoholizirani mošt, vinski destilat, vinski alkohol), kategorije prema zakonu o vinu, dozrijevanje i starenje specifičnosti proizvodnje bermeta specifičnosti proizvodnje prošeka Postavljanje mreža u vinogardu
 9. Berba grožđa za pojedine kategorije predikata T Rad u vinogradu
 10. Berba grožđa za pojedine kategorije predikata T Rad u vinogradu
 11. Alkoholna fermentacija predikatnih vina T Praćenje razgradnje šećera
 12. Proizvodnja baznog vina za pjenušac T Rad u podrumu
 13. Proizvodnja pjenušaca, sekundarna fermentacija T Rad u podrumu
 14. Proizvodnja pjenušaca, degožiranje T Rad u podrumu
 15. Kolokvij 2

Obvezna literatura

 1. Predavanja i PowerPoint prezentacije ( Merlin sustav e-učenja)
 2. Preikatna, pjenušava i specijalna vina-interna skripta

Preporučena literatura

 1. R. Jackson „Wine science“, Academic press, 2000
 2. Riberau-Gayon, P., D., Dubourdieu, B., Doneche, A., Lonvaud (2006): Handbook of enology-The microbiology of Wine and Vinification, Volume 1, Paris
 3. I. Sokolić Prvi vinogradarsko vinarski leksikon, Novi Vinodolski, 1998.